Tallinna Teeninduskooli õpilaste sisekorraeeskiri

Kinnitatud direktori 08.03.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/7, pdfina

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Teeninduskooli (edaspidi kool) õpilaste sisekorraeeskiri sätestab õpilaste õigused ja kohustused.
1.2. Teko õpilane on isik, kes on direktori käskkirjaga arvatud kooli õpilaste nimekirja.

2. Õpilasel on õigus:

2.1. võtta osa õppetööst vastavalt kooli sisekorraeeskirjale;
2.2. tutvuda enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ning sisekorra– ja õppekorralduseeskirjaga;
2.3. saada õppekavajärgset õpet, kasutada õppekavajärgses töös töövahendeid ja -materjale tasuta;
2.4. saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
2.5. valida valikmooduleid kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras;
2.6. saada õpetajalt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes;
2.7. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
2.8. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
2.9. osaleda õpilaskonna esindajana nõukogu töös;
2.10. kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras;
2.11. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras;
2.12 saada toetusi õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja korras;
2.13. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks seadusega sätestatud korras;
2.14. saada sõidukulu hüvitamist seadusega sätestatud korras;
2.15. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;
2.16. saada koolist teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta;
2.18. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.

3. Õpilane on kohustatud:

3.1. tutvuma õppekorraldus- ja sisekorraeeskirjaga ning järgima oma kohustusi; osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ette nähtud ülesandeid;
3.2. jõudma tundi hilinemiseta;
3.3. võtma õppetööle kaasa õppetööks vajalikud vahendid ja materjalid;
3.4. puudumise korral teatama rühma- või praktikajuhendajale puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama kirjalikku taasesitamist võimaldava teatise puudumise
põhjendatuks lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist;
3.5. käituma vastavalt üldtunnustatud moraalinormidele nii koolis kui ka kooliga seotud aladel, nt praktikabaas, ettevõte, kus õpilasena ollakse;
3.6. täitma töötervishoiu- ja tuleohutuseeskirju;
3.7. praktikal ja praktilistes tundides kandma eririietust ja jalanõusid, omama kokkulepitud töövahendeid;
3.8. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile ja kooli töötajate korraldustele;
3.9. riietuma korrektselt ja täitma isiklikku hügieeni nõudeid;
3.10. hoidma kooli ja praktikabaasi head mainet;
3.11. hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõpilaste vara ja vahendeid ning tagastama need saadud seisukorras või hüvitama tekitatud kahju;
3.12. järeltundide või -eksamite sooritamisel varustama end isiklike töövahendite ja materjalidega;
3.13. täitma kooli töötajate korraldusi;
3.14. kandma koolis kaasas õpilaspiletit ning esitama selle esimesel nõudmisel kooli töötajatele;
3.15. tagastama õpilaspileti peale väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast;
3.16. hüvitama õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud;
3.17. tagastama õigeaegselt infokogusse sealt laenutatud raamatud jm materjalid;
3.18. täitma ja esitama ringkäigulehe koolist väljaarvamise korral;
3.19. täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi;
3.20. kasutama kooli antud meili nimi.perenimi@teeninduskool.ee . Domeeni omanik on Tallinna Teeninduskool, selle kaudu edastatakse kooli- ja õppetööalast infot; seda ei kasutada
isiklikuks kirjavahetuseks. Kui õppija kasutab kooli poolt antud e-posti aadressi isiklike ekirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks, siis peab ta arvestama, et kooli esindaja võib näha
kirjade sisu meilikontode haldamisel. Sama kehtib ka koolis loodud meililistide kohta.

4. Õpilasel on keelatud:

4.1. käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:

4.1.1. teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt;
4.1.2. teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada, sh veebikommunikatsiooni vahendusel;
4.1.3. pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata;
4.1.4. reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks
ettenähtud kohta;

4.2. kasutada lifti, väljaarvatud otseselt õppetööga seotud põhjused (kauba, vahendite transport) ja erivajadusega seotud põhjused;
4.3. rikkuda õpitava eriala kutse-eetikat;
4.4. segada kaasõpilasi ja õpetajaid tunni ajal ning takistada tunni läbiviimist;
4.5. sooritada teiste õpilaste eest teadmiste kontrolli;
4.6. teadlikult esitada enesekohaseid valeandmeid;
4.7. esitada kellegi teise kirjaliku või praktilise töö osasid oma nime all ilma nõuetekohase viitamiseta vastavalt kooli õpilastööde juhendi nõuetele;
4.8. kasutada tunni ajal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid mitteõppeotstarbeliselt;
4.9. teha õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestisi ning neid avaldada osapoolte nõusolekuta;
4.10. viibida klassiruumides üleriietes;
4.11. ilmuda õppetööle alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all;
4.12. suitsetada kooli ruumides ja territooriumil, tarbida e-sigarette ning mokatubakat;
4.13. tarbida kooli ruumides ja territooriumil energiajooke;
4.14. mängida kooli ruumides hasartmänge, sealhulgas kaardimänge;
4.15. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

 • relv relvaseaduse tähenduses; (v.a toitlustamise erialade praktilised tunnid, kus nugade omamine ja kasutamine on lubatud);
 • lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
 • aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
 • aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
 • muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

5. Õpilaste tunnustamine ja mõjutusmeetmete rakendamine

5.1. Õpilaste tunnustamine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale.

5.2. Õpilase suhtes võib sisekorraeeskirjade rikkumise eest rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid:

 • märkus (suuline või kirjalik)
 • vestlus (rühmajuhendaja, tugispetsialist, juhtivõpetaja, juhtkond)
 • vanemate teavitamine
 • noomitus (kirjalik)
 • õppetoetuse maksmise peatamine või lõpetamine
 • kutsumine tugikomisjoni, õppevaldkonna koosolekule
 • kahju hüvitamine vastavalt võlaõigusseaduse § 1052 ja 1053.