Õppija meelespea

Meil on rõõm, et oled valinud Tallinna Teeninduskooli oma kodukooliks. Alljärgnevalt jagame olulist teavet kooli kontaktide, koolikorralduse ja -elu kohta. Loodame, et saame olla abimeheks kooliga tutvumisel ja õpingute läbimisel. Ametikool erineb põhi- või keskkoolist – siin toimub õppimine käsikäes töö harjutamisega. Peale tavaliste õpetajate on meil veel kutseõpetajad, õppemeistrid ja teised töötajad, kellega tuleb kokku puutuda õppetööd läbides. Koolitöö ladusamaks sujumiseks on kokku lepitud kooli põhiväärtused: 

 • Innovaatilisus – oleme uuendusmeelsed ja käime kaasas valdkonna arengutega. 
 • Professionaalsus – töötame eesmärgipäraselt ning anname selle hoiaku edasi ka õpilastele. Toetame säästvat arengut. 
 • Usaldusväärsus – oleme ausad ja lojaalsed, iga töötaja on avatud ja väärika suhtlemise, võrdse kohtlemise ja sallivuse kandja. 

Mida pead tegema esimestel õppenädalatel

 • Saama Teko kodulehe paroolid ja tutvuma kogu vajamineva infoga, mis asub siselehel “Õpilasele” ning on juurdepääsetav salasõna abil. 
 • Hankima endale elektroonilise õpilaspileti, mille kohta info siin allpool õpilaspileti lõigus ja ka Õppija meelespeas
 • Tutvuma digitaalsete õppekeskkondadega: 
  • MOODLE on internetikeskkond, kus õppeainete materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad. Kasutaja ja parooli, et veebikeskkonda siseneda, saad ise luua või
   vajadusel küsi abi haridustehnoloogilt. Kasutajakonto tuleks Põhikoolijärgsetel rühmadel luuakse kasutajakonto esimeses digitaalse kirjaoskuse tunnis. Kursuste paroolid saab aineõpetajatelt.  
  • TAHVEL on õppeinfosüsteem ehk elektrooniline päevik, kus asuvad hinded, puudumised, õpetaja töökavad jm õppeinfo. TAHVLISSE saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart ID-ga. 
 • Kooliga seotud e-posti aadressi koos esialgse salasõnaga saab rühmajuhendajalt. Kooliga seotud info saadetakse AINULT @teeninduskool.ee lõpuga e-posti aadressile. 
 • Kasutajanime ja ajutise parooli saab rühmajuhendaja käest.
 • Kõik meiliaadressid on @teeninduskool.ee domeenis ja kasutajanimi on selles vormis – eesnimi.perenimi@teeninduskool.ee kus (ä=a, õö=o, ü=y, š=s, ž=z). Võib juhtuda, et erinevates rühmades kellegi nimed korduvad, siis nimele lisame numbrid, nt eesnimi.perenimi01@teeninduskool.ee 
 • Ajutise parooli asemel tuleb esimesel sisselogimisel panna vähemalt 8 tähemarki pika parooli ja selles peab kindlasti olema vähemalt üks suur täht ja üks number. 
 • Õpilane vastutab oma postkasti turvalisuse eest. Oma konto andmeid ei tohi teistele isikutele üle anda. 
 • Õpilase postkast kustutakse 3 päeva peale koolist väljaarvamist või 30 päeva pärast kooli lõpetamist. Kõik andmed õpilane saab iseseisvalt kopeerida, kool ei taga varukoopiat. 
 • Abi saad IT-meelespeadest: Õpilase IT-meelespea EEÕpilase IT-meelespea_RU 
 • Kõik rühma õpilased ja rühmajuhataja on ühendatud ühte Office 365 rühma, mis võimaldab kasutada erinevaid funktsioone sh failide jagamist, Teams-iga koostööd ja palju muud, rohkem infot saab leida Microsofti kodulehelt nii eesti https://support.microsoft.com/et-EE/office kui ka vene keeles https://support.microsoft.com/ru-RU/office 
 • Uurima välja rühmajuhendajalt, kuidas saab tööriietuse. 
 • Avama pangakonto, kui seda veel pole. 
 • Andma rühmajuhendajale oma kontaktandmed (kui need muutuvad, nt mobiilinumber, siis palume koheselt rühmajuhendajat teavitada). Need andmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega ega avaldata ilma Sinu nõusolekuta kolmandatele isikutele. 
 • Registreerima end raamatukogus lugejaks. Raamatukogu andmebaasiga saab tutvuda ka teko.webriks.ee. Lugejakaardina toimib ID-kaart. 
 • Print in City printimisteenuste kasutamiseks on vaja omada ID-kaarti ja teada selle PIN1 koodi. 

