Kutsevaliku☝️õppekava

Kutsevaliku õppekava eesmärk on pakkuda noortele toetust sobiva ja jõukohase elukutse valikul ning vajadusel ettevalmistust kutseõppesse või tööturule sisenemiseks. Pakume nõu ja tuge noortele, kes ei ole kindlad, kas ja millist eriala õppida.

Õppevorm: kutseõpe, tase 2
Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta
Õppekeel: eesti
Õppeaeg: 1 aasta
Tutvu õppekavaga
Loe kutsevaliku 2021/2022 blogi

Kui Sa pole kindel, millises valdkonnas tahaksid töötada või edasi õppida, siis on meie kooli kutsevalikuõppe kursus just õige koht selguse saamisel. Vaata videost järele!

Mis puhul on kutsevalikuõpingud asjakohased?

Võivad olla mitmed põhjused, miks vajad pikemat aega õppimiseks. Sa võid olla lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava alusel, saanud õpiabi, mille jätkamine kutsekoolis on Sulle vajalik tingimus, Sul võib olla põhikool lõpetamata, Sa ei õpi ega tööta. Sul võivad olla keelelised või muud õpiraskused ning toimetulekut ja iseseisvumist mõjutavad asjaolud. Valikõpingute kursusel saad rohkem juhendamist ja toetust.

Õppes osalemine võimaldab:

  • täiendada juhendamisel enda karjäärialaseid oskuseid (enesetundmine, sotsiaalsed oskused, õpioskused, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm)
  • tutvuda erinevate erialadega
  • hoida end aktiivsena
  • karjäärinõustaja abiga saada paremat selgust enda tugevustest ja soovidest ning töötamise võimalustest.
  • teadlikumalt teha karjäärivalikuid, koostada juhendamisel oma karjääriplaan, jätkata õpiteed, leida tööd.

Kutsevaliku õpe kestab 9 kuud. Alustame rühmaga septembris, kuid meiega võib ühendust võtta aastaringselt.

Õpiaja jooksul tutvume paljude erialadega oma- ja teistes kutsekoolides ning töökohtadel. Põhjalikumaks tutvuseks saad sobivamatel erialadel teha ka praktika. Juba tuttavad õppeained nagu suhtlemisõpetus, eesti keel, arvutiõpetus,  matemaatika jms on pigem tuleviku valikuid toetava iseloomuga. Individuaalset tuge pakuvad muidugi ka õpetajad. Kui Sinu eesti keele oskus vajab täiendamist, siis ka see võimalus on olemas. Õpinguid läbivaks teemaks on iseseisvuse toetamine läbi oma õppimise teadvustamise ja seeläbi valmisoleku saavutamine karjäärisammu astumiseks.

Tunnid toimuvad, nagu ikka koolis tavaks, esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel. Rühmal on rühmajuhataja – karjäärinõustaja, vajadusel on võimalik saada psühholoogi-, sotsiaal- ja eripedagoogi nõustamist, olemas on  tugiisikud/mentorid. Kursusel õppimise ajal numbrilisi hindeid ei saa, kuid saad tagasisidet õpingute edenemise kohta. Peame hästi oluliseks Sinu enda aktiivset osalemist, soovi õppida või tööle minna.

Koolis õppimisega kaasnevad Sulle mitmed soodustused, kui osaled õppetöös ja töötad tunnis kaasa. Sul on Haigekassa kindlustus, võimalus on taotleda õppetoetust (teisel poolaastal), eritoetust, vajadusel sõidutoetust. Kõik õppijad saavad tasuta lõunasööki.

Tekkis küsimusi? Slaidid aitavad!

Kutsevalikuaasta õpet finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti “Teko kutsevaliku õpe” raames.

LISAINFO kai.rannastu@teeninduskool.ee või telefon 682 6130

VASTUVÕTUINFO bit.do/vastuvõtt