Erialad

Erialad Tallinna Teeninduskoolis.

PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEKESKHARIDUSÕPE:

 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel või vähemalt 60% eesti keel / kuni 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
Hotelliteeninduse eriala lõpetaja tegutseb külalislahkuse äris ning töötab majutusettevõttes. Ta saab aru erineva kultuuritaustaga inimeste soovidest ja vajadustest. Suhtleb klientidega aktiivselt ja sõbralikult, müüb ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid. Oskab teha majapidamistöid ja koristada numbritube, organiseerib üritusruumide ettevalmistamist ja teenindamist. Tunneb toiduvalmistamise aluseid ja ja valmistab lihtsamaid toite. Teenindab külalisi nii hotelli hommikusöögil kui restoranis. Valdab külaliste sisse- ja väljaregistreerimise protseduure administraatorina, koostab külaliste saabumise plaani ja vastavad aruanded. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimisvõimet, ausust ja täpsust. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus. Õpitakse:
 • majapidamistöö korraldus
 • numbritubade hooldus
 • toitlustusosakonna köögi- ja teenindustoimingud
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • hotellimajanduse alused
 • turunduse alused
 • turismigeograafia
 • vastuvõtutöö alused
 • kutsealaseid keeled
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel)
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikaineid, mis toetavad eriala omandamist
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet. Praktika koosneb hotelliruumide, sh numbritubade hoolduse praktikast, toitlustusosakonna praktikast (koka- ja teeninduspraktika), hotellitöö, sh vastuvõtutöö praktikast. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada hotelliteeninduse lõpueksam. Tööturuvõimalused: hotelliteenindaja, hommikusöögiteenindaja, hotelli restoraniteenindaja, toateenija, majutusteenindaja, administraator erinevates majutus-toitlustusettevõtetes. Erialased edasiõppimise võimalused: rakenduskõrgharidusõpe turismi ja toitlustuskorralduse valdkondades. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Kaubanduse eriala lõpetaja on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada klienditeenindajana kaubanduses ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes, rakendades tulemuslikult kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. Tema põhitööks on kaubandusettevõttes kaupade käitlemine, teenindamine, müümine ja kassatöö, tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest.  Lõpetanu töötab klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnas, vastutades oma töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega, suhtudes oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, meeskonnatööoskust. Õpitakse:
 • elektroonika- ja bürookaubad 
 • toidu- ja esmatarbekaubad 
 • erialane inglise, vene ja soome keel
 • kassatöö
 • kaupade käitlemine
 • klienditeenindus
 • müügitöö korraldamine
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel)
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikaineid, mis toetavad eriala omandamist
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet. Praktika toimuvad erinevates Eesti kaubandusettevõtetes. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutsele vastav kutseeksam. Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel või vähemalt 60% eesti keel / kuni 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Kokk valmistab ja serveerib erinevaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Koka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, oskust planeerida enda tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt ning head meeskonnatööd.   lõpetaja tegutseb külalislahkuse äris ning töötab majutusettevõttes. Ta saab aru erinevate kultuuritaustaga inimeste soovidest ja vajadustest. Suhtleb klientidega aktiivselt ja sõbralikult, müüb ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid. Oskab teha majapidamistöid ja koristada numbritube, organiseerib üritusruumide ettevalmistamist ja teenindamist. Tunneb toiduvalmistamise aluseid ja oskab valmistada lihtsamaid toite. Teenindab külalisi nii hotelli hommikusöögil kui restoranis. Valdab külaliste sisse- ja väljaregistreerimise protseduure administraatorina, koostab külaliste saabumise plaani ja vastavad aruanded. Eriala õppimine eeldab käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust, kohusetundlikkust, koostöövalmidust, täpsust, õpivalmidust ja korrektsust. Õpitakse:
 • toiduvalmistamine 
 • praktiline töö suurköögis ja restoranis 
 • menüü planeerimine, koostamine ja kalkulatsioon 
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel) 
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 
 • valikaineid, mis toetavad koka eriala omandamist 
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet Moodle keskkonnas. Praktika ja praktilised tunnid koolis toimuvad kooli kaasaegsetes õppeköökides kokaõpetajate juhendamisel. Praktikad toimuvad kooli suurköögis ning Tallinna ja Eesti parimates toitlustusettevõtetes. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kokk, tase 4 kutseeksam. Tööturuvõimalused: kokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes. Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikool toidu- ja biotehnoloogia, Eesti Maaülikool toiduainete tehnoloogia. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel või vähemalt 60% eesti keel / kuni 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga: pagar ja kondiiter.