Õpilaspilet

Tallinna Teeninduskooli õpilased tellivad endale ise õpilaspileteid.

Alates 2023/2024. õppeaastast läksime üle uuele õpilaspileti teenusepakkujale, kelleks on OÜ IN Deal.

Õpilaspiletit saab kasutada õpilasrestoranis ja ühistranspordis.

Õpilaspileteid peavad alates septembrikuust tellima I kursuse õpilased ja teised õpilased, kellel on õpilaspilet kadunud või katki. Aga alates oktoobrikuust peab kõikidel õpilastel olema kehtiv õpilaspilet.

Õpilaspileteid saab tellida lehel https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/

Kui kooliaasta jooksul olemasolev õpilaspilet kaob või läheb katki, siis tuleb koheselt teavitada kooli juhiabi ja tellida endale duplikaat (tasub kool). Õpilaspileti duplikaadi oote ajaks väljastab kooli juhiabi kutsekeskharidusõppes õppivale õpilasele toidutalongid.

Õpilaspileti duplikaate saab tellida lehel https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/
Õpilaspilet koos kohaletoimetamisega kooli maksab kool.

Tähelepanu!
Andmete õigsuse eest vastutab õpilaspileti tellija ja ebakorrektse avalduse korral õpilaspiletit ei väljastata. Koolil on õigus õpilaspiletit õpilasele mitte väljastada, kui õpilaspiletil on ebakorrektne pilt (isegi siis, kui tellimiskeskkonnas õpilaspileti tellimus ära tehti).

Tingimused fotole:
1. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.
2. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat.
3. Foto peab olema JPG, png-formaadis, mõõtmetega vähemalt 475 X 600 pikslit.
4. Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.
5. Soovitatav on kasutada ID-kaardi haldusvahendit pildi allalaadimiseks: https://www.id.ee/index.php?id=38805

Õpilaspileti tellimisega seotud probleemide korral palun võtta ühendust juhiabi Evelin Lambutiga telefonil 6053102; evelin.lambut@teeninduskool.ee või IT-juhi Sergei Ustrikoviga telefonil 6053127; sergei.ustrikov@teeninduskool.ee

Kui õpilaspilet piiksub, aga söömine ei registreeru, pöördu kooli IT-juhi Sergei Ustrikovi poole B-133.

Õpilaspilet annab automaatselt õiguse sõita Tallinna ühsitranspordis.

Õpperühmade tähised

 • AK abikokk
 • AP abipagar 
 • HT hotelliteenindaja 
 • KK kokk 
 • KO kondiiter 
 • MK müügikorraldaja 
 • PK pagar-kondiiter
 • KB kaubandus 
 • KS kosmeetik  
 • KT küünetehnik 
 • ST spaateenindaja 
 • A põhihariduse nõudeta
 • P põhikooli baasil 
 • K keskhariduse baasil 
 • E eesti õppekeel 
 • V vene õppekeel 
 • U ukrainast pärit õppijatele
 • S sessioonõpe
 • T töökohapõhine õpe 

