Tööplaan 2017/2018

algus lõpp kuu tegevus vastutaja täitja(d) eesmärk, tulemuslikkuse mõõdik
21 21 08 Uute õpetajate/rühmajuhendajate toetamine, (tugiisiku määramine; ümarlaua läbiviimine, tagasiside kogumine ja esitamine juhtidele) Tiina Plukk, juhtivõpetajad tugiisikud Töötajad on toetatud uues ametis või ülesannete tegemisel / uued töötajad on rahul toetamisega;
22 22 08 IT teemad, prioriteedid 2017 eelarveaastaks, IT juht juhtkonna nõupidamisel Meeli Kaldma Sergei Ustrikov IT alased planeeringud on teadvustatud juhtkonnale, planeeringud aksepteeritud
23 23 08 Väljasõit kollektiivile,

ERMi külastus

Meeli Kaldma Margus Puustusmaa Tutvumine Eesti olulisima muuseumipedagoogika pakkujaga, ajalooga
09 31 08 Uue töötaja abimaterjali koostamine Tiina Plukk Tiina Plukk, osakondade juhatajad töötajad on teadlikud neile olululiste isikute vastutusvaldkondadest/ puuduvad kaebused vastutusvaldkondade osas
27 27 08 Osalemine Andrase telgis Lasnamäe Päevadel kutsehariduse võimaluste tutvustamiseks Meeli Kaldma Meeli Kaldma, Ljudmilla Zahharova Kutsehariduse võimalusi on tutvustatud
30 30 08 Lahtine nõukogu kogu kollektiivile Meeli Kaldma Meeli Kaldma, Evelin Rajasalu On tutvustatud kooli uue õppeaasta suundi nii kooli kui Eesti tasandil, sisse viidud vajalikud muudatused õppekorralduseeskirjas nõukogu otsusega.
01 01 09 Avaaktus Meeli Kaldma Kaia Laansoo aktus on ettevalmistatud, sellel osalevad kõik esimeste kursuste õpilased
02 02 09 Tallinna kutsekoolide ühistöö  kutseõppe tutvustamisel Meistrite Gildina, osalemine kogukonnapäeval Meeli Kaldma koostöötoimkond Tegevus vastavalt kokkulepitule ellu viidud
04 12 09/11 I õppeperiood      
05 05 09 Art Drop Day Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Anu Uusmaa geopeituse reegelitel põhinev joonistuste/artefaktide peitmise mäng
06 06 09 Põhikoolijärgsete I kursuste lastevanemate üldkoosolek ja rühmade koosolekud Tiina Plukk Meeli Kaldma, Tiina Plukk, rühmajuhendajad Lapsevanemad on informeeritud kooli prioriteetidest ja struktuurist, õppe tingimustest/ koosolek on tähtaegselt toimunud/ I kursuse lapsevanemate osalus
07 07 09 Koolilaat õpilastel vajaliku tööriietuse ja-vahendite soetamiseks Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Anu Uusmaa, haldusosakond Osaleb min 10 erialakaupu müüvat ettevõtet. laat on toimunud, esimeste kursuste õpilastel vormid ja vahendid ostetud, teistel täiendatud
14 14 09 Õpilasomavalitsuse avakoosolek Kaia Laansoo Kaia Laansoo Õpilasomavalituse algatamine, aktiivi kogunemine ja tööplaani loomine. Selgunud on, kas ÕE käivitud, kaardistatakse arengusuunad ja otsutsajad-vastutajad. ÕE liikmed koduleheküljele nädala jooksul
04 30 09 Karjäärinõustamine sisseastujatele, konsultatsioonid lapsevanematel, HEV kaardistamine KaieToomet tugispetsialistid, Evelin Rajasalu Sisseastujad valivad õppimiseks sobiva eriala. Tugimeetmeid vajavad õpilased on välja selgitatud, kavandatud on toetavad meetmed/ Sisseastujad kasutavad karjäärinõustamist /HEV ja tugimeetmed on dokumenteeritud 15.10
01 18 09/12 TLÜ üliõpilaste praktika korraldamine (praktikaplaani koostamine, üliõpilaste, TLÜ, õpetajate teavitamine; tagasiside kogumine Tiina Plukk õpetajad Üliõpilastele on loodud võimalused eesmärgipärase praktika sooritamiseks/ üliõpilaste arv ja õliõpilaste/TLÜ rahulolu.
23 29 09 Spordinädal. Toimuvad sporditeemaline viktoriin, sammulugemise, vastupidavuse, orienteerumise ja võrkpalli võistlused. Jaanika Peeba, Kaia Laansoo Jaanika Peeba, Kaia Laansoo, Anu Uusmaa, Kaido Tiits, ÕE Õpilaste aktiiv osaleb. spordinädal on toimunud, üritused läbi viidud, seotud EOK spordinädala ga ja kajaastatud kooli kodulehel + FB, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse.
19 19 09 Praktikajuhendajate koolitus kaubandus-valdkonna praktika juhendajatele Aive Antson Aive Antson Praktikajuhendajad on teadlikud õppekava, sh praktika eesmärkidest ja korraldusest / osaleb 11 juhendajat. Õpilased on sooritanud praktika
26 26 09 Kaubanduse valdkonna tegevuste arutelu juhtkonnas Tiina Plukk Aive Antson Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest  ja planeeritud edasised tegevused
25 29 09 Teko koolituskeskusele on loodud oma Facebooki leht, et oleks võimalik koolitusi interaktiivselt turundada ja jagada. Kadi Hoffart Kadi Hoffart/Anu Uusmaa Koolituste info jõuab interaktiivselt ja kiirelt potentsiaalsete koolitatavateni.
25 29 09 Teko koolituskeskuse info kooli kodulehel on läbinud uuenduskuuri, saanud juurde galerii koolitustest ja koolitajatest. Kadi Hoffart Kadi Hoffart/Anu Uusmaa Teko koolituskeskuse infot on kodulehelt hõlpsasti leitav, atraktiivne, huvitav ja kaasaegne.
26 26 09 Toiduainetöötluse valdkonna koosolek Eha Martma valdkonna õpetajad Arutada läbi toiduainetöötluse ÕKRi järgmise õppeaasta vastuvõtu plaan
26 26 09 Euroopa keeltepäev. Läbi viia Teko keeleviktoriin, osaletud EU keeltepäeva viktoriinis, mida korraldab Südalinna kool ja EU esindused Eestis. EU keeleviktoriini tulemused 26.09 lk http://edlv.planet.ee/KP2017/, Kaia Laansoo Annely Raudsepp, Ilona Säälik, ÕE, õpilased Osavõtt aktiivne, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
27 27 09 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Kooli vastuvõtu 2018 kinnitamine
01 31 09/10 Moodulirakenduskavade parendamine (koosolekud augustis, korrigeerimine septembris) juhtivõpetajad valdkondades õpetavad õpetajad Moodulirakenduskavad on täiendatud, parandatud ja vastavad õppekavale, esitatud kinnitamiseks 9.10.2017
1 1 10 Pedagoogilise personali koolitusvajaduse kaardistamine ja sellest lähtuva koolitusplaani koostamine Tiina Plukk Tiina Plukk, juhtivõpetajad, haridustehnoloog,   koolituse läbiviijad Koolitused on korraldatud vastavalt töötajate vajadustele, kooli võimalustele ning arengukava prioriteetidele/ pedagoogilise personali koolitusplaan esitatud 1.10 ja rakendatud
02 02 10 Õpetajate päeva tähistamine Kaia Laansoo Kaia Laansoo, ÕE Sündmus korraldatud, rahulolu kasvanud
3 5 10 Ettevõtlusnädala tegevused Kaia Laansoo   Eesmärk populariseerida kutseõpet
12 12 10 Valimisteemaline mälumäng Kaia Laansoo   Toetada õpilaste sotsiaalseid oskusi, tulemused kantud
23 25 10 Rebasejaht 2017. Esmakursuslaste inaugureerimine, Teko väärtuste ja põhimõtete tutvustamine. Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Anu Uusmaa, ÕE, vanemate kursuste õpilased Tegevused on läbi viidud inimväärikust mitteriivaval moel. Osavõtud on sisse kantud rühmade edetabelisse
24 24 10 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Kulinaarne teater I korraldusega seotud küsimused, Teko (koka) meistrivõistluste plaan, esialgne kavand
29 03 09/10 Vastuvõtukomisjoni koosolekul uue vastuvõtuplaani kinnitamine Meeli Kaldma Anna Treiberk, juhtivõpetajad, Tiina Plukk Ülevaade eelmisest vastuvõtuperioodist on koostatud, järeldused ja ettepanekud tehtud uueks perioodiks.RKT planeering on HTMi esitatud, vastuvõtuplaan on nõukogule kinnitamiseks esitatud..
