Kokk

 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel:100% eesti keel ja 60% eesti keel / 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: kokk valmistab ja serveerib erinevaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Koka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, tähtis on oskus planeerida oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt, oskus töötada meeskonnas.

Eriala õppimine eeldab: käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

 • toiduvalmistamine ja töökorraldus suurköögis
 • toiduvalmistamine ja töökorraldus restoraniköögis
 • toiduhügieen ja jäätmemajandus
 • klienditeenindus
 • erialased võõrkeeled
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • toitlustusteenindus

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppeköökides ning Tallinna parimates toitlustusettevõtetes. Esimese ja teise kursuse praktika toimub suurköökides, kolmanda ja neljanda kursuse praktika toimub restoraniköökides.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: võimalik sooritada Kokk I (uue standardi järgi Kokk, tase 4) kutseeksam.

Tööturuvõimalused: kokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes.

Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituut, rakendus- ja diplomiinsener toiduainete tehnoloogia, toiduainete keemia ja toitlustamise tehnoloogia erialdel.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest).

Toetused (sõidu-, eri- ja põhitoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, sooritada praktika välismaal. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga