Tallinna Teeninduskooli õpilaskodu sisekorraeeskiri

Kinnitatud direktor 30.11.2021 käskkirjaga nr 1-1/727

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev sisekorraeeskiri on järgimiseks kohustuslik kõigile Tallinna Teeninduskooli õpilaskodu (üürileandja) elanikele (üürnik), st nii õpilastele kui õpilaskodus majutatud töötavatele isikutele ning külalistele.

1.2 Sisekorraeeskiri määrab ja reguleerib üürniku käitumist õpilaskodus ning suhetes üürileandjaga ning üürileping reguleerib üürniku ja üürileandja vahelisest üürisuhtest tulenevaid erisusi.

1.3 Sisekorraeeskiri on üürilepingu lahutamatu osa ning üldkasutatavate ruumide seintel ja ustele riputatud juhised on sisekorraeeskirja lahutamatud osad, mis on järgimiseks kohustuslikud.

1.4 Sisekorraeeskiri jõustub käesoleva dokumendi käskkirjaga kinnitamise kuupäevast ja kehtib kuni uue eeskirja kinnitamiseni. Õpilaskodul on õigus teha ettepanekuid eeskirja muutmiseks või täiendamiseks.

2. ÜLDINE KORD ÕPILASKODUS

2.1 Õpilaskodus on öörahu kella 22.00st kuni 06.00ni. Nii väljaspool öörahu kui öörahu ajal on õpilaskodus ja selle ümbruses keelatud lärm, muusikariistad valjuhäälne mängimine, kaasüürnike häirimine.

2.2 Üürnik saab õpilaskodus tuppa sisse sissepääsuloa olemasolul, mille alusel väljastatakse talle võti. Õpilaskodust lahkudes tuleb toa võti jätta valvelauda.

2.3 Toast lahkudes lukustama enda järel toa ukse.

2.4 Oma toa koristab üürnik ise, omades isiklikke koristusvahendeid. Üürnik viib oma toas oleva prügi õues selleks ettenähtud konteinerisse. Tubade puhtust ja korda on õigus kontrollida õpilaskodu töötajatel. Tubade puhtust ja korda võib kontrollida ka siis, kui elanik ei viibi toas. Sellisel juhul peab kohal olema vähemalt kaks õpilaskodu ja/või kooli töötajat.

2.5 Samuti tuleb üürnikel hoida korda ja puhtust üldkasutavates ruumides (duširuum, WC, köök jm). Pärast köögi kasutamist koristama enda järel köögi, köögist lahkudes välja lülitama pliidid ja muud elektriseadmed ning kustutama tuled.

2.6 Üürnik peab hoidma kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest ning on kohustatud järgima üldtunnustatud eetika- ja käitumisreegleid ning arvestama ühiselu reegleid ning kaasüürnike huvisid.

2.7 Üürnik peab informeerima Üürileandjat muudatustest käesolevas lepingus näidatud Üürniku andmetes (sh elamisloa kehtivuse lõppemisest ja kontaktandmete muudatustest).

2.8 Üürileandjal on õigus asustada Üürnik ühelt elamispinnalt teisele samaväärsele elamispinnale etteteatamise tähtajaga üks (1) nädal.

2.10 Teavitama Üürileandjat, administraatoreid kirjalikult, suuliselt või helistades tel.nr. 681 1353, 56 930 698 kõigist eeskirjade rikkumistest, samuti kõigist muudest õigusrikkumistest õpilaskodus.

2.11 Jälgima Üürileandja e-posti, majutuspinnaga seotud arvete ja teadete edastamiseks.

2.12 Tasumisega viivitamisel 14 päeva või enam, on Üürileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda üüripinna kohest vabastamist.

2.13 Üürnik peab teavitama oma makseraskustest Üürileandjat ning esitama valdajale vastava kirjaliku teate, koos sooviga sõlmida eraldi kokkulepe võlgade tasumiseks kui tähtajaks on tasumata ühe kuu üür.

2.14 Üürnik peab täitma juhataja ja administraatorite seaduslikke korraldusi.

2.15 Üürnik peab informeerima Üürileandjat õpingute katkestamisest või lõpetamisest 2 päeva jooksul selle teadasaamisest.

3. LÄBIPÄÄSUKAART JA ÕIGUSED

3.1 Läbipääsukaart väljastatakse õpilaskodu elamispinna üürilepingu alusel võimaldamaks sissepääsu ööpäevaringselt õpilaskodusse ja korrusele kus Üürnik elab.

3.2 Läbipääsukaardile kantakse õpilaskodu juhataja või töötaja poolt Üürniku õigused hoonetesse ja ruumidesse sisenemiseks.

3.3 Üürnikul on keelatud anda talle väljastatud läbipääsukaarti kolmandatele isikutele ning Üürnik on kohustatud vältima kaardi sattumist kolmandate isikute kätte.

3.4 Läbipääsukaardi kaotamisel on Üürnik kohustatud koheselt sellest õpilaskodule teatama õpilaskodu administraatorile kohapeal või helistades administraatorite numbrile 5693 0698.

3.5 Kui Üürnik on kaotanud või rikkunud talle väljastatud läbipääsukaardi, esitab Üürnik õpilaskodule avalduse uue kaardi saamiseks ning hüvitab kaotatud kaardi maksumuse vastavalt kehtivale hinnakirjale. (Üürilepingu LISA 2).

3.6 Elamispinna üürilepingu lõpetamisel tagastab Üürnik õpilaskodule ka läbipääsukaardi. Kaardi mittetagastamisel on Üürnik kohustatud hüvitama õpilaskodule kaardi maksumuse vastavalt kehtivale hinnakirjale. (Üürilepingu LISA 2).

4. ÕPILASKODUS ON KEELATUD

4.1 Alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete tarvitamine, säilitamine, vahendamine, kasutamine ja alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine. Keeld kehtib kogu õpilaskodu territooriumil.

4.2 Omavoliline elektriseadmete (nt mikrolaineahju, puhuri, elektripliidi, külmkapi, radiaatori) ja -juhtmete paigaldamine.

4.3 Esemete ja vedelike aknast väljaloopimine; sh on keelatud toidukottide aknast väljariputamine, akendel lärmamine ja istumine.

4.4 Õpilaskodu inventari, valgustite, seinte, fassaadielementide, akende, uste, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide jms lõhkumine, rikkumine või muul viisil kahjustamine.

4.5 Õpilaskodu on 100% suitsuvaba. Suitsetamine on keelatud nii tubades kui ka õpilaskodu territooriumil.

4.6 Tubades, koridorides, ühisruumides lärmamine, valju muusika mängimine.

4.7 Teha toa võtmest koopiaid.

4.8 Külaliste tubadesse toomine. Õpilane tuleb alla fuajeesse külalisele vastu ja viibivad all puhkenurgas või televiisoriruumis.

4.9 Loomade pidamine.

4.10 Sõidukite parkimine selleks mitte ette nähtud kohtadesse.

4.11 Ükskõik millisel viisil avaliku korra rikkumine.

4.12 Kasutada majutuspinda muul otstarbel kui elamiseks ja õppimiseks.

4.13 Anda majutuspinda valdaja loata teiste isikute kasutusse ja anda sissepääsuluba teistele isikutele.

4.14 Üürnikel on keelatud väljuda majast kella 01.00 – 06.00-ni.

5. SISEKORRAEESKIRJA RIKKUMISELE JÄRGNEVAD SANKTSIOONID

5.1 Sisekorraeeskirja rikkumise korral karistatakse rikkujat:

5.1.1. esimesel korral direktori käskkirjaga kirjaliku noomitusega ning rikkujal tuleb kirjutada seletuskiri;

5.1.2. teisel korral direktori käskkirjaga kirjaliku hoiatusega, et õpilane arvatakse välja;

5.1.3. õpilaskodu nimekirjast ja üürileping lõpetatakse ning rikkujal tuleb kirjutada seletuskiri. Käskkirjaga kaasneb suunamine nõustamisele sotsiaalpedagoogi, tugispetsialisti või koolipsühholoogi juurde;

5.1.4. kolmanda rikkumise puhul esildis direktorile käskkirjaga õpilase väljaarvamiseks õpilaskodust;

5.1.5. kui üürileandja leiab, et tegemist on jämeda rikkumisega, mis kahjustab kõigi õpilaskodu elanike huve, võib ta rikkuja arvata elanike nimekirjast välja juba esimese rikkumise järel.