01 28 09/02 Uute õppekavade koostamine
Kokk 120 EKAPVanemkokk 60 EKAPAbikokk 60 EKAP
Anne Mäe õppekavaga seotud õpetajad, Tiina Plukk,  Alje Nohrin Uued õppekavad on koostatud:
Kokk –  tase 4, kutseõpe PH baasil, esmaõpe                                       Vanemkokk –  tase 5, jätkuõpe,
Abikokk –  tase 3, kutseõpe PH baasil, esmaõpe
01 30 09/11 Uute õppekavade koostamine

Vanemkelner 60 EKAP

Abikelner 30 EKAP

Kaimar Palm õppekavaga seotud õpetajad, Tiina Plukk,  Alje Nohrin uued õppekavad on  koostatud
Vanemkelner – esmaõpe, kutseõpe KH baasil
Abikelner –  esmaõpe, kutseõpe haridusnõudeta
05 05 10 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu, Tiina Plukk Kooli tööplaani ja pedagoogilise personali koolitusplaan on kinnitatud
05 06 10 Kooli nõukogu liikmetele arendusseminar või koolitus Meeli Kaldma Meeli Kaldma Seminar, koolitus läbi viidud, tagasisidestatud eneseanalüüsides
10 10 10 Täiendkoolituse suundade arutelu juhtkonnas Meeli Kaldma Kadi Hoffart, Helina Alliksaar Täiendkoolituse tegevus ja  plaanid vastavad arengukavale
12 12 10 Töökohapõhise õppega seotud infopäev Aive Antson valdkonna õpetajad Juhendajad on kursis õppekava eesmärkidega ja töökorraldusega / osaleb 30 töökohapõhist juhendajat
16 20 10 Leivanädal tähistamine leivaga seotud tegevustega (mälumäng, leivakonkurss jmt) Eha Martma pagar-kondiitri valdkonna õpetajad, õpilased, ÕE, Kaia Laansoo Leiba propageerivad üritused  läbi nädala on läbi viidud. Osaüritused on toimunud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
25 25 10 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu  
31 31 10 Toidutöötluse valdkonna küsimused juhtkonnas Tiina Plukk Eha Martma Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
30 3 10/11 Kõrvitsalaternate võistlus Astrid Maidla Riina Laht,
Maria Stulova,
Anu Uusmaa
Fruktodisainina kodutööna valminud kõrvitsalaternate näitus, Taani praktikantide kaasamine. Näitus on toimunud, publiku häälte alusel on selgunud parim latern.
06 12 11 Hindamisnädal      
9 9 11 Kulinaarne teater I KK16-KES, KK14-PE, KK14-PV1, KK14-PV2, TO15-PE Pirje Pärimets D. Sarapuu-Kelder, I. Horošihh, L. Koltšenko, L. Zahharova, M. Stulova, V. Kravtšuk, K. Palm, A. Uusmaa On saavutatud mooduli õpiväljundid, sündmus on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu. Õhtusöök 100 külalisele, meelelahutuse ja 5-6 käigulise õhtusöögiga.
13 04 11/02 II periood      
13 17 11 Pimedate Hommikute Filmifestival 13-17.11 Kaimar Palm Kaimar Palm, Anu Uusmaa, Kaia Laansoo 45 min filmiseansid toetavad õppija õppekavavälist arengut / osalenud õppijate arv
20 24 11 Kutseoskuste nädal      
21 21 11 Kutseoskuste nädal-Õpilaste  ja õpetajate infotund õpirändeks / Erasmus+ Astrid Maidla Astrid Maidla, Anu Uusmaa Õpilased on hästi instrueeritud ja tulevad toime õpirändel, vajalik info on kodulehel. Infotund aulas, kaasatakse varasematel välispraktikatel osalenud. Infotund on toimunud, info koduleheküljel on ajakohane ja uuendatud, õpilased on teadlikud praktika nõuetest
23 23 11 Kutseoskuste nädal – Õpilaste  ja õpetajate infotund õpirändeks / külalispakkuja Astrid Maidla Astrid Maidla, Anu Uusmaa Õpilased on hästi instrueeritud ja tulevad toime õpirändel, vajalik info on kodulehel. Infotund aulas, kaasatakse varasematel välispraktikatel osalenud. Infotund on toimunud, info koduleheküljel on ajakohane ja uuendatud, õpilased on teadlikud praktika nõuetest
24 24 11 Kutseoskuste nädal – Kodanikupäev Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Annely Kallo, ÕE Kodanikustaatuse turvustamine õpilastele. Viktoriin. Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
07 07 11 Uute õpilaste leidmiseks on koostatud turundusplaani projekt ja taktika, plaani arutelu juhtkonnas Meeli Kaldma Anu Uusmaa Turunduspaani projekt on koostatud 2018 jaoks, määratletud rahalised vahendid. Täidetud koolituskohad. Piisav arv kandideerijaid.
