Distantsõppe kord Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/127
1. märts 2021. a

1. Mõisted

1.1 Kool korraldab õpet õppekorralduseeskirja alusel ning üldjuhul kontaktõppe, iseseisva töö ja praktikana. Distantsõpe võib koolis toimuda planeeritult või erandolukorras tingitud vajadusest (Vabariigi Valitsuse korraldus).

1.2 Distantsõpe on väljaspool õppeasutust toimuv õpe, kus õpingud toimuvad virtuaalselt õpetaja juhendamisel. Distantsõppe puhul ei viibi õpilased koolimajas – õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil.

1.3 Hübriidõpe (ka hajaõpe või paindõpe) on õpe, kus osa õpilasi osaleb tunnis kontaktõppena (koolis koos õpetajaga) ja teine osa õpilastest videotunnina.

1.4 Videotunni läbiviimiseks kasutatakse Office 365 rakendust Teams või Moodle’i vahendit BigBlueButton.

1.5 Distantsõpe toimub

  • videotunnina, st reaalajas kasutades IKT-vahendeid või
  • iseseisva tööna õpetaja antud ülesannete ja juhiste alusel ning
  • kasutades õppesisu ja -ülesannete edasi andmiseks ning suhtlemiseks üldjuhul IKT-vahendeid. Eelneval kokkuleppel võib kasutada ka teisi suhtlusviise.

2. Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

2.1 Õppetöö toimub distantsõppe ajal kehtiva tunniplaani alusel.

2.2 Järelevastamised ja konsultatsioonid toimuvad vastavalt Moodle`is õpetaja esitatud aegadele. Õpilane peab end registreerima järelevastamisele ja teavitama õpetajat, kui ta ei saa registreeritud järelevastamisel osaleda.

2.3 Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane ja õpetaja internetiühendusega, heli ja videot edastavat IKT-vahendit (eelistatult kasutada mikrofoni, kõlarite ja kaameraga varustatud arvutit või nutiseadet).

2.4 Õpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali,  mille abil õppetööd läbi viiakse, reeglina Office 365 rakendus Teams või Moodle’i vahend BigBlueButton.

2.5 Kõik distantsõppe ülesanded ja juhendid sisestatakse õppeinfosüsteemi Tahvel hiljemalt distantsõppe tunni toimumisele eelneval päeval kell 17.00.

2.6 Distantsõppe tunni toimumise ajal on õpetaja õppijale kättesaadav, et õpilane saaks vajadusel ühendust võtta ja nõu küsida. Muudest kokkulepetest informeerib õpetaja õpilasi iga distantsõppe tunni algul.

2.7 Kui õpperühm õpib distantsil, siis on tunniplaanis vastava tunni juures märge „distants“, ruuminumbrit pole. Õppija ja õpetaja on kohustatud järgima tunniplaani.

2.8 Videotunni jooksul võib õpetaja õppimise kinnistamiseks anda õpilasele koduseid töid.

2.9 Õpilasele antud päeva- või nädalaülesannete esitamise tähtajaks on Tahvlis fikseeritud kuupäev (näiteks: kui määratud  tähtaeg on 2. märts, peab töö olema esitatud hiljemalt 2. märtsil kell 23.59), v.a juhul, kui õpetaja teeb reaalajas videotundi ja palub töö esitada sama tunni lõpus.

3. Distantsõppest puudumine 

3.1 Tunniplaanis märgitud videotunni ja sünkroonis toimuva suhtluse (nt Moodle foorum, e-kiri) puudujad fikseeritakse Tahvlis tavapärasel viisil.

3.2 Haigestumise korral teavitab  õpilane rühmajuhendajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul ja lisab puudumise tõendi Tahvlisse.

3.3 Rühmajuhendaja ja/või tugispetsialist võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või alaealise õppija vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes ja puudumine on põhjendamata.

4 Tugi distantsõppe ajal

4.1 Tugispetsialistide (tugikeskuse juht-psühholoog, õppenõustaja, eripedagoog) ja rühmajuhendaja) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel videosilla vahendusel. Tugispetsialistide ja rühmajuhendajate kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.

4.2 Arvutiprogrammide, veebirakenduste, õpikeskkondade jms küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda kaido.tiits@teeninduskool.ee

4.3 IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda sergei.ustrikov@teeninduskool.ee

5. Hindamine distantsõppe perioodil 

Hindamise alused on distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal. Hindamise üldised põhimõtted ja kriteeriumid on leitavad õppekorralduseeskirjas. Kui distantsõppe ajal ei ole võimalik rakendada mooduli rakenduskavas esitatud hindamismeetodeid ja -ülesandeid, siis õpetajal on õigus neid muuta vastavalt distantsõppe vajadusele ja võimalusele.

6. Videotunnis osalemise reeglid õpilasele

6.1 Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

6.2 Kui õppijal puuduvad kodus seadmed (ka juhul, kui on seade, aga puuduvad/ei ole töökorras mikrofon või kaamera) videotunnis osalemiseks, teavitab ta sellest kohe õpetajat ja rühmajuhendajat. Sellele õpilasele luuakse personaalsed lahendused, näiteks ka koolis individuaalselt õppimine, kasutades kooli seadmeid.

6.3 Enne videotundi kontrollib õpilane üle oma seadme tehnilise korrasoleku ja internetiühenduse olemasolu (internetiühendus, kaamera, mikrofon). Tehniliste probleemide ilmnemisel kontakteerub õpilane tundi läbiviiva õpetajaga.

6.4 Videotunnis ollakse kohal õigel ajal. Õpilane siseneb videotundi tehniliste tõrgete vältimiseks vähemalt 5 minutit enne tunni algust. Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga, Moodle’is oma kasutajakontoga, oma nime ja näoga.

6.5 Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga, kui tundi läbiviiv õpetaja ei ole kehtestanud teisiti.

6.6 Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum ja ekraanipildile neutraalne taust.

6.7 Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.

6.8 Vestlusruumi sisenedes ja sealt lahkudes antakse endast märku kasutades viisakusavaldusi.

6.9 Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui selleks on vajadus.

6.10 Videotunni vestlusalas (chatis) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

6.11 Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).

6.12 Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

6.13 Õppetunnis ei osale (ei viibi ruumis) kõrvalised isikud, sh õppijaga koos elavad või olevad isikud.

6.14 Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

6.15 Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

6.16 Videotunni salvestamine ja ekraanitõmmiste tegemine on keelatud!