Õppekorralduse mõisted

Rakenduskava on dokument, milles on kirjeldatud õppeaine sisu ja hindamiskriteeriumid. Kõik õpetaja töökavad on nähtavad ÕISis.
Tunnijaotusplaan on õppeainete jaotumine aastate lõikes.
Tunniplaan reguleerib õppetööd ühe nädala kaupa.
VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) – kui oled õppinud mujal (kutsekool, keskkool,
kõrgkool) ja Sul on osa ained läbitud või arvestatav töökogemus, siis võid taotleda hinnete või töökogemuse ülekandmist. Kirjuta avaldus õppeinfosüsteemis (ÕIS) ja too teise kooli hinneteleht. Küsi abi õppenõustajalt.
Õppejuht planeerib õppetööd, koostab tunniplaani ja teatab õpetajate asendusi.
Õppekava – kooli õppetöö toetub õppekavale.
Õppetoetuse kord selgitab, kuidas saab taotleda õppetoetust.
Õppekorralduseeskiri on kooli dokument, mis reguleerib kõiki olulisi koolielu küsimusi.
Õppemoodul on sisult seotud õppeainete rühm õppekavas, mille hinne kantakse lõputunnistusele
ühise moodulihindena.
Õppeperiood: õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks – igas perioodis on 9 õppenädalat
ja kümnes on hindamisnädal, kus toimuvad praktikate kaitsmised, mooduli ja teemade hindamised, järelvastamised, üksikutel juhtudel ka õppetunnid.
Õppetöögraafik on õppeaasta ajaline õppetöö jaotus õpperühmade kaupa, milles määratakse õpperühma praktika, õppenädalad, eksamite periood(id) ning koolivaheajad. 

Tunniplaan on kodulehel, samuti tunniplaani muudatused. Palume jälgida tunniplaani ja selle muudatusi iga päev, sest töö meie koolis pole rutiinne. Tundide kellaajad on leitavad kodulehel ülemises rippmenüüs “Õppetöö” all.

TUND

 • … ON ÕPPIMISEKS!
 • … algab kella järgi. Tundide ajad on ka kodulehel.
 • … on 45 minutit pikk, tavaliselt on teoreetilised
 • paaristunnid 2×45 minutit,
 • praktilised tunnid toimuvad 2-6 tundi järjestikku.
 • … on aktiivseks kaasatöötamiseks.
 • … on huvitav, kui Sul on kõik kodutööd tehtud ja vajalikud asjad kaasas.

PUUDUMINE

 • … tunnist – ei ole lubatud. Põhjendatud puudumisel informeerid rühmajuhendajat
  ja esitad tõendi kohe pärast kooli naasmist või hiljemalt ühe nädala jooksul.
 • … praktikalt – informeerid kohe varahommikul, kui peaksid kohal olema, rühmajuhendajat,
  praktikajuhendajat ja ettevõtet.

POLE LUBATUD

 • … klassis ega koridoris süüa – tee seda õpilasrestoranis, õpperestoranis  
 • … suitsetada (sh elektroonilist sigaretti), tarvitada mõnuaineid kogu kooli territooriumil
  ja kooliaia taga (ka kõnniteel väljaspool aeda); 
 • … tunnis mobiiliga rääkida ega selleks tunnist lahkuda; 
 • … kooli kaasa võtta elu ja tervist ohustavaid esemeid; 
 • … käia siseruumides mütsi ja/või kapuutsiga; 
 • … jätta laud enda järel koristamata; 
 • … loopida prahti maha. 

Kui Sa eksid kooli reeglite vastu, kirjutad seletuskirja, seejärel koostatakse rikkumise kohta direktori käskkiri ja rühmajuhendaja tutvustab seda Sulle. Karistuseks on noomitus. Kolmanda karistava käskkirja määramisel võidakse Sind kustutada kooli õpilaste nimekirjast. 