01 28 11/02 Uue õppekava koostamine

Majutusettevõtte juhtimine (30/60 EKAP)

Kristi Leinus Kristi Leinus Õppekava on loodud lähtudes kutsestandardist “Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5”                         Majutusettevõtte juhtimine – 5 tase, jätkuõpe  KH baasil kutseõpe
21 21 11 Koka valdkonna koosolek
Teko MV ettevalmistamiseks
Anne Mäe valdkonna õpetajad Teko MV jaoks valmis kokavõistluste juhendid, Kulinaarne teater II eskiisplaan
21 23 11 Kutseoskuste nädal / kutseeksamid KK14-PE, KK14-PV1 ja KK14-PV2 Anne Mäe D.Sarapuu-Kelder, L.Zahharova, I.Horošihh Kutseeksamite edukas sooritus / 70% lõpetajaist on sooritanud kutseeksami
21 21 11 Teeninduse valdkonna tegevuste arutelu juhtkonnas Tiina Plukk Kaimar Palm Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
13 18 11 AEHT aastakonverentsil osalemine, õpilaste ettevalmistamine Meeli Kaldma juhendajad ja õppijad K.Tiido, M.Kadu (KK15-PE2), L.Meidla (HT) Õpilased on saanud kogemuse rahvusvahelistel võistlustel osalemisest; on  ette valmistatud. Õpilased tutvustavad oma kogemust järgmisel aastal võistlejatele.
20 24 11 Aastaraamatu 2015/2016 -2016/2017 ülesehituse põhimõtete kokkuleppimine ja väljaandmine Meeli Kaldma Anu Uusmaa, Kaido Tiits Aastaraamat on koostatud ja avaldatud digiraamatu ja print-on-demand eksemparina. Raamat on koostaud, toodetud ja Teko raamtukogus katalogiseeritud  Aastaraamatu ülesehitus on kokku lepitud.
29 29 11 Kooli nõukogu Meeli Kaldma Evelin Rajasalu ?
05 05 12 Majutuse ja Iluteeninduse valdkonna tegevuste arutelu juhtkonnas Tiina Plukk Kristi Leinus Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
06 06 12 Mälumäng Soome 100 Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Ilona Säälik Mälumäng on toimunud, osalused sisse kantud rühmade edetabelisse
06 20 12 Toiduainetöötluse valdkonna koosolek Teko MV teemal Eha Martma valdkonna õpetajad Teko meistrivõistlused on ette valmistatud
12 12 12 2018 täienduskoolituse tööplaani arutelu juhtkonnas Meeli Kaldma Kadi Hoffart, Helina Alliksaar 2018 aasta täienduskoolituse tööplaan on kinnitatud ja töö aluseks võetud
12 12 12 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Uute õppekavade ja õppekavade uuendustega seotud küsimused
11 15 12 Advendinädal  Kaia Laansoo Kaia Laansoo Sündmused on toimunud, õpilased on oma toodangu ja müügiga rahul. Tegevused on toimunud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
14 14 12 Jõululaat  Kaia Laansoo Kaia Laansoo, õpilasfirmad, Liina Nurme, erialaõpetajad Sündmused on toimunud, õpilased on oma toodangu ja müügiga rahul. Laat on toimunud, õpilasfirmasid vähemalt 20 müüjat.
14 14 12 Kauaaegsete kolleegide vastuvõtt Meeli Kaldma Kaia Laansoo, Evelin Rajasalu, Anu Uusmaa Veteranide taassidestamine kooliga. Üritus on toimunud, veteranid meeles peetud ja rõõmustatud.
18 20 12 SEKAM jõuluetendus Annely Kallo SEKAM Arendada õpilaste esinemisoskust, tähistada jõulunädalat
20 20 12 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Eelarve ülevaade…?
