Kooli nõukogu

Tallinna Teeninduskooli nõukogu koosseis alates 12.09.2023

1.1. Direktor Meeli Kaldma

1.2. Õppedirektor Tiina Plukk

1.3. Koolituskeskuse juht Moonika Aedmaa

1.4. Haldusjuht-finantsist Oliver Liidemann

1.5. Kantseleijuhataja Elen Protten

1.6. Juhtivõpetaja: Toitlustusvaldkond Anne Mäe

1.7. Juhtivõpetaja: Toiduainetöötluse valdkond Eha Martma

1.8. Juhtivõpetaja: Kaubanduse valdkond Aive Antson

1.9. Juhtivõpetaja: Iluteeninduse valdkond Siret Rannik

1.10. Juhtivõpetaja: Majutuse ja toitlustusteeninduse valdkond Kaimar Palm

1.11. Juhtivõpetaja: Üldainete valdkond Katrin Kelder

1.12. Infojuht Kerli Koppel

1.13. Toitlustusjuht Pille Pajula-Palmiste

1.14. Tugikeskuse juht-sotsiaalpedagoog Meeli Uibomägi

1.15. IT-juht Sergei Ustrikov

1.16. Projektijuht Astrid Maidla

1.17. Haridustehnoloog Katrin Uurman

1.18. Usaldusisik Katrin Kelder, Krista Luksepp – 1 hääl hääletamisel

1.19. Õpilaste esindaja – kinnitatakse vastavalt uuele õpilasesinduse valimistele

Direktori ja nõukogu ülesanded

Direktor

VASTUTAB
 • oma pädevuse piires kooli üldseisundi, õppekasvatustöö, arendustegevuse ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest
 • riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest
 • kooli arengukava elluviimise eest
TEOSTAB oma pädevuse piires koolis kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu
ESINDAB
oma pädevuse piires kooli
SÕLMIB kooli töötajatega töölepingud, muudab neid ja ütleb need üles
KINNITAB
 • kooli töökohtade koosseisu
 • kooli õppekavad ja teised õigusaktidega ettenähtud dokumendid ja aruanded, mille kinnitamine ei ole nõukogu pädevuses
 • kooli eelarve ja hankeplaani
 • kooli arengukava täitmise aruande
HINDAB õppeasutuse töötajate vastavust kvalifikatsiooninõuetele
MOODUSTAB
 • nõukogu ning juhib selle tööd
 • vajaduse korral komisjone ja töörühmi
KORRALDAB
 • kooli arengukava koostamise
 • õpilasesinduse esimese koosseisu valimise
 • korraldab õpilaste ja töötajate kaitse
KÄSUTAB oma pädevuse piires kooli eelarvevahendeid
KEHTESTAB
 • § 6 lõikes 2 nimetatud tasuliste teenuste ja kaupade hinnad
 • kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani
OTSUSTAB õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras riigihangete läbiviimise kooli ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks
ANNAB ARU kooli nõunike kogule ja kooli pidajale
LOOB võimalused õpilaste ja töötajate kaitseks
LAHENDAB
muid küsimusi, mille lahendamine ei ole õigusaktidega antud teiste juhtorganite pädevusse
ANNAB VÄLJA oma pädevuse piires käskkirju

Nõukogu 

KINNITAB
 • kooli õppekorralduseeskirja
 • kooli õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani
 • kooli sisehindamisaruande
 • kooli õpilasesinduse põhikirja
 • koolituskohtade arvu kalendriaastaks õppevaldkonnas, õppekavarühmas või õppekaval, sealhulgas nende koolituskohtade arvu, mille õppekulusid ei hüvitata
KOOSKÕLASTAB
 • kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks
 • kooli eelarve ja hankeplaani
 • kooli õppekavad
 • kooli kasutusse antud riigivaraga seotud toiminguid
KEHTESTAB
 • tasemeõppe õppekulu hüvitamise tingimused, korra ja määra
 • õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja korra, sealhulgas õppetoetuse maksmise lõpetamise või peatamise aluseks olevate oluliste rikkumiste loetelu
 • põhitoetuse fondi jagamise tingimused ja korra õppevaldkonnas õppekavade vahel
 • eritoetuse fondi kasutamise korra
OTSUSTAB riigivaraga seotud toiminguid
MOODUSTAB
 • vajaduse korral komisjone ja töörühmi
 • direktori ettepanekul kooli struktuuriüksused ning muudab neid
ARUTAB kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi
TEEB ETTEPANEKUID kooli pidajale kooli põhimääruse muutmiseks
LAHENDAB teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse