Tallinna Teeninduskooli ehk Teko sõidusoodustuste kompenseerimise kord

Hea õpilane! Palun esita avaldus ja aruanne siit.

 

KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 1-2/24/13
08.03.2024

Kehtestatud „Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus“ alusel,
RT I, 03.09.2015, 18.

 

1. Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes omandab kutsekeskharidust, õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulu (piletite või kuukaardi alusel). Õpilasele, kelle elukoht asub väljaspool Eesti Vabariiki, hüvitatakse sõidu maksumus kuni riigi piirini.

2. Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulu (piletite või kuukaardi alusel).

3. Iga õppepäev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas (piletite või kuukaardi alusel).

3.1 Ühistranspordiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/ÜTS) 35lg (1) alusel hüvitab Tallinna Teeninduskool kuni 100 euro ulatuses ühe kuu sõidukulusid.

4. Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires.

5. Toetus makstakse välja õppetööst osalemise alusel (ÕIS andmetel). Sõidukulu ei hüvitata õpilasele, kes puudus õppetööst, viibis akadeemilisel puhkusel või kes ei osalenud õppetöös päevadel, mille eest hüvitist taotleb.

6. Sõidukulude hüvitise saamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem või eestkostja õppeasutusele taotluse antud korra lisa 1 avalduse ja aruande alusel.

7. Avaldus ja aruanne esitatakse iga eelneva kuu kohta eraldi järgmise kuu 6. kuupäevaks.

7.1 Pärast korrektse dokumendi laekumist toimub dokumentide menetlemine 3-7 päeva.

7.2 Toetuste väljamaksmine toimub 20-25 kuupäeva vahemikus.

8. Avaldus ja aruanne esitatakse ainult Teko kodulehel. Avaldus ja aruanne esitatakse korraga. Kui pileti eest on makstud pangaülekandega, lisada juurde pangapoolne digitaalselt allkirjastatud maksekorraldus

9. Õpilane täidab ÕISis sõidusoodustuste moodulis ühe reana aruandel oleva summaga.

10. Tagasiulatuvalt kompenseeritakse sõidukulu erandjuhul rohkem kui ühe kuu möödudes, kui õpilane on haige või kui esitamise viivitus on põhjendatud õpilase praktikal viibimisega või majandusliku seisu vms põhjendatud põhjuse tõttu. Rühmajuhendaja kinnitab allkirjaga konkreetse(d) pileti(d).

11. Õpilasele ei hüvitata Tallinna ühistranspordi sõidu summat (kuukaardi summast tuleb see lahutada).

12. Õpilasele ei hüvitata võõra suuna piletit, rikutud piletit, millel on parandatud kuupäev või summa.

13. Sõidusoodustuste väljamakseid teostatakse ülekandega taotleja pangaarvele pärast taotluse kontrollimist üldjuhul iga esitamisele järgneva kuu 6.kuupäevaks.

14. Kompensatsiooni makstakse tagasiulatuvalt iga kuu õpilase isiklikule arveldusarvele.

15. Elukoha või panga andmete muutuse korral on õpilane kohustatud koheselt teavitama rühmajuhendajat ja sõidusoodustustega tegelevat isikut.

16. Kui ilmneb, et avaldaja on esitanud valeandmeid, võidakse välja makstud sõidukompensatsioon tagasi nõuda.

17. Teko direktoril on õigus vahendite olemasolul eelarves väljamaksmisel teha erandeid kui see takistab õpilasel osalemist õppetöös.

18. Teko võib kasutada kuni 3 protsenti õpilaste sõitude hüvitamiseks eraldatud summast käesoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.

19. Sõidusoodustuste andmete kogumisega ning vormistamisega tegeleb haldusjuht-finantsist Oliver Liidemann kabinet B-129, tel 605 3114, e-mail oliver.liidemann@teeninduskool.ee.

 

 

Hea õpilane! Palun esita avaldus ja aruanne siit.