Tallinna Teeninduskooli haridusliku erivajadusega õppija tugirühma töökord

KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-1/651 26. oktoober 2018. a

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev töökord sätestab Tallinna Teeninduskooli (edaspidi kool) HEV ( hariduslike erivajaduste) tugirühma ülesanded ja töökorra vastavalt haridus- ja teadusministri 9. mai 2014 määrusele nr 14 „Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“.

1.2 Direktor kinnitab HEV tugirühma koosseisu ja töökorra käskkirjaga.

1.3 Tugirühm moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena.

1.4 Tugirühma kuuluvad kooli tugikeskuse juht, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, kooliõde, valikuaasta rühmajuhendaja.

1.5 Tugiteenused ja -meetmed ning nende rakendamise põhimõtted kehtestatakse kooli õppekorralduseeskirjas.

1.6 Haridusliku tugimeetme rakendamine kooskõlastatakse õpilase ja/või tema seadusliku esindajaga (alaealise õppija puhul) ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.

2. TUGIRÜHMA ÜLESANDED

2.1 Tugirühma ülesandeks on õpilase erivajaduse tuvastamine, tema kompetentside ja vajaduste hindamine, vajalike tugimeetmete määramine, nende rakendamise korraldamine ning tulemuslikkuse jälgimine ja nende tegevuste koordineerimine.

2.2 Sobiva tugiteenuse või -meetme rakendamiseks võib tugirühm tuvastada järgmisi hariduslikke erivajadusi:

2.2.1 püsivad õpiraskused, mis avalduvad suulise- ja kirjaliku kõne, arutlus- ja meenutusoskuste või teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas ning mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline või logopeedi väljastatud tõend;

2.2.2 intellektipuue, mistõttu õpilane on läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava, ja mida tõendab põhikooli lõputunnistus lihtsustatud riikliku õppekava läbimise kohta, väljavõte õpilasraamatust või põhikoolis koostatud üleminekuplaan;

2.2.3 emotsionaal- ja käitumisraskused, mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline tõend või kooli vastutava töötaja või tugirühma otsus;

2.2.4 nägemispuue, mille tuvastamise aluseks on arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus, nägemispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;

2.2.5 kuulmispuue, mille tuvastamise aluseks on arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus, kuulmispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;

2.2.6 liikumispuue, mille tuvastamise aluseks on rehabilitatsiooniplaan või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus;

2.2.7 kroonilised ja pikaajalised haigused, mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline tõend;

2.2.8 õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus, mille tuvastamise aluseks on põhi- või keskhariduse omandamist tõendav dokument või kooli vastutava töötaja või tugirühma otsus.

2.3 Tugirühm kavandab neid tegevusi koostöös HEV õpilase ja/või tema seadusliku esindajaga. Vajadusel kaasab teisi võrgustikuliikmeid nt rühmajuhendaja, aineõpetaja, kooliõde jne.

2.4 Kool koostöös kooli pidajaga tagab erivajadusega õpilasele tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavuse ning rakendab vajadusel tema toetamiseks järgmisi hariduslikke tugimeetmeid:

2.4.1 individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine (individuaalse õppetöögraafiku rakendamine, individuaalse õppe- ja arenguplaani IÕAP koostamine)

2.4.2 individuaalse üleminekuplaani koostamine;

2.4.3 õpe väikerühmas suurusega 4–12 õpilast;

2.4.4 mõõdukas või põhjalik pedagoogiline sekkumine

2.4.5 täiendav eesti keele õpe.

3. TÖÖKORD JA OTSUSTAMINE

3.1 Tugirühma koosoleku algatamine3.1.1 Tugirühm korraldab korralisi koosolekuid 2 korda aastas (poolaasta alguses) ja täiendavaid koosolekuid vastavalt vajadusele kokku kokkuleppel osapooltega.

3.1.2 Tugirühma kokkukutsumise algatajaks võib olla õpilase vanem/hooldaja, rühmajuhendaja, aineõpetaja, juhtivõpetaja, õppedirektor, tugispetsialist jne.

3.1.3 Tugirühma koosoleku kutsub kokku tugikeskuse juht, kes määrab vastava juhtumi korraldaja.

3.1.4 Tugirühma koosoleku toimumise aja ja koha teatab koosoleku kokkukutsuja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne selle toimumist.

3.1.5 Kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks võib koosoleku kokku kutsuda osapooltega kokkuleppel esimesel võimalusel.

3.1.6 Koosoleku läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni (seletuskiri, tervisetõendid, väljavõte õpilasraamatust, lõputunnistus, iseloomustus, ülemineku-, rehabilitatsiooniplaan jms.) kogub kokku vastava juhtumi korraldajaks määratud tugirühma liige.

3.2 Tugirühma koosoleku läbiviimine

3.2.1 Vajadusel vesteldakse tugirühma koosoleku eel või järel õpilase/ lapsevanema/ hooldaja või rühma/rühmajuhendaja/õpetajaga, koosolekul tutvutakse kogutud info ja dokumentatsiooniga.

3.2.2 Õpilase/rühma olukorrale antakse tugirühmapoolne hinnang. Tugirühma liikmete erimeelsuste korral korraldatakse lisauuringud, kaasatakse lisaks võrgustikuliikmeid või vajadusel teisi spetsialiste.

3.2.3 Kogutud info põhjal määratakse vastavad tugimeetmed ja vastutaja.

3.2.4 Tugirühma koosolek protokollitakse ning edastatakse vastava juhtumi osapooltele elektrooniliselt.

3.3 Vajalike tugimeetmete rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimine. Tugimeetmete rakendamist ja tulemuslikkust jälgib juhtumikorraldaja sõltuvalt juhtumist tema poolt määratud aja jooksul. Juhtumi üldandmed, otsused kantakse ÕISi.