Arengukava

Tallinna Teeninduskool (Teko) on kahe suure kaubandus- ja kulinaariakooli – Tallinna Kaubandus- ja Kulinaariakool (vene õppekeelega) ning Juhkentali Kaubanduskool (eesti õppekeelega) liitmisel 1997. aastal tekkinud kakskeelne kutseõppeasutus, mille ajalugu ulatub tagasi aastasse 1945. Tänaseks on Tekost välja kujunenud suurim riiklik kutseõpet pakkuv majutus- ja isikuteeninduse (ilu- ja restorani-) ning kaubanduse valdkonna kool Põhja-Eesti regioonis.

Tallinna Teeninduskooli arengukava 2022-2025 (kavand) 

 Tallinna Teeninduskooli (edaspidi: Teko) arengu sihid: 

 • Meie põhiväärtused on ausus, õiglus, lugupidamine, töökus, vastutustunne ja hoolivus
 • Tekos on prioriteetne tegevus 2022-2025 koostöine tõhus õppimine 

Eesmärgid 

E1: Teko töötajad on pühendunud, kirglikud ja professionaalsed 

Tegevused: Töötajad on väärtustatud avatud infovahetuse, ühisürituste ja toimiva motivatsioonipaketiga. 

 • M1: rahulolu  infovahetusega % tõus. 
 • M2: on loodud motivatsioonipakett.  
 • M3: Kooli ühisüritustel osaleb üle 60% töötajatest.  Töötajate areng on toetatud regulaarsete arenguvestluste ja koolitustega, iga töötaja koostab oma professionaalse arengu kava, peatähelepanu on  koostöisel õpetamisel ja digioskuste arendamisel. 
 • M4:  Arenguvestlused on regulaarsed.  
 • M5: Iga töötaja loob, omab ja täidab professionaalse arengu kava. 

 E2: Tekos on toetav, usaldav, aus ja koostöine organisatsioonikultuur  

Tegevused: Organisatsioon toimib ühistöös sõnastatud väärtuste, eesmärkide ja kokkulepete alusel. 

 • M6: Organisatsioonikultuuriga on rahul vähemalt 80 % töötajaist. 
 • M7: Töötajaid puudutavad dokumendid töökorralduse reeglid, töötasustamise kord jms on üle vaadatud kord õppeaastas. 
 • M8: Vastastikuse toetuse ja usalduse tajumine on tõusnud.  Tagasisidestamise süsteem on kirjeldatud ja selle tulemuste analüüs teostatud ning uute otsuste tegemine ja järgimine põhineb tulemuste analüüsil.
 • M9: On loodud tagasiside kogumise süsteem. Kord õppeaastas viiakse läbi töötajate ja õppijate rahuloluküsitlus. Kogu koolipere küsitlustulemused on kogutud ja analüüsitud. 
 • M10: Juhtimisotsused tuginevad tõenduspõhisusele ja on avalikud.  

E3: Teko lõpetajad töötavad iseseisvalt ja meeskonnas ning on valitud erialal kompetentsed 

3.1. Tööandjate kaasamine õppetegevusse, et õpetamine vastaks tööjõuturu ootustele ning õppekavad oleksid ajakohased (sh nt mikrokvalifikatsioonide kasutamine, praktikakorralduse muutmine). 

 • M11: 10% õppekava mahust viivad läbi tööandjad.  
 • M12: Veebipõhine praktikajuhendajate kursus on loodud, praktika juhendajad on selle läbinud enne õpilaste praktikale tulekut.  

3.2. Paindlike õppevormide laiendamine. 

 • M13: 10% tasemeõppijaist õpib töökohapõhises, sessioonõppe vormis või või õhtusel ajal. 

3.3. Õppemetoodika põhineb tõhusal õppimisel tunnis, mis võimaldab õppijal ennast juhtivalt ja meeskondlikult õppida. 

 • M14: Väljalangevus on väiksem kui riigi keskmine.  

3.4. Kutseeksami sooritustase on kõrge. 

 • M15: 95 % õppijaist sooritab kutseeksami (kui eksam on võimalik). 
 • M16: Erialasele tööle asunute % tõuseb. 
 • M17:  16% õpilastest (keskmiselt aastas) osaleb rahvusvahelises õpirändes. 

3.6. Töö vilistlastega tõhustamine.  

 • M18: Vilistlaskogu on loodud ja annab sisendit koolitöö korraldamiseks. 
 • M19: Kooli kodulehel kajastub info õpilastele ja tööandjatele, edulood.  

E4: Tekot tuntakse kui kompetentsikeskust, kus töötajad ja koolitajad on tunnustatud eksperdid 

4.1. Uuendusmeelsus, keskkonnasäästlikkus ja areng on iga tegevuse aluspõhimõtted. 

 • M20: 25% töötajaid, kes tegutsevad aktiivselt erialaorganisatsioonides (asutusesisesed, riiklikud ja rahvusvahelised), koolitavad eriala professionaale, osalevad ekspertkomisjonides.  
 • M21: Teko on kutse andja Tekos õpetatavatel erialadel.  
 • M22: Teko viib ellu ühe rohepöörde projekti. 

Arengukava põhineb järgmistel dokumentidel: 

 1. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 
 2. Kooli enesehindamise aruanded ja nõukogu otsused 2015-2021 
 3. Euroopa Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta 
 4. EKKA kvaliteedihindamised 2018-2020 
 5. Osnabrücki deklaratsioon 
 6. Haridus- ja noorteprogramm 2021-2024 
 7. OSKA raport isikuteenuste valdkonnas  
 8. OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid  
 9. OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi  valdkonna uuring 
 10. OSKA Põllumajandus ja toiduainetööstuse valdkonna raport   

Tallinna Teeninduskool on koostööpartneriks 


Tallinna Teeninduskool kuulub Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Liitu AEHT, mille põhitegevus on selles valdkonnas koolide kogemuste vahetamine ja võrdlemine ning konkurentsivõimelise õppe arendamine liikmeskoolides. Kooli töötajad on aktiivsed kogu Eesti kutsehariduses kaasa rääkimas nii õppekavade arenduses kui ka koolikorralduses – osalusega projektides ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu kaudu. Teko õpilased osalevad õpetajate juhendamisel paljudel kutsealastel võistlustel nii Eestis kui ka välisriikides. Nii on meie õpilased osalenud edukalt näiteks AEHT konkurssidel, WorldSkills´il, EuroSkills´il, vabariiklikel erialavõistlustel.

Nõunike kogu

Kristo Lassi esimees
 • Eesti Kelnerite Liidu esindaja
 • KaiF Bar, KaiF Kateering ja Kiixbaar teenindusjuht
Silver Saa 
 • Eesti Peakokkade Ühenduse esindaja
 • Lahepere Villa peakokk
Meelis Mereküla
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna nõunik
Reelika Leetmaa
 • Eesti Töötukassa esindaja
 • Eesti Töötukassa juhatuse liige
Madis Annus
 • Tallinna Linnavalitsuse esindaja
 • Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tiina Mironova
 • Eesti Kaupmeeste Liidu esindaja
 • AS Selver personalijuht
Andra Piirsalu
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindaja
 • Hotell Palace hotellijuht
Annika Maido
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindaja
 • Kalev SPA & Veekeskus personalijuht
Kaire Kase
 • Eesti Pagarite Seltsi esindaja
 • OÜ Gurmeeklubi tootmisjuht

Varasemad arengukavad

 • Kooli visioon: Oleme innovaatiline koolituskeskus Eesti kutsehariduses.
 • Kooli missioon: Tallinna Teeninduskool loob parimad võimalused elukestvaks õppeks.
 • Slogan: Meiega meistriks! Terveks eluks kasulikud oskused!

2016–2020 arengukava üldeesmärgid

 • Eesmärk 1: Teko võimaldab tööturu vajadustega arvestavat ja elukestvale õppele orienteeritud kutseharidust ja koolitust õpilastele ja koolivälistele huvigruppidele.
 • Eesmärk 2: Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut.
 • Eesmärk 3: Teko kasutab ressursse õppekasvatusprotsessi arendamiseks säästlikult ja tulemuslikult.

Põhiväärtused

 • Innovaatilisus: oleme uuendusmeelsed ja käime kaasas valdkonna arengutega.
 • Professionaalsus: töötame eesmärgipäraselt ning anname selle hoiaku edasi ka õpilastele. Toetame säästvat arengut.
 • Usaldusväärsus: oleme ausad ja lojaalsed, iga töötaja on avatud ja väärika suhtlemise, võrdse kohtlemise ja sallivuse kandja.