Pagarid ja kondiitrid töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning valmistavad pagari- ning kondiitritooteid. Pagarid küpsetavad erinevaid leibu, saiu ja küpsetisi. Kondiitrid valmistavad erinevaid torte, kooke, rullbiskviite, keekse jms. Töö on huvitav ja mitmekülgne, sageli valmistatakse tooteid eritellimuse alusel. Eriala õppimine eeldab käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust. Õpitakse:
 • erialatehnoloogia
 • toiduainete õpetus
 • seadmete õpetus
 • töö organiseerimine
 • hügieeni- ja puhastusõpetus
 • menüü koostamine ja hinnakujundus
 • erialased võõrkeeled
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel)
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikaineid, mis toetavad eriala omandamist
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet. Praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppelaboris ning Tallinna parimates pagari- ja kondiitriettevõtetes (nt Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia jt). Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada Kondiiter, tase 4 või Pagar, tase 4 kutseeksam. Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes. Erialased edasiõppimise võimalused: kutsehariduse tasemel on võimalik jätkata õpinguid toiduainete tehnoloogia õppekaval. Sama eriala on võimalik edasi õppida kõrgkoolis. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Spaateenindaja eriala lõpetaja töötab spaateenuseid pakkuvates ettevõtetes, et osutada kliendile spaateenuseid, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Oskab soovitada kliendile erinevaid hooldustooteid koduseks kasutamiseks vastavalt spaas teostatud hoolitsusele. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, meeskonnatööoskust. Õpitakse:
 • anatoomia ja füsioloogia alused;
 • nahahaigused;
 • aroomi- ja loodustooted;
 • klienditeenindust;
 • ilu- ja heaolu hoolitsusi;
 • erinevaid massaažiliike;
 • suhtlemispsühholoogiat,
 • erialast inglise ja soome keelt;
 • virgestavate tegevuste läbiviimist;
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel)
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikaineid, mis toetavad eriala omandamist
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet. Praktika toimuvad erinevates Eesti spaades. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Spaateenindaja, tase 4. Erialased edasiõppimise võimalused: kutsehariduse tasemel on võimalik jätkata õpinguid kosmeetiku, küünetehniku, massööri erialal. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend. Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEHARIDUSÕPE:

 • Õppeliik: põhihariduse nõudeta kutseõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta
 • Õppekeel: vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Abikokk abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Abikokk eeltöötleb toiduaineid, valmistab lihtsamaid toite ning lisandeid ning teeb muid abitöid köögis. Abikoka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, oskust planeerida ratsionaalselt oma tööd ning teha meeskonnatööd. Eriala õppimine eeldab käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust, kohusetundlikkust, koostöövalmidust, täpsust, õpivalmidust ja korrektsust. Õppes läbitakse järgmised moodulid:
 • Toitlustamise alused 
 • Abikoka praktilise töö alused ja praktika 
 • Pagaritöö alused 
 • Eesti toidukultuuri ajalugu 
 • Kutsealane eesti keel 
 • Valikained, mis toetavad abikoka eriala omandamist. 
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet (Moodle keskkonnas). Praktika ja praktilised tunnid koolis toimuvad kooli kaasaegsetes õppeköökides kokaõpetajate juhendamisel. Praktikad toimuvad kooli suurköögis ning Tallinna ja Eesti parimates toitlustusettevõtetes. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada Abikokk, tase 3 kutseeksam. Tööturuvõimalused: abikokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes.  Erialased edasiõppimise võimalused: rõpinguid on võimalik jätkata kutsehariduses. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud) ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: põhihariduse nõudeta kutseõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta
 • Õppekeel: 100 % eesti keel või 100 % vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Abipagar töötab juhendamisel pagari- või kondiitritooteid valmistavas ettevõttes. Tema ülesanneteks on toorainete ettevalmistamine, toodete vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine, puhastus- ja koristustööd. Eriala õppimine eeldab kohusetundlikkust, koostöövalmidust, täpsust, õpivalmidust ja korrektsust. Õppes läbitakse järgmised moodulid:
 • Karjääriõpetus 
 • Lihtpagaritoodete valmistamine 
 • Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine 
 • Pagaritöö alused 
 • Toiduohutus 
 • Toidutööstuse valdkonna alused 
 • Valikpagaritoodete valmistamine 
 • Valikõpingud: digitaalne kirjaoskus, erialane matemaatika, kehaline arendus, kommide valmistamine, kondiitritehnoloogia alused, kutsealane arvutiõpetus 
Lõpetamiseks tuleb sooritada abipagar, tase 3 kutseeksam või koolieksam. Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes. Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata kutsehariduses. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud) ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.

KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEHARIDUSÕPE:

 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: 100 % eesti keel või 100 % vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Kokk valmistab ja serveerib erinevaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Koka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, oskust planeerida oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt ning head meeskonnatööd. Eriala õppimine eeldab käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust, kohusetunnet, koostöövalmidust, täpsust, õpivalmidust ja korrektsust. Õpitakse:
 • toitlustamise alused
 • abikoka praktilise töö alused
 • toiduvalmistamine
 • koka praktiline töö
 • restoraniköögitöö alused
 • teeninduse alused
 • valikaineid, mis toetavad koka eriala omandamist
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet Moodle keskkonnas. Praktika ja praktilised tunnid koolis toimuvad kooli kaasaegsetes õppeköökides kokaõpetajate juhendamisel. Praktikad toimuvad kooli suurköögis ning Tallinna ja Eesti parimates toitlustusettevõtetes. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Kokk, tase 4. Tööturuvõimalused: kokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes. Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikool toidu- ja biotehnoloogia, Eesti Maaülikool toiduainete tehnoloogia. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: 100 % eesti keel või 100 % vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Kondiiter valmistab küpsiseid, kooke, torte. Kaunilt kujundatud kondiitritooted on iga pidulaua ehteks. Paljud tooted valmivad eritellimustöödena. Eriala õppimine eeldab korrektsust, kohusetunnet, käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust. . Õpitakse:
 • erialatehnoloogia
 • toiduainete õpetus
 • seadmete õpetus ja töökorraldus
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • toidu käitlemine ja hügieeninõuded
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet. Praktika ja praktiline väljaõpe toimub paralleelselt teoreetilise tööga erialaõpetaja juhendamisel kooli õppeköökides. Ettevõtte praktikat saab läbida kondiitritööstustes ja väikeettevõtetes (nt OÜ Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia, OÜ Vertigo Gourmet). Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Kondiiter, tase 4. Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes. Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata toiduainete tehnoloogia erialal nii kutsehariduses kui ka kõrgkoolis. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud) ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutseõpe
 • Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus, vähemalt 18 aastat vana
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 10 kuud
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Küünetehnik on klienditeenindaja, kes töötab ilusalongis või FIE-na ja lähtub oma töös kõrgetest hügieeninõuetest ja väärtustab head klienditeenindust. Küünetehnik oskab teha maniküüri ja pediküüri ning on omandanud oskused geellakkimises, geelitehnoloogias ja küünte kaunistamises. Erialal õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimist erinevates olukordades, ausust, täpsust ja loomingulisust. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimist erinevates olukordades, ausust, täpsust ja loomingulisust. Õpitakse:
 • anatoomia ja füsioloogia alused
 • epilatsioon
 • erialane võõrkeel
 • geellakkimine
 • geelküünte katmine, pikendamine, hooldamine ja eemaldamine
 • infograafika
 • klienditeenindus
 • kulmude- ja ripsmete värvimine
 • küünte kaunistamine
 • loomingulise töö alused
 • maniküüri ja käte hooldus
 • pediküür
 • karjääri ja ettevõtluse alused
Praktika ja praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppespaas ja erinevates Eesti ilusalongides. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Küünetehnik, tase 4. Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd ilusalongides või alustada ettevõtjana/FIEna Erialased edasiõppimise võimalused: kutsehariduse tasemel on võimalik jätkata õpinguid spaateenindaja erialal. Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööks vajalikud instrumendid ja riided ning tuua tervisetõend. Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutseõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus, vähemalt 18 aastat vana
