Õppetöö korraldus

ÕPPETÖÖ TOIMUB KURSUSESÜSTEEMIS. Kursusesüsteemis läbib õpilane õppeained/moodulid tunnijaotuses kehtestatud järjekorras.

ÕPILASE ÜLEVIIMINE JÄRGMISELE KURSUSELE EELDAB EELMISE KURSUSE ÕPPEAINETE OMANDAMIST.

Õppeaasta koosneb 4 õppeperioodist ning õppevaheaegadest (2 nädalat jõuluvaheaega ja 2 kuud suvevaheaega, üldjuhul juulis-augustis).

Õppeaasta on jagatud 4 perioodiks, milles igaühes on 10 nädalat. Iga kümnes nädal on hindamisnädal, kus toimuvad kokkuvõtvad (mooduli)hindamised, praktikate kaitsmised, kooli suurüritused ja vajadusel järelevastamised. Õppetöö toimub koolipõhises vormis viiel päeval nädalas, töökohapõhistes rühmades vastavalt õppegraafikule.

Kõikidel erialadel on teoreetilised tunnid, praktilised tunnid ja praktika; kodutöödeks on õppekavas ette nähtud iseseisva töö tunnid.

ÕPILASE PÕHJUSETA PUUDUMINE ÕPPETÖÖST POLE LUBATUD (põhjendatuks loetakse tõendi olemasolul). ÕPILASE PUUDUMISEL PIKEMAKS PERIOODIKS ESITAB LAPSEVANEM/HOOLDAJA KIRJALIKU AVALDUSE RÜHMAJUHENDAJALE VÄHEMALT 1 NÄDAL VAREM. Puudumine (ka haiguse tõttu) ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest.

Täpsemat teavet saab kooli õppekorralduseeskirjast.