21 21 12 Õhturestoran KK15-PE2, GR2 Anne Mäe Jüri Vainküla, õpilased 3-käiguline õhtusöök koos peakoka tervituse ja mittealkohoolsete jookidega on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu ning säästlik ressurside kasutamine (nii tooraine kui muud ressursid)
19 19 12 Töötajate laste jõulupidu Elen Protten Elen Protten, Kaia Laansoo Jõulupidu on toimunud
19 19 12 Riigihangete plaani koostamine 2018, esimene ülevaatus juhtkonnas Margus Puustusmaa Sergei Ustrikov Riigihangete plaan on esitatud jaanuari kooli nõukogusse kooskõlastamiseks ja edastatud HTMi
25 25 12 Eestikeelsele õppele ülemineku plaani koostamine aastaks 2018/19 ja õppetöö läbiviimine vastavalt plaanile Tiina Plukk, juhtivõpetajad              õpetajad eesti keele kui teise keele õpetamine/ lõimitud õpetamine  vastava määruse indikaatoristest lähtuvalt/ Indikaatorid täidetud ja RE tulemused
09 09 01 Koka valdkonna koosolek – Teko MV ettevalmistamine Anne Mäe valdkonna õpetajad Teko MV on ette valmistatud
09 09 01 Üldhariduse küsimused juhtkonnas Tiina Plukk Ilona Säälik Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
17 17 01 Üldainete õpetajate koosolek Ilona Säälik Ilona Säälik I pa kokkuvõte ja Teko MV üldteadmiste jaht on eesmärgipäraselt läbi viidud õoilastele, kes ei osale MV-tel
18 18 01 Liiterialade kutseeksamite hindamisstandardi väljatöötamine – pagar kondiiter Eha Martma Eha Martma, ELL, töörühm koolide ja töömaailma esindajatest Hindamisstandard on eksamiperioodiks valmis ja Kutsekoja poolt tunnustatud
18 18 01 Mälumäng EV 100 Kaia Laansoo Kaia Laansoo EV 100 tähistamine. Mälumäng on toimunud, osalused sisse kantud rühmade edetabelisse.
23 23 01 Õhturestoran KK15-PE1, GR2 Anne Mäe Eero Kippa, õpilased 3-käiguline õhtusöök koos peakoka tervituse ja mittealkohoolsete jookidega on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu ning säästlik ressurside kasutamine (nii tooraine kui muud ressursid)
24 24 01 Õhturestoran KK15-PV2, GR2 Anne Mäe Maria Stulova, õpilased
25 25 01 Õhturestoran KK15-PV1, GR1 Anne Mäe L.Zahharova, õpilased
26 26 01 Kulinaarne teater II KK16-KE, KK16-KV1, KK16-KV2, TO16-PE Anne Mäe Kristi Tiido, Ljudmilla Koltšenko, Maria Stulova, Kaimar Palm, õpilased On saavutatud mooduli õpiväljundid, sündmus on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu. Õhtusöök 100:le külalisele, meelelahutuse ja 5-6 käigulise õhtusöögiga.
29 04 01/02 Hindamisnädal      
31 31 01 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Riigihangete plaani ja kooli eelarve 2018 kinnitamine, arengukava eesmärkide täitmise aruande kinnitamine
02 02 02 Teko meistrivõistlused 2018 Kristi Leinus ja Kaia Laansoo juhtiv- ja erialaõpetajad, õpetajad, infojuht, vastuvõtujuht Teko erialade tutvustamine, õppijate oskuste arendamine, parimate õppijate tunnustamine /osalejate arv, kaasatud tööandjate arv/ meediakajastuste arv
05 15 02/04 III õppeperiood      
06 06 02 Tugikeskuse küsimused juhtkonnas Tiina Plukk Kaie Toomet Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
06 06 02 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Koka valdkonna õppekavad valmis minema kinnitusringile
06 06 02 Vastlapäev / Maslenitsa Kaia Laansoo Kaia Laansoo, vene emakeelega õpetajad ja õpilased, ÕE Vastlapäeva tähistamine. Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse.
01 28 02 Kutsekeskharidustaseme lõpetajate riigieksamigraafiku koostamine (eksamikomisjonide moodustamine) Ilona Säälik Ilona Säälik, õpetajad, Alje Nohrin Riigieksamid on  läbi viidud vastavalt PGSile/ puuduvad kaebused eksamikorralduses
09 11 02 Tourest 2018 / ETHL Kristi Leinus Anna Treiberk, MT ja HT õpilased Teko tutvustamine turismimessil. Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
19 23 02 EV100 nädal, pidulik aktus, mälumäng jt Eesti ajalugu tutvustavad tegevused Kaia Laansoo ÕE Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
16 16 02 Lõpuaktus Kaia Laansoo    
14 14 02 Valentinipäeva ball õpilastele, mis on pühendatud EV100-le Kaia Laansoo ÕE Ball õpilastele on toimunud sisukalt
20 20 02 Õhturestoran KK15-PE1, GR 1 Anne Mäe Eero Kippa, õpilased 3-käiguline õhtusöök koos peakoka tervituse ja mittealkohoolsete jookidega on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu ning säästlik ressurside kasutamine (nii tooraine kui muud ressursid)
21 21 02 Õhturestoran KK15-PE2, GR1 Anne Mäe Jüri Vainküla, õpilased
22 22 02 Õhturestoran KK15-PV2, GR1 Anne Mäe Irina Horošihh, õpilased
23 23 02 Õhturestoran KK15-PV1, GR2 Anne Mäe L.Koltšenko, õpilased
23 23 02 EV 100 – Töötajate  ja õpilaste tunnustamine direktori vastuvõtul Meeli Kaldma juhtkond Töötajad on tunnustatud
27 27 02 Toitlustuse valdkonna küsimused juhtkonnas Tiina Plukk Anne Mäe Juhtkond/töötajad on teadlikud valdkonna arengutest ja ettepanekutest
27 27 02 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Uue õppeaasta ja praktikagraafiku planeerimine
28 28 02 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu ?
