Arengukava 2023-2025

KINNITATUD (allkirjastatud digitaalselt) Ülle Matsin Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja
Arengukava eelnõu  kooskõlastatud kooli  nõukogus 29.03.2023  protokoll nr 1-3/23/5

Sissejuhatus

Tallinna Teeninduskool (edaspidi Teko, aadress Majaka 2, 11412 Tallinn) on HTM haldusalas põhimääruse alusel tegutsev riiklik kutseõppeasutus. Tänaseks on Tekost välja kujunenud suurim riiklik kutseõpet pakkuv majutus- ja isikuteeninduse (ilu- ja restoraniteeninduse), toiduainetööstuse  ning kaubanduse valdkonna kool Põhja-Eesti regioonis. Kool on arvestatav koostööpartner tööandjate liitudele (EHRL*, EKL*, EKEL*, EPÜ*, EVEA* (tärnide tähendused kirjutatud lahti arengukava viimasel lehel), Leivaliit, Kutsekoda, Eesti Pagarite Selts, Eesti  Toiduliit), rakendamaks parimat praktikat kutseõppes. Samuti kuulub kool Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Liitu (AEHT), mille põhitegevus on selles valdkonnas koolide kogemuste vahetamine ja võrdlemine ning konkurentsivõimelise õppe arendamine liikmeskoolides. Kooli töötajad on aktiivsed kogu Eesti kutsehariduses kaasa rääkimas nii õppekavade arenduses kui ka koolikorralduses (projektid ja EKEÜ*). Teko õpilased osalevad õpetajate juhendamisel paljudel kutsealastel võistlustel nii Eestis kui ka välisriikides. Nii on meie õpilased osalenud edukalt näiteks AEHT* konkurssidel, WorldSkillsil, EuroSkillsil, vabariiklikel erialavõistlustel. Mitmed õpetajad on nimetatud võistluste eksperdid ja kohtunikud.

Eelmise arengukava perioodi tulemustest

 1. Õppetöö katkestajate % (viimaste aastate tulemus vahemikus 23,4-28,8%) on suurem tunduvalt kui Eesti keskmine ja nominaalajaga lõpetajate % (52,9-60,4% vahemikus) ei küüni ka üle 60%, mis oli eesmärk. Vaja on rakendada meetmeid õppijakeskseks lähenemiseks, et väljalangevust vähendada. Siia kuulub eeldusena kvalifikatsioonile vastavuse nõue õpetajatele ning õpetaja professionaalsuse tõstmine läbi professionaalse arengu kava koostamise ja täitmise iga-aastaselt.
 2. Heal tasemel on kutseeksamite lõpetanute määr lõpetajatest, kuigi eelmise metoodika järgi oli püstitatud eesmärk 90%. Püsib stabiilselt üldiselt üle 70% (on lisandunud erialasid, kus kutseeksam pole kohustuslik).
 3. Töökohapõhises õppes õppijate osakaal on vähenenud, kuna üldjuhul ei täida see vorm kõiki tööandja ootusi. Kaubanduse sektor on valmis meiega edasi koostööd tegema ja seda ka jätkame, kuigi eesmärki ja riigi keskmist me ei saavutanud.
 4. Eesti keele tasemeeksami (B2) sooritanute osakaal kõigist eesti keele tasemeeksami teinud kutseõppuritest 39% peaaegu saavutasime (sihttase oli 40%). Kuid tööd peab tegema nii õpetajate kui õpilaste keeleoskuse taseme tõstmisega ning kvalifitseeritud tööjõu koolitamise ja leidmisega.

Tallinna Teeninduskooli arengu sihid

 • Meie põhiväärtused on ausus, õiglus, lugupidamine, töökus, vastutustunne ja hoolivus. Oma eeskujuga püüame saavutada neid omadusi ka oma õpilastes.
  • Õiglus – kohtleme oma õpilasi ja töötajaid õiglaselt.
  • Lugupidamine – igaüks on väärt lugupidamist, kes panustab iga päev maksimaalselt oma võimetele ja oskustele vastavalt.
  • Töökus – õppimine pole midagi väärt kui sellega ei kaasne töökus.
  • Vastutustunne – iga teoga kaasneb vastutus.
  • Hoolivus – oleme sallivad ja hoolivad toetamaks oma kaaslasi.
 • Tekos on prioriteetne tegevus 2022-2025 koostöine tõhus õppimine.

Kooli visioon: Oleme innovaatiline koolituskeskus Eesti kutsehariduses.