ÕPILASE RIIETUS vastab teenindaja riietusele, on korrektne, puhas. Kooli esindusüritustel kantakse pidulikku esindusvormi, milleks on valge pluus, mustad püksid (ülikond) või seelik, mustad või valged kinnised kingad. Kool annab õpilasele kooli esindamiseks vajaliku teenindusvormi.

PRAKTILISSE TUNDI

 • … tulevad õpilased erialases tööriietuses ja jalatsites ning vastavalt erialale oma töövahenditega;
 • … suhtu vastutustundega. Praktilisest tunnist põhjuseta puudumise korral sooritab õpilane tunni järgi oma toiduainete või vahenditega.

ERIALASE TÖÖRIIETUSE

 • … pead ostma esimese koolikuu jooksul. Koolis korraldatakse selleks ka eraldi tööriiete laat. Rühmad valivad endale ühtse riietuse. Maksma pead selle eest ise. Küsi infot oma rühmajuhendajalt.
 • Tööriietust kantakse vastavas tunnis või praktikal ja sellega ei minda tänavale!
 • Ehted, pikad küüned jms tuleb enne praktilist tundi eemaldada.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE KOOLIS

 • … ja praktikal ilma osalejatelt luba küsimata on keelatud;
 • Kooli sündmusi kajastatakse kooli TVs, raadios, kodulehel ja/või sotsiaalmeedias. Need on avalikud sündmused ning seal võidakse pildistada ja filmida ajaloo jäädvustamiseks ning nende materjalide avaldamisel eeldame, et ei pea osalejatelt luba küsima.

Print in City on avalik prinditeenus, mis võimaldab sul panna töö printima oma arvutist ja saada see kätte Teko prindipunktist. Printida on võimalik PDF-faile. Kui kasutatav tarkvara ei võimalda otse PDF-faile salvestada, soovitame Windowsi kasutajatel paigal-dada doPDF tarkvara ning Mac OS X laseb PDF-faili salvestamise valida rakenduse prindimenüüst. Juhul kui oled konto seadete lehel määranud oma e-maili aadressi, saad dokumente lisada ka oma nutitelefonist või tahvelarvutist, saates need aadressile print@pilveprint.ee. Määra, kas printida mustvalgelt, ühe- või kahepoolselt, A4 või A3 formaadis. Enne töö printerisse saatmist on vajalik, et prindikontol oleks piisavalt raha. Prindikontole saab raha laadida, ostes prindipileti sisselogituna Pilveprindi veebilehelt või kasutades selleks mobiiltelefoni m-makset. Prindipunktis tuleb seadmesse sisestada oma ID-kaart ja töö prinditakse välja. Kui prinditööle pole 48 tunni jooksul järele mindud, siis töö kustutatakse seadmest ja töö eest makstud raha kantakse prindikontole tagasi.

Praktika

 • Kõikidel erialadel ja kursustel on igal aastal praktika.
 • Praktika pikkus on vastavalt õppekavale, õppeaasta lõikes näed seda õppetöögraafikust.
 • Praktikale saavad õpilased, kes on sooritanud jooksvalt õppeained vähemalt rahuldavalt (arvestatult).
 • Toiduga seonduva tööga vajad kindlasti kehtivat tervisetõendit, mille saad oma perearstilt (see on tasuline vastavalt perearsti hinnakirjale).
 • Praktika lõpeb praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega, mida hinnatakse koondhindega. Aruanne esitatakse koheselt pärast praktika lõppemist.
 • Praktikalt puudumise korral tuleb see oma vaheaja või vaba aja arvelt uuesti sooritada.

ERIALAPRAKTIKA KAVA, PRAKTIKA KORD JA PRAKTIKA LEPING näitavad praktikate mahtu, ülesandeid ja korraldust.

Koolivaheajad on talvel kaks nädalat aastavahetusel ja suvel kaks kuud, üldjuhul juuli ja august. Vaheajad võivad olla teistest erinevatel aegadel – vt õppetöögraafikut!