01 31 03 MONIN JUNIOR CUP Kaimar Palm Kaimar Palm Toetada õppija arengut võistlustel osalemise kaudu /õpilasete osalus ja saavutanud auhinnalised kohtad
01 01 03 Uisuõhtu Jeti jäähallis Kaia Laansoo ÕE Tegevus on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse.
02 06 03 Stiilinädal Kaia Laansoo ÕE Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse.
09 09 03 Osalemina infomessil Oma Rada Haapsalus Anu Uusmaa Anna Treiberk, Anu Uusmaa Osaletud infomessil oma kooli erialade tutvustusega
14 14 03 Emakeelepäev – Erinevad üritused, mälumäng jms. Kaia Laansoo Annely Raudsepp,             Valeria Mõstkosvki,            Teko õpilased Erinevad üritused, mälumäng jms. Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
13 13 03 Õhturestoran KK15-PV2, GR2 Anne Mäe Maria Stulova, õpilased 3-käiguline õhtusöök koos peakoka tervituse ja mittealkohoolsete jookidega on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu ning säästlik ressurside kasutamine (nii tooraine kui muud ressursid)
14 14 03 Õhturestoran KK15-PV1, GR1 Anne Mäe L.Zahharova, õpilased
15 15 03 Õhturestoran KK15-PE2, GR2 Anne Mäe Kristi Tiido, õpilased
16 16 03 Õhturestoran KK15-PE1, GR2 Anne Mäe D.Sarapuu-Kelder, õpil.
12 16 03 Rahanädal – tegevused rahaga ümberkäimise oskustest, mälumäng Anu Uusmaa Kaia Laansoo, Liina Nurme, Alje Nohrin, ÕE jt Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
20 20 03 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Tervisenädala ettevalmistus
19 23 03 Gout France nädal – erinevad üritused, mälumäng jms. Kaia Laansoo, Anne Mäe ÕE Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
27 29 03 SEKAM 10 juubelietendused Annely Kallo SEKAM Arendada õpilaste esinemisoskust, tunnustada osalejaid
26 31 03 Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine nõukogus Meeli Kaldma Meeli Kaldma Majandusaasta on edukalt läbitud, püsitud eelarveliste vahendite raames, aruanne kinnitatud nõukogus
28 28 03 Kooli nõukogu Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Kooli majandusaasta aruande kinnitamine
31 31 03 Personalistatistika koostamine Ants Viljus, Elen Protten Ants Viljus, Elen Protten Statistika ülevaatuse põhjal teha personalipoliitikas otsustusi
03 03 04 Õhturestoran KK15-PE2, GR1 Anne Mäe Kristi Tiido, õpilased 3-käiguline õhtusöök koos peakoka tervituse ja mittealkohoolsete jookidega on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu ning säästlik ressurside kasutamine (nii tooraine kui muud ressursid)
04 04 04 Õhturestoran KK15-PV1, GR2 Anne Mäe Ljudmilla Koltšenko, õpil
05 05 04 Õhturestoran KK15-PV2, GR1 Anne Mäe Irina Horošihh, õpilased
06 06 04 Õhturestoran KK15-PE1, GR1 Anne Mäe D.Sarapuu-Kelder, õpil.