5.2 Kui õpilaskodu töötajal on põhjendatud kahtlus, et õpilaskodu üürnik on rikkunud sisekorraeeskirja nõudeid (eelkõige punktides 4.1 – 4.14.), eeldatakse, et üürnik on sisekorraeeskirja rikkunud. Vastupidist peab tõendama üürnik.

5.3 Kui üürnikud ei ole koristanud enda tuba või on jätnud enda järel koristamata ühisruumid, kutsutakse ruume koristama koristaja, kelle töökulud tasub üürnik vastavalt hinnakirjale (Üürilepingu LISA 2). Segaduse esinemisel eeldatakse, et üürnik pole piisava hoolikusega enda järelt koristanud. Vastupidist peab tõendama üürnik.

5.4 Kui üürnik või isik, kelle eest üürnik vastutab, rikub õpilaskodu vara kas tahtlikult või ettevaatamatusest, vastutab üürnik kahju tekitamise eest vastavalt asja parandamise kuludele. Vastavalt hinnakirjale või korrastamiseks tehtud tööde arvele (Üürilepingu LISA 2).

6. LAHKUMINE ÕPILASKODUST

6.1 Lepingu lõppedes ja õpilaskodust lahkudes on üürnik kohustatud koristama tema kasutuses olnud toa ning hoolitsema selle eest, et vara üleandmisel oleks toas kõik sinna kuuluvad mööbliesemed ning muu vara. Kui üürnik endale eraldatud ruume ei korista, tasub ta toa koristamise kulud üürileandjale. Üürileping loetakse lõpetatuks peale Voodikoha üleandmislehe (Lepingu LISA 1) allkirjastamist õpilaskodu juhataja või administraatori poolt. Toa tagastamine toimub tööpäeviti kella 10-st 15-ni.

6.2 Kui üürnik ette nähtud ajaks tuba ei vabasta, on üürileandjal õigus siseneda tunnistaja juuresolekul üürniku kasutuses olevasse ruumi, vabastada ruum üürniku isiklikest asjadest, võttes need oma valdusesse, tagades nende säilimise ühe kalendrikuu jooksul, alates lepingu lõpetamise päevast. Kui üürnik keeldub vaatamata eelnevale teatamisele ruume vabastamast või takistab ruumide vabastamist, on õpilaskodul õigus ruumide vabastamiseks kasutada Eesti seadusandlusega kooskõlas olevaid meetmeid.

7. TURVALISUSE MEETMED

7.1.Õpilaskodu avalikes ruumides on ööpäevaringne videovalve. Videovalve abil täidab õpilaskodu oma kohustust tagada õpilaskodu territooriumil turvalisus ja varade kaitse, sealhulgas ennetada ohuolukorra tekkimist, reageerida ohuolukorrale ning kasutamiseks asitõendina korrarikkumiste menetlemisel.

7.2.Reaalajas valvet ja videovalvet teostavad turvateenistuja ja õpilaskodu personal.

7.3.Videovalve jälgimisseadmed on paigaldatud üldkasutatavatesse ruumidesse, tagades iga isiku õiguse privaatsusele eluruumides. Videosalvestisi säilitatakse õpilaskodu turvafirma serveris 30 kalendripäeva. Ligipääs videosalvestisele on turvafirmal, õpilaskodu juhatajal ja administraatoritel. Videosalvestise kogumise ja säilitamise eesmärk on tagada isikute ja varade kaitse. Vajadusel annab õpilaskodu salvestise politseile menetlustoimingu läbiviimiseks