Hinded jagunevad perioodi-, lõpu-, õpiväljundi- ja moodulihinneteks. Hinne võib olla nii

 • arvestuslik: A – arvestatud ja MA – mittearvestatud
 • kui ka numbriline väärtus (5, 4, 3, 2). Ebapiisavad tulemused on MA ja 2.
 • Kui aine lõpeb, peavad olema Sul tööd positiivselt sooritatud. Kui Sa pole seda teinud, on see hinnatav „2“ või “MA”-ga.
 • MOODULIHINNE on vastavate õppeainete koondhinne, mis kujuneb mooduli aineõpetajate ja juhendajate kokkuvõtvast hinnangust. Moodulihinded kantakse lõputunnistusele ja peavad olema samuti positiivselt hindele (5, 4, 3 või A) sooritatud. Ülevaate õppetöö tulemustest leiab Tahvlist, kuhu on kantud kõik õppetulemused, hilinemised, puudumised ja teated õpetajatelt.

Eksamid

Tallinna Teeninduskooli lõpetamiseks on vajalik sooritada erialaainete komplekseksamid või riiklikud kutseeksamid. Erialast sõltuvalt on vaja kirjutada kas kursusetöö või lõputöö või koostada õpimapp. NB! Vaata täpsemalt õppetöökorralduseeskirjast või õppekavast.

 • RIIGIEKSAM. Riigikeele eksami peavad sooritama vene õppekeelega põhikoolijärgsed rühmad; teised õpilased võivad sooritada vabatahtlikult riigieksameid üldise korra järgi. Gümnaasiumiga võrdse õppemahu läbimiseks tuleb õppida üks lisa-aasta täiskasvanute gümnaasiumis.
 • KUTSEEKSAM. Kooli lõpetamisel sooritab iga õpilane oma eriala lõpueksami, mille võib sooritada ka tööandjate komisjoni ees riikliku kutseeksamina. Infot saad oma
  eriala õpetajalt. Selle kohta väljastatakse kutsetunnistus.

Akadeemiline puhkus, konsultatsioonid, toetused jms

 • Kui Sinu tervis, kaitseväeteenistuses viibimine või lapsehoolduspuhkus ei luba õppida, siis on võimalus võtta AKADEEMILINE PUHKUS, see on mõjuvatel põhjustel õpingute ajutine peatamine. Küsi abi rühmajuhendajalt. Kui mõjuvatel põhjustel on Sulle õppetöös osalemine igapäevaselt raske, siis võid abi saada INDIVIDUAALSEST ÕPPEGRAAFIKUST. Sel juhul lepitakse õpetajatega kokku individuaalsed ülesanded ja tähtajad vormistamiseks. Küsi abi õppenõustajalt.
 • KONSULTATSIOONIKS JA JÄRELVASTAMISEKS leiab konsultatsiooniajad Tahvlist.
 • PÕHITOETUST saavad taotleda I kursuse õpilased alates jaanuarist, edaspidi igal poolaastal, kui hinded on positiivsed ja käitumine koolis on hea. Põhitoetust makstakse pingerea alusel (parimad eespool), kuid kõik ei pruugi õppetoetust saada. Otsuseid tehakse kaks korda aastas: oktoobris ja veebruaris. Taotlusavalduse täidab õpilane Tahvlis vastavalt akadeemilisele kalendrile. Õppetoetuste taotlemise kord on kooli kodulehel.
 • ERITOETUSE taotlemise võimalus on kõikidel õpilastel – (va akadeemilisel puhkusel olijad ja nominaalse õppeaja ületanud) – õpilasele makstakse majanduslikku toetust. Kui on abi vaja, võib eritoetust taotleda vajadusel ka õppeaasta sees, aga mitte rohkem kui 1 kord poolaastas. Küsi abi sotsiaalpedagoogilt.
 • TOIDUTOETUST makstakse põhikoolijärgsetele õpilastele virtuaalselt – koolipäevade eest elektroonilisele kaardile ja praktikaaja eest reaalselt pangakontole, kui praktika on sooritatud (praktikaaruanne esitatud ja kaitstud).
 • SÕIDUSOODUSTUST makstaksekõikidele õpilastele, kes tulevad kooli väljastpoolt Tallinna. Vaata maksmise korda kodulehel. TOETUSTE SAAMISEKS PEAB SUL OLEMA PANGAS ISIKLIK ARVELDUSKONTO!

