Täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2022
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 8

1 Korra reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib täiendusõppe korraldamise tingimusi ja korda Tallinna Teeninduskoolis. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri määrus 18.09.2013 nr 33 “Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord”.

2 Kursuste komplekteerimise kord

2.1 Õppetöö toimub aastaringselt kursustena, päevases ja õhtuses õppevormis, Tekos õpetatavates või nendega seotud valdkondades. Tunniplaan on kättesaadav kodulehel täienduskoolituse tunniplaani all õppetööle eelneva nädala reedest. Kursuse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit). 

2.2 Kursustele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehel Juhani koolitusprogrammi kaudu. Kui koolituskohad on täitunud, saab registreeruda ka ootenimekirja. Õnnestunud registreerumise korral saab registreeruja automaatse kinnituskirja e- meilile.  

2.3 Tasuta kursused komplekteeritakse hiljemalt 2 nädalat enne koolituse algust. Tasuta kursusele saamise eeldused on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja osaleja motiveeritus. Gruppi pääsemise või mittepääsemisest teavitame e- maili teel. 

2.4 Tasuta kursusele õppima asudes tuleb kõigil osalejatel hiljemalt esimesel õppepäeval täita vastav kursusel osalemise avaldus ning see allkirjastada. 

2.5 Koolil on grupi mittetäitumisel õigus kursuse toimumine edasi lükata grupi täitumiseni või kursus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajäämisest telefoni või e-posti teel hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust. Kursuste muutunud ajakava avaldatakse kooli kodulehel. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi. 

2.6 Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult teavitada koolituskeskuse juhti e-meili teel moonika.aedmaa@teeninduskool.ee  

3 Täiendusõppe õppekava osalise läbimise võimalused ja tingimused

3.1 Õppijale, kes on täitnud õppekavas kirjeldatud nõuded õpingute lõpetamiseks väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta.

3.2 Õppijale, kes õppekavas kirjeldatud nõudeid õpingute lõpetamiseks ei täida, kuid on osalenud õppetöös, väljastatakse osaleja soovi korral tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% kontakttundidest.

3.3 Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles, asutuse esindaja digitaalse allkirjaga ning registreeritakse vastavas registris.

3.4 Tunnistused või tõendid saadetakse e-posti teel õppija registreerimisankeedis märgitud meiliaadressile hiljemalt 5 tööpäeva pärast kursuse lõppu.

3.5 Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Tallinna Teeninduskooli täienduskoolituse läbinud isikule tunnistuse duplikaat.

4 Kursuste praktikakorraldus

4.1 Praktiline õpe ja eelnev tööohutusalane juhendamine viiakse läbi vastavalt koolituse õppekavas kirjeldatud tööde loetelule Tallinna Teeninduskooli õppelaborites või koostööpartnerite ruumides juhendaja korraldamisel.

4.2 Praktika koostööpartnerite juures viiakse läbi kolmepoolse (Tallinna Teeninduskool, koostööpartner, õppija) lepingu alusel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.

4.. Praktilise töö sooritamiseks vajalikud materjalid ja töövahendid väljastab ning üldise korra ja tööohutuse eest vastutab praktika juhendaja.

5 Kursustel õppijate õppetööst osavõtu arvestamise alused

5.1 Osaleja täidab registreerimislehe oma isikuandmetega (nimi, isikukood, kontaktandmed), mis kantakse ÕISi. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab õppija allkirjaga igal koolituskorral vastaval osavõtulehel.

5.3 Kursus loetakse läbituks, kui õppija on täitnud õppekava kontakttundide mahust vähemalt 70% ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

6 Kursustel õppijate õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus enne kursusele registreerimist tutvuda kooli õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot kursuse kohta.

6.2. Kursustel õppijatele ei laiene Tallinna Teeninduskooli tasemeõppes õppivate õpilaste õigused saada õpilaspilet, saada Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras abi või soodustusi, saada õppetoetust ja õppelaenu.

6.3. Õppija on kohustatud:

6.3.1. hoidma korras talle kasutada antavad õppevahendid ning kasutama kooli ja kaasõppijate vara heaperemehelikult;

6.3.2. hoidma korda ja puhtust oma tööalas;

6.3.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

6.4. Õppijal on keelatud tarvitada, omada või levitada kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid ning tubakatooteid või neid asendavaid tooteid (nt e-sigaret).

7 Kursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

7.1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse osalejale e-posti teel hiljemalt üks nädal enne kursuse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

7.2. Kursuste eest saab eelneval kokkuleppel tasuda osadena. Viimane osamakse peab olema tasutud kui kursuse mahust on läbitud 70%.

7.3. Kui tasuline kursus jääb ära tingituna Tallinna Teeninduskoolist ja osalejale asenduskoolitust ei pakuta, siis tagastab kool osalustasu.

7.4. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat. Kursusest loobumise teatamisel kuni neli tööpäeva enne kursuse algust, tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Kursusest loobumise teatamisel vähem kui neli tööpäeva enne kursuse algust, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

7.5. Tallinna Teeninduskooli kursuse eest makstud õppetasu on maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

8 Kursustel õppijate kursuselt väljaarvamise kord

8.1. Õppegrupist väljaarvamine võib toimuda:

8.1.1. õppija oma soovil;

8.1.2. õppetöös mitteosalemise tõttu;

8.1.3. õppetasu tasumata jätmisel;

8.1.4. õppija rikub kooli sisekorraeeskirju.

Terviktekst pdfina