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Spaateenindaja on laiapõhjalise ettevalmistusega isikuteenuse pakkuja, kes töötab spaateenuseid pakkuvas ettevõttes. Spaateenindaja viib läbi spaahoolitsusi, millel on tervist tugevdav ja lõõgastav mõju. Töö eripäraks on vältimatu füüsiline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Spaateenindaja peamised tööülesanded on kliendi nõustamine spaahoolitsuse valikul, seadmete, vahendite, ruumide ja kliendi valmisseadmine ning ilu- ja heaoluhoolitsuse, vee-, sauna- ja terviseprotseduuride läbiviimine. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, meeskonnatööoskust. Õpitakse:
 • anatoomia ja füsioloogia alused
 • nahahaigused
 • aroomi- ja loodustooted
 • klienditeenindust
 • ilu- ja heaolu hoolitsused
 • erinevad massaažiliigid
 • suhtlemispsühholoogia
 • erialane inglise ja soome keel
 • virgestavate tegevuste läbiviimine
 • õpitee ja töö muutuvas maailmas
Praktika ja praktiline õpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppespaas, erinevates Eesti spaades või ilu- ja heaolusalongides. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal Erasmus+ õpirände raames. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Spaateenindaja, tase 4. Tööturuvõimalused: ilusalongid, tervise- ja heaolukeskused, spaad. Erialased edasiõppimise võimalused:
 • Kutsehariduse tasemel on võimalik õppida edasi küünetehniku ja kosmeetiku erialal Tallinna Teeninduskoolis, lisaks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, M.I. Massaažikoolis massööriks.
 • Kõrghariduse tasemel: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tervishoiu-, teenindus- ja sotsiaalalad. Pärnu Kolledž heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine, teenuste disain ja juhtimine.
Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend. Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: töökohapõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Tutvu õppekavaga.
 • Tutvu kutsestandardiga.
Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama. Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumisi ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.  Eriala õppimine eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, vastutusvõimet, usaldatavust, korrektsust, kohusetunnet, enesedistsipliini, juhtimisvõimekust, planeerimis- ja analüüsioskust, organiseerimisvõimet, initsiatiivi ja otsustamisjulgust. Õpitakse:
 • juhtimine ja juhendamine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • kassatöö korraldamine
 • kaupade käitlemise korraldamine
 • klienditeeninduse korraldamine
 • müügitöö korraldamine
 • arvutiõpetus
 • avalikku esinemine
 • e-portfoolio koostamine
 • enesejuhtimine
 • grupiprotsessid ja meeskonnatööd
 • kultuuridevaheline kommunikatsioon
 • kutsealane soome keel
 • läbirääkimise oskused
Praktika: meie praktikapartneriteks on AS Selver, AS Kaubamaja, AS Rimi Eesti Food, Circle K Eesti AS, AS R-Kiosk Estonia, AS Coop jm. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Müügikorraldaja, tase 5. Tööturuvõimalused: müügikorraldaja eriala lõpetanu võib asuda tööle jae- või hulgikaubandusettevõtte esmatasandi juhina, müügijuhi abina, müügiassistendina, tooterühmajuhina, vahetuse vanemana jne. Erialased edasiõppimise võimalused: õpingute jätkamine vastavalt huvile kõrgkoolides erinevatel erialadel (nt ärikorraldus, personalitöö juhtimine vms). Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: 5. taseme jätkuõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. taseme koka või kondiitri kutse või vastavate kompetentside olemasolu ja keskharidus
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 6 kuud, õppetöö toimub esmaspäeva ja teisipäeva õhtuti (üle nädala).
 • Tutvu õppekavaga.
Magustoidukokk vastutab magustoitude ja küpsetiste valmistamise ja serveerimise eest. Ta tunneb magustoitude ja küpsetiste valmistamise tehnoloogiaid ning rakendab neid oma töös loovalt. Eriala õppimine eeldab väga head käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust, kohusetunnet, koostöövalmidust, täpsust, õpivalmidust ja korrektsust.. Õpitakse:
 • menüü disain
 • kaupade käitlemine ja kalkulatsioon
 • tervislik toitumine
 • pagaritoodete tehnoloogia
 • klassikalised tordid
 • magustoitude ja kondiitritoodete tehnoloogia
 • magustoitude disain
 • õpitee ja töö muutuvas maailmas
Õppetöös kasutatakse ka e-õpet Moodle keskkonnas. Praktika Magustoidukoka õppekava praktikamaht on arvestatud kõikidesse praktilistesse moodulitesse. Praktikamaht kokku 208 tundi. Magustoidukoka praktika eesmärgid:
 1. valmistab ja serveerib pagaritooteid tooteid (praktikamaht 64 tundi);
 2. valmistab ja serveerib magustoite ja kondiitritooteid (praktikamaht 56 tundi);
 3. valmistab ja serveerib klassikalisi torte (praktikamaht 48 tundi);
 4. valmistab ja disainib erinevaid magustoite (praktikamaht 40 tundi).