10 10 04 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Mainekujundus üritused tulevastele sisseastujatele
09 15 04 Hindamisnädal      
9 13 04 Tervisenädal – erinevad tegevused teadlikkuse tõstmiseks oma tewrvislikust käitumisest Kaia Laansoo Kaia Laansoo, Anu Uusmaa, Jaanika Peeba, kokandusõpetajad Mälumäng on toimunud, osalused sisse kantud rühmade edetabelisse
12 12 04 Tervisenädal – Mälumäng Kaia Laansoo Kaia Laansoo Mälumäng on toimunud, osalused sisse kantud rühmade edetabelisse
16 24 04/06 IV õppeperiood      
19 19 04 Lapsepõlvepäev – erinevad üritused, mälumäng jms. Kaia Laansoo ÕE, lõpetavad rühmad, Annely Kallo? Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
01 30 04 Karjäärinõustamise võimaluste tutvustamine põhikoolijärgsetele lõpurühmadele K.Toomet Kaie Toomet,                      Jaana Vaarik Õpilased on teadlikud karjäärinõustamise võimalustest. Info on rühmadele jagatud
01 30 04 Kutsevõistlustel osalemine: Noor meister 2018, Kokakunst Kuressaares 2018 Anne Mäe valdkonna kutseõpetajad ja õpilased Õpilased on esindanud edukalt kooli /võistlustel on kooli esindanud vähemalt 1 kokaõpilane
23 27 04 Kutseeksam KK15-PV1, KK15-PV2 ja KK15-PV3 Anne Mäe erialaõpetajad, õpilased Kutseeksamite edukas sooritus / 70% lõpetajaist on sooritanud kutseeksami
01 30 04 EBA alkoholivabade kokteilide võistlus Kaimar Palm Pille Pajula Õpilased on osalenud ja saavutanud auhinnalisi kohti
24 24 04 Koka valdkonna ettevalmistuskursused sisseastujatele eesti ja vene keeles (20+20) Anne Mäe 2+2 erialaõpetajat, sisseastujad Külmade ja kuumade wrappide valmistamine
25 25 04 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Turundusplaani kinnitamine (suvine vastuvõtt)?
26 26 04 Koka valdkonna ettevalmistuskursused sisseastujatele eesti ja vene keeles (20+20) Anne Mäe 2+2 erialaõpetajat, sisseastujad Külmade ja kuumade wrappide valmistamine
30 30 04 Volbripäev – erinevad üritused, mälumäng jms. Kaia Laansoo ÕE Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
01 31 05 Parima kolleegi tunnustamisküsitlus Anu Uusmaa Anu Uusmaa Ankeetide laialisaatmine, vastuste kogumine ja süstematiseerimine eesmärk  :-)? leitud on parim kolleeg 10+1 kategoorias
03 04 05 Kutsevõistlusel “Noor Meister 2018” osalemine, võistluste korraldamine ja boksiga osalemine juhtivõpetajad valdkonna õpetajad Õpilased on osalenud kõigil kooli erialadega seotud võistlustel; vähemalt üks õpilane on saavutanud auhinnalise koha
08 08 05 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Tänavatoidufestivali ettevalmistus
09 09 05 Euroopa päev – Erinevad üritused, mälumäng jms. Kaia Laansoo Ilona Säälik, Annely Kallo, ÕE Tegevused on läbi viidud, osavõtud sisse kantud rühmade edetabelisse
01 31 05 Töökohapõhine hindamispäev Aive Antson valdkonna õpetajad Juhendajad on teadlikud hindamskriteeriumidest ja põhimõtetest / osaleb 15 juhendajat
01 31 05 Uutele tööandjatele töökohapõhise õppe tutvustamine Aive Antson Meeli Kaldma,                     Aive Antson Tööandjad on teadlikud töökohapõhise õppe võimalustest / osaleb 10 uut tööandjat
29 29 05 Väikevahendite ja tarvikute ülevaatus ja planeeritud ostunimekirja koostamine ja esitamine juhtkonda kinnitamiseks P.Pajula P.Pajula, S.Seljugin Uued töövahendid kvaliteetse õppe läbiviimiseks on soetatud vastavalt kokkulepitud graafikule
30 30 05 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Rahuloluküsitluste tulemused … ?
01 22 06 Luua materiaal-tehniline baas, mis võimaldaks rahvusvahelist ja koolidevahelist õpet Margus Puustusmaa Sergei Ustrikov Püsiühenduse loomine valguskaabliga, videoülekannet võimaldava tehnika soetamine.
06 06 06 Teko tänavatoidufestivali korraldamine – KK16-KE, KK16-KES,KK16-KV1, KK16-KV2 Pirje Pärimets P.Pärimets, L.Zahharova, M.Stulova, õpilased On saavutatud mooduli õpiväljundid, sündmus on heal tasemel korraldatud, osalejate ja külastajate rahulolu, ressursside säästlik kasutamine
12 12 06 Koka valdkonna koosolek Anne Mäe valdkonna õpetajad Kokkuvõte õppeaastast ja uue õppeaasta plaan
14 18 06 EKKSL-iga  koostöös vibuvõistluse korraldamine. Kaasatud Teko, Polütehni-kumi, Olustvere, Vana-Võidu laskjad. Anu Uusmaa Anu Uusmaa Toimumiskoht Kalevi staadion. Tegevused on läbi viidud, võistlus on EKKSL kalenderplaanis.
