Õppetöö

Tallinna Teeninduskoolis toimub õppetöö vastavalt kooli õppekorralduseeskirjale.

Õppe läbiviimise aluseks on kooli õppekavad. Kutsekeskhariduse õppekava koostatakse kutseharidusstandardi ja vastava riikliku õppekava alusel. Jätkuõppe õppekava ja esmaõppe õppekava, millel puudub asjaomane riiklik õppekava, koostatakse asjaomase kutsestandardi alusel. Kui kutsestandard puudub, taotleb kool õppekavale heakskiidu sotsiaalpartneritelt. Õppekava on alusdokument, mis määrab eriala õppetöö üldmahu õppenädalates (ÕN) või Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (EKAP).

Koolis toimub õpe statsionaarse või mittestatsionaarse õppe vormis. Õppetöö toimub koolipõhises vormis 5 päeval nädalas, töökohapõhises vormis ja mittestatsionaarses õppes vastavalt graafikule. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks. Koolipõhise õppevormi puhul on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust. Töökohapõhise õppevormi puhul on praktika osakaal vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb järgmise aasta 31. augustil. Õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega.

Õppetöö toimub kursusesüsteemis, kus õpilase üleviimine järgmisele kursusele eeldab eelmise kursuse teemade/õpiväljundite/moodulite omandamist.

Akadeemilises kalendris on fikseeritud vastuvõtu ajakava, semestrite algus ja lõpp, õppevaheaegade, õppeetappide ning lõpueksamite ja lõputöö kaitsmiste perioodi algus ja lõpp ning muud olulised tähtajad õppetöös.

Tunniplaan reguleerib õppetööd ühe nädala kaupa. Uus tunniplaan on kodulehel vähemalt 3 tööpäeva enne uue õppenädala algust.

Praktikat reguleerib õppekorralduse eeskirja lisa 6. Välispraktikaid ja õpirännet toetab Erasmus+.

Õpilastööde vormistamine aluseks on kirjalike tööde juhend koos näidisfailiga.