Õppimise e-tõend

Õppimise e-tõendi saab Haridusportaalis https://haridusportaal.edu.ee/t%C3%B6%C3%B6laud/%C3%B5pingud

Kõiki kuvatavaid andmeid on võimalik e-tõendina alla laadida. Tõendile lisatud digitempel kinnitab, et tõendi on väljastanud Haridus- ja Teadusministeerium ning andmed tõendil on autentsed ja pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS).

Kooli esindamine 

Õpilasel on võimalus esindada Tekot kutse- ja spordivõistlustel, catering-teenuse pakkumise ajal, messidel, olümpiaadidel jm kooliga seonduvatel üritustel. Kool tagab eelarveliste vahendite olemasolul tasuta esinduse (riietus, sõit, majutus). Esindamine kinnitatakse Teko direktori käskkirjaga. Koolisiseselt toimuvad kõikidel erialadel Teko meistrivõistlused teise õppeperioodi lõpul.

Vabariiklikud kutsekoolide vahelised võistlused toimuvad põhiliselt oskuste festivali Noor Meistri raames

 • majutus- ja hotelliteenindajatele;
 • müüjakorraldajatele;
 • kelneritele;
 • pagaritele;
 • kondiitritele
 • kokkadele

Toidumessi raames toimub võistlus riigisiseselt kokkadele – Noorkokk.

Võistluste parimad pääsevad läbi nende eelvõistluste ka EuroSkillsi ja WorldSkillsi võistlustele.
Igal aastal toimuvad AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools) võistlused erinevates Euroopa riikides. Sinna pääsevad 2–3 õpilast erinevatelt majutustoitlustuse ja toiduainete töötlemisega seonduvatelt erialadelt.

Õpingute ja praktika kohta välismaal jagab infot projektijuht Astrid Maidla, ruum B131. Õpingute jooksul on kõikidel õpilastel võimalus kandideerida Erasmus+ programmi vahendusel välisriiki praktikale. Põhikooli järgsete gruppide välispraktika toimub II ja III kursusel. Gümnaasiumijärgsetel gruppidel õppeaasta lõpul või peale lõpetamist. Huvi korral võta ühendust astrid.maidla@teeninduskool.ee  ja jälgi ka oma postkasti, sest just sinna saabub kandideerimise kutse. Juba toimunud praktikate kohta saad lähemalt lugeda kooli kodulehelt – https://www.teeninduskool.ee/?page_id=13307  

Raamatukogu on avatud 8.00–16.30. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi) alusel. ID-kaart toimib ka lugejapiletina. Raamatuid saab laenutada tasuta kaheks nädalaks, vajadusel ja võimalusel saab laenutusaega pikendada. Kirjanduse laenutamisel järgi kindlasti tähtaegu, tagasta või pikenda laenutatud raamatuid õigeaegselt. Raamatute lihtsamaks ja mugavamaks tagastamiseks saab kasutada tagastuskasti. Lisaks sellele, et saad raamatukogust õppetööks vajalikku kirjandust, saad Sa vabal ajal kasutada ka sealset lugemissaali. Raamatukogus oleva kirjandusega saab tutvuda e-kataloogi abil. Teadusartiklite andmebaas EBSCO annab võimaluse otsida ja alla laadida erinevates andmebaasides olevate teadusartiklite, raamatute, õppematerjalide täistekste, pilte jm. EBSCO kasutamine kooli raamatukogus toimub salasõnata, isikliku arvuti kasutamisel küsi parool raamatukoguhoidjalt.