01 20 06 Õpilased sooritavad lõpetamisel kutseeksami TO15-PE, MT15-PE, HT17-KE, KO-17 KE/KV, PK15-PE/PV, MK16-KET, ME16-KES, KK16-KE/KES/KV juhtivõpetajad erialaõpetajad, õpilased Kutseeksami sooritanud õpilaste osakaal lõpetajate arvust on vähemalt 70%
18 22 06 Hindamisnädal      
20 20 06 Kooli nõukogu koosolek Meeli Kaldma Evelin Rajasalu Eneseanalüüside ja tugikeskuse töö kokkuvõte jne
22 22 06 Lõpuaktus Meeli Kaldma Kaia Laansoo Kenasti korraldatud aktus
14 10 06/08 Vastuvõtukomisjonis avalduste vastuvõtmine Anna Treiberk vastuvõtukomisjon Täidetud vastuvõtuplaan
25 26 06 Kooli lõpetamise suvepäev töötajatele Meeli Kaldma Margus Puustusmaa Suvepäev toiimunud, osalejad rahul
01 01 07 Akrediteerimis(kvaliteedi)aruande koostamine ja esitamine EKKAle Ants Viljus? majutus-toitlustuse ÕKR (juhtiv)õpetajad, Tiina Plukk jt asjaomased töötajad Oleneb EKKA ja HTM kokkuleppest, kas toimub ÕKRi või õppesuunapõhine kvaliteedihindamine
06 09 08 Vastuvõtukomisjonis vestlused põhikoolijärgsetele rühmadele Anna Treiberk vastuvõtukomisjon, vestluskomisjonid Täidetud vastuvõtuplaan
13 14 08 Vastuvõtukomisjonis vestlused keskkoolijärgsetele rühmadele Anna Treiberk vastuvõtukomisjon, vestluskomisjonid Täidetud vastuvõtuplaan
      KOGU aastat läbivad tegevused:      
04 22 09/06 Raamatukogu tegevus toetab kogu õppetööd temaatiliste näitustega Merike Vilgo Merike Vilgo, Heli Kirotar Näitused vahetuvad 1 x kuus
01 20 08/06 Valikuaasta rühma komplekteerimine, töö korraldamine, dokumenteerimine, analüüs ja kokkuvõte Kaie Toomet tugispetsialistid, Meeli Kaldma, Tiina Plukk, Imbi Hoop, Alje Nohrin Õpilaste toetamine  hõivatuse saavutamiseks (õppimine või töötamine); piloteerimisest saadava kogemuse kaardistus/õppijate tööle või õppima asumine
01 22 09/06 Kutsekoolidevahelised spordivõistlused Jaanika Peeba, Kaia Laansoo Jaanika Peeba, õpilased Osalemine võistlustel, õpilastele võimaluse pakkumine vastavalt võimetele.
01 20 09/06 Õpetajad täiendavad enda digioskusi ja digivaramut vastavalt direktori loodud digieesmärkide Exceli tabelile Kairi Ainjärv õpetajad kõik pedagoogid on loonud õppeaasta jooksul e-õppematerjali, e-kursuse, e-õpiobjekti vm kokkulepped on sõlmitud direktoriga
01 22 09/06 Erialane stažeerimine Eestis  (PRÕM) ja  välismaal (Erasmus+) – koolisisese konkursi läbiviimine Astrid Maidla Kadi Hoffart projektijuht                   osaleja Õpetajad on täiendanud oma teadmisi ja tutvustanud kogemusi kolleegidele (19 õpetajat – Erasmus + ja 9 õpetajat PRÕM projektis)
01 22 09/06 Tugiteenuste osutamine õpilastele Kaie Toomet tugispetsialistid Õpilased on toetatud kutsehariduse omandamisel – 1000 individuaalset nõustamist, 20 grupitööd/ tegevused on dokumenteeritud ÕISis
01 22 09/06 Koostöö Kutsekoja ja kutset andvate organitega (EHRL, Leivaliit, Eesti Kaupmeeste Liit) kutseeksamite läbiviimiseks Eha Martma, Anne Mäe, Kristi Leinus, Kaimar Palm, Aive Antson E. Martma, A. Mäe, K. Leinus, K. Palm, A. Antson, erialaõpetajad, õpilased Kutseeksami korraldus vastab kutseeksami hindamisstandardis toodud nõuetele;
01 22 09/06 PRÕM projekti – täiendav keeleõpe (eesti keel) – tegevuskava rakendamine Astrid Maidla, Alje Nohrin Tatjana Surgutskaja eesti keele kui teise keele õpetajad, kutseõpetajad Õppijate eesti keele oskuse tõstmine/ õpilaste keeletase vastab tegevuskavas ettenähtule