Praktikat on võimalik sooritada kolmel viisil (ja ka neid viise kombineerides):
 1. ettevõttes, kus õppija töötab (kui ettevõte menüü seda võimaldab) ja dokumenteerida praktiliselt sooritatud tööd;
 2. praktikaettevõttes, sel juhul sõlmitakse praktikaettevõttega kolmepoolne leping (õppija, praktikaettevõte ja kool) ning praktikant täidab TAHVLI's praktikapäevikut;
 3. praktiseerides vastavalt praktika eesmärkidele iseseisvalt ja selle käigus dokumenteerida praktiliselt sooritatud tööd ja õppimiskohad.
Praktika portfoolio Praktika käigus koostab õppija oma praktika kohta portfoolio (Moodles), milles kirjeldab kuidas praktika sooritati. Portfoolio esitavad õppijad õpingute lõpus ning kaitsevad koos lõpueksami kirjaliku tööga. Magustoidukokkadel on  Erasmus+ õpirände raames võimalik välismaal praktiseerida ka pärast õpingute lõpetamist, ühe aasta jooksul. Lõpetamiseks tuleb sooritada koolilõpueksam, mis koosneb kirjalikust tööst ning praktilisest eksamist. Tööturuvõimalused: magustoidukokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes. Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikool toidu- ja biotehnoloogia, Eesti Maaülikool toiduainete tehnoloogia, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž disainmõtlemine ja digiturundus. Tähelepanu! Õpilasel on vajalik omada kehtivat tervisetõendit, kokariideid ja jalanõusid ning praktiliseks tööks vajalikke väikevahendeid, sh kokanoad. Toetustena pakume sõidu- ja eritoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.
 • Õppeliik: 5. taseme jätkuõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. taseme spaateenindaja või vastavate kompetentside olemasolu ja keskharidus
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 6 kuud
 • Tutvu kutsestandardiga.
Kosmeetiku töö on kliendi esteetilise välimuse parendamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Kosmeetik vastutab isiklikult tehtud töö tulemuse eest, vajaduse korral juhendab kaastöötajaid. Kosmeetiku tööülesanneteks on näohooldus ja (d)epilatsioon, lisaks võib ta teha käte, jalgade ja kehahooldust ning jumestust. Kosmeetik nõustab klienti temale sobivate hoolduste ja kosmeetikavahendite valikul ning kasutamisel, ta soovitab kliendile hooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud hooldusele. Kosmeetiku töö eeldab eri protseduuride tegemiseks vajaliku aparatuuri tundmist ning selle kasutusoskust, sihipärast ja loomingulist töösse suhtumist ning head suhtlemisoskust. Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimisvõimet, ausust ja täpsust. Õpitakse:
 • anatoomia ja füsioloogia
 • dermatoloogia
 • erialane keemia
 • näohooldus
 • jumestamine
 • käte- ja jalgade hooldus
 • kehahooldus ja epilatsioon
 • ettevõtlus
Praktika ja praktiline õpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppespaas ning erinevates Eesti ilu- ja heaolusalongides. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam Kosmeetik, tase 5. Tööturuvõimalused: ilusalongid, tervise- ja heaolukeskused, spaad. Erialased edasiõppimise võimalused:
 • Kutsehariduse tasemel on võimalik õppida edasi küünetehniku ja kosmeetiku erialal Tallinna Teeninduskoolis, lisaks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, M.I. Massaažikoolis massööriks.
 • Kõrghariduse tasemel: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tervishoiu-, teenindus- ja sotsiaalalad. Pärnu Kolledž heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine, teenuste disain ja juhtimine.
Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend. Toetustena pakume sõidu- ja eritoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Õppijal on võimalik saada majutust partnerkooli õpilaskodus.