Arvutiklasse saab koolis kasutada tunnis õppetööde tegemiseks. Raamatukogus on 16 internetiühendusega arvutit, mida saab kokkuleppel raamatukoguhoidjaga raamatukogu lahtiolekuaegadel kasutada kodutööde tegemiseks.

Õpilaskodu asub Tallinnas, Sõpruse pst. 184, Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilaskodus. Toad õpilaskodus on kahekohalised. Boksis on kaks tuba, kööginurk (pliit, külmkapp), tualett ja dušinurk. Õpilaskodus kohapeal on olemas voodipesu, tekid, padjad ja päevatekid. Kohale õpilaskodus saavad kandideerida ainult Teko õpilased.  Sisekorraeeskirjadega saate lähemalt tutvuda siin.

Tugisüsteem 

Soovime, et Sul läheks koolis hästi. Loodame, et tunned siin ennast turvaliselt. Omanda teadmisi ja oskusi, mis aitavad Sul elus hakkama saada. Kui vajad infot, tuge, nõuannet, võta ühendust tugispetsialistidega, kes saavad Sind aidata iseenda tundma õppimisel, karjääri planeerimisel ja arendamisel, elukutse, haridustee, töövaliku ja töö otsimisega seotud küsimustes. Nemad nõustavad Sind õppevõlgnevuste korral, aitavad leida lahendusi õppekava läbimiseks, selgitavad välja individuaalse  õppekava vajaduse, toetavad selle toimimist. Samuti aidatakse koostada VÕTA taotlust ja antakse nõu, kuidas toimida. Ka on tugikeskuse töötajad toeks, kui vajad toetust oma tunnetega toimetulekul, koged üksindust, depressiivset meeleolu, soovid jõuda selgusele oma käitumises ja leida võimalusi Sinu teel seisvate raskuste ületamiseks. 

Rühmajuhendaja on koolis Sulle kõige lähemal seisev inimene, kelle käest saad küsida infot ning abi mistahes kooli ja õppimisega seotud küsimustes. Rühmajuhendaja on valmis Sind ära kuulama ja toetama probleemidele lahenduste leidmisel.

Psühholoog toetab ja nõustab Sind koolis hakkamasaamisel. Psühholoogi teemaderingi kuuluvad kohanemine koolis, õppetöös edasijõudmine, suhted kaaslaste, õpetajate ja vanematega, isiklikud küsimused ja probleemid, ennetus- ja võrgustikutöö.

Sotsiaalpedagoog aitab Sul otsida lahendusi majanduslikele toimetulekuprobleemidele, kohaneda kooliga, õpetab seadma eesmärke ja täitma neid, planeerima oma aega jne. Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui oled kogenud vägivalda, vajad abi konfliktide lahendamisel, koolikohustuse täitmisel ja oma õiguste kaitsmisel.

Karjäärispetsialist– nõustab kooli õpilasi karjäärivalikutes.

Koolimeedik tegeleb õpilaste tervise edendamise ja haiguste ennetamisega, annab esmaabi.

Huvijuht korraldab kooli üritusi. Tema juurde võid minna ka ettepanekutega, kui soov tegeleda muusika või näitlemisega. Huvijuhilt saab infot koolis tegutsevate
ringide ja treeningrühmade kohta.

Vaba aja sisustamine

Õpilasesindusse kuulumine on auasi. Koostöös õpilasesinduse ja huvijuhiga on võimalik organiseerida õpilasüritusi, tuua oma ideed ja probleemid kooli juhtkonna koosolekutele ja anda oma panus igapäevase koolitöö paremaks sujumiseks.

Huvitegevused ja koolis tegutsevad ringid leiad siit.

Ära mõtle pikalt ja alusta uut õppeaastat sisukalt!