Kooli missioon: Tallinna Teeninduskool loob parimad võimalused elukestvaks õppeks.

Slogan: Meiega meistriks! Terveks eluks kasulikud oskused!

 

Tulenevalt eeltoodust ja kooli sisehindamisest on seatud järgmised eesmärgid:

E1: Teko töötajad on pühendunud, kirglikud ja professionaalsed

Tegevuste alaeesmärgid ja indikaatorid:

 • Töötajad on väärtustatud avatud infovahetuse, ühisürituste ja toimiva motivatsioonipaketiga.

M1: rahulolu  infovahetusega sama või 0,1 punktiline tõus aastas.

M2: on loodud motivatsioonipakett.  Motivatsioonipakett on välja töötatud ja seda järgitakse.

M3: Kooli ühisüritustel osaleb üle 60% töötajatest.

 • Töötajate areng on toetatud regulaarsete koostöövestluste ja koolitustega, iga töötaja koostab oma professionaalse arengu kava, peatähelepanu on koostöisel õpetamisel ja digioskuste arendamisel.

M4:  Koostöövestlused on regulaarsed, vähemalt kord aastas osakondades ning kord perioodis õpilastega.

M5: Iga töötaja loob, omab ja täidab enda professionaalse arengu kava, mille üks osa on digipädevuse saavutamine. Töötajal on püstitatud eesmärk igaks tööaastaks  aastaks 2025 ning teostab tagasisidestamise protsessi kord aastas, mis arutatakse läbi oma vahetu juhiga.

 • Kutsekeskhariduses eestikeelsele õppele ülemineku tagamine tegevusplaani järgi.

M6: Õpilaste eestikeelsele õppele üleminek 100% eestikeelsele õppele 2029/30 õppeaastaks.

M7: Kõik kutsekeskhariduses eesti keeles õpetavad õpetajad omavad C1 taset 01.09.2024.

E2: Tekos on toetav, usaldav, aus ja koostöine organisatsioonikultuur 

 • Organisatsioon toimib ühistöös sõnastatud väärtuste, eesmärkide ja kokkulepete alusel. M8: Organisatsioonikultuuriga on rahul vähemalt 80% töötajaist.

M9: Töötajaid puudutavad dokumendid, töökorralduse reeglid, töötasustamise kord jms on üle vaadatud kord õppeaastas.

M10: Vastastikuse toetuse ja usalduse tajumine on tõusnud.  Metoodika töötatakse välja 2023 lõpuks.

 • Tagasisidestamise süsteem on kirjeldatud ja selle tulemuste analüüs teostatud ning uute otsuste tegemine ja järgimine põhineb tulemuste analüüsil.

M11: On loodud tagasiside kogumise süsteem 1x õppeaasta lõpus. Kogu koolipere küsitlustulemused on kogutud ja analüüsitud.

M12: Juhtimisotsused tuginevad tõenduspõhisusele ja on avalikud.

E3: Teko lõpetajad töötavad iseseisvalt ja meeskonnas ning on valitud erialal kompetentsed. Tööandjate pidev kaasamine õppetegevusse, et õpetamine vastaks tööjõuturu ootustele ning õppekavad oleksid ajakohased (sh nt mikrokvalifikatsioonide kasutamine, praktikakorralduse muutmine).

M13: 10% õppekava mahust viivad läbi tööandjad.

M14: Veebipõhine praktikajuhendajate kursus on loodud, praktika juhendajad on selle läbinud enne õpilaste praktikale tulekut.

 • Paindlike õppevormide laiendamine.

M15: 10% tasemeõppijaist õpib paindliku õppekorraldusega õppekavadel sh töökohapõhises õppes 5%.

 • Õppemetoodika põhineb tõhusal õppimisel tunnis, mis võimaldab õppijal ennast juhtivalt ja meeskondlikult õppida.

M16: Väljalangevus aastas on väiksem kui riigi keskmine.

 • Kutseeksami sooritustase on kõrge.

M17: 95 % õppijaist sooritab kutseeksami (kui eksam on võimalik).

M18: Erialasele tööle asunute % tõuseb.

M19:  16% õpilastest (keskmiselt aastas) osaleb rahvusvahelises õpirändes.

E4: Tekot tuntakse kui kompetentsikeskust, kus töötajad ja koolitajad on tunnustatud eksperdid

4.1. Uuendusmeelsus, keskkonnasäästlikkus ja areng on iga tegevuse aluspõhimõtted.

M20: 25% töötajatest tegutsevad aktiivselt erialaorganisatsioonides (asutusesisesed, riiklikud ja rahvusvahelised), koolitavad eriala professionaale, osalevad ekspertkomisjonides.

M21: Teko viib ellu ühe rohepöörde projekti. Eesmärk on saada Rohelise Kooli märgis.  M21.1 – Kooli õpilastest on läbinud koolituse 200 õpilast – eesmärk on, et kooli õpilane on teadlikum ning viib mõtteviisi ellu edasi ja rohelist mõtteviisi käsitletakse pidevalt õppetöös.

M21.2 – Kooli töötajaskonnast on läbinud koolituse  75 töötajat – eesmärk on, et mida teadlikum on õpetaja seda teadlikum on ka õpilane.

M21.3 – Koolimaja liigub tarbimist vähendava kooli suunas ehk prügi ja jäätmeid on aina vähem. (Suudame ise energiat mingis mahus toota, roheline kooli aed, õpetajate soov, et oleks oma klaasist kasvuhoone, kus siis saab peenrad ise teha, taimed kasvama, hooldada, korjata saak ja valmistada. Ning siis protsess uuesti, kasvuhoone. Koolimaja katus roheline aed, kus saab tunde viia, mesitarud, samas ka päiksepaneelid. )  Koolimaja saab majasisesed prügimajad, kus on erinevad jaotused erineva prügiliigi kohta. Koostöös õpilastega leitakse erinevaid lahendusi koolitöö rohelisemaks muutmisel. https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/rohelinekool https://www.tartuloodusmaja.ee/rohelinekool/

Arengukava põhineb järgmistel dokumentidel

 1. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_2810.pdf
 1. Kooli enesehindamise aruanded ja nõukogu otsused 2015-2021
 2. Euroopa Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
 3. EKKA kvaliteedihindamised 2018-2020
 4. Osnabrücki deklaratsioon https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
 5. Haridus- ja noorteprogramm 2021-2024 https://www.hm.ee/sites/default/files/haridus_ja_noorteprogramm_2021_2024.pdf
 6. OSKA raport isikuteenuste valdkonnas https://oska.kutsekoda.ee/uuring/isikuteenused/
 7. OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis https://oska.kutsekoda.ee/uuring/kaubandusrentiminejaparandus/
 8. OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna uuring https://oska.kutsekoda.ee/uuring/majutustoitlustusjaturism/
 9. OSKA Põllumajandus ja toiduainetööstuse valdkonna raport https://oska.kutsekoda.ee/uuring/pollumajandusjatoiduainetoostus/
 10. Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava ja eelarve 2022-2030 https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/202210/eestikeelsele_oppele_ulemineku_tegevuskava_2022_2030%20(1).pdf

Lühendid

AEHT – Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Liit, www.aeht.eu

EHRL – Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, www.ehrl.ee

EKL – Eesti kaupmeeste Liit, www.kaupmeesteliit.ee

EKEL – Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit, www.kelner.ee

EKEÜ – Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, www.ekey.ee

EPÜ – Eesti peakokkade Ühendus, www.chef.ee

EVEA – Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate Assotsiatsioon, www.evea.ee

Tallinna Teeninduskooli eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava 2022-2025

https://www.teeninduskool.ee/wp-content/uploads/2023/07/Tallinna-Teeninduskooli-eestikeelsele-oppele-ulemineku-tegevuskava.pdf

 

Varasemad arengukavad

 • Kooli visioon: Oleme innovaatiline koolituskeskus Eesti kutsehariduses.
 • Kooli missioon: Tallinna Teeninduskool loob parimad võimalused elukestvaks õppeks.
 • Slogan: Meiega meistriks! Terveks eluks kasulikud oskused!

2016–2020 arengukava üldeesmärgid

 • Eesmärk 1: Teko võimaldab tööturu vajadustega arvestavat ja elukestvale õppele orienteeritud kutseharidust ja koolitust õpilastele ja koolivälistele huvigruppidele.
 • Eesmärk 2: Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut.
 • Eesmärk 3: Teko kasutab ressursse õppekasvatusprotsessi arendamiseks säästlikult ja tulemuslikult.

Põhiväärtused

 • Innovaatilisus: oleme uuendusmeelsed ja käime kaasas valdkonna arengutega.
 • Professionaalsus: töötame eesmärgipäraselt ning anname selle hoiaku edasi ka õpilastele. Toetame säästvat arengut.
 • Usaldusväärsus: oleme ausad ja lojaalsed, iga töötaja on avatud ja väärika suhtlemise, võrdse kohtlemise ja sallivuse kandja.