Toitlustamine

Toitlustamist Tallinna Teeninduskoolis reguleerivad

Tallinna Teeninduskooli toitlustamise kord

Kinnitatud direktori 21.03.2023. a käskkirjaga nr 1-2/23/11; pdfina

 1. Toitlustamise kord on Tallinna Teeninduskooli (edaspidi kool) õpilaste toitlustamist reguleeriv dokument.
 2. Kooli toitlustamise kord vastab Kutseõppeasutuse seaduse § 48 ja lõike 5 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri 28.08.2013 määrusele nr 28 „Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.
 3. Toitlustamise kord on avalikustatud kooli kodulehel, selle sisu tutvustab rühmajuhendaja õpilastele uue õppeaasta alguses või pärast muudatus(t)e kehtima hakkamist ühe nädala jooksul.
 4. Kutseõppeasutuse seaduse § 48 lõike 1 alusel nähakse koolilõuna toetus ette statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivate keskhariduseta õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
 5. Koolilõuna toetus kantakse õpilase elektroonilisele õpilaspiletile, millega õpilane saab kooli õpilasrestoranis ja õpperestoranis toidu eest tasuda. Kehtiva kaardi kaotamisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel peab õpilane võimalikult kiiresti teavitama kooli juhiabi ning kaart deaktiveeritakse. Õpilasele tellitakse asenduskaart, mille väljastamise eest tasub õpilane kooli õpilasrestorani nõutava summa. Senikaua saab õpilane kooli õpilasrestoranis ja õpperestoranis toidu eest tasuda pabertalongiga (edaspidi talong), mille väljastab juhiabi.
 6. Talong kehtib antud kuupäeval. Talongi saab kasutada ainult omanik, kes kirjutab talongide kättesaamisel oma ees- ja perekonnanime ning rühma tähise igale talongile.
 7. Kui õpilane unustab korduvalt elektroonilise õpilaspileti kooli kaasa võtta, siis teistkordselt õppeaasta jooksul talongi talle ei väljastata ja toetus jääb kasutamata.
 8. Ühe koolilõuna arvestuslik maksumus kehtestatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele 16.08.2019 nr 39 § 7 lõige 2.
 9. Ühel õppepäeval kasutamata jäänud toetust ei saa õpilane kasutada teisel õppepäeval.
 10. Õppekava raames toimuva praktika kestuse ajaks on koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole.
  10.1. Õpilasele makstakse praktika sooritamise ajal koolilõuna toetust direktori poolt kinnitatud määras, kui praktika on sooritatud praktika juhendaja aruande (lisa 1) alusel tagantjärele.
  10.2. Praktika juhendaja esitab aruande kahe nädala jooksul praktika lõppemisest direktorile.
  10.3. Aruande vormistab praktika juhendaja Exceli failina. Koolilõuna toetus kantakse õpilase pangakontole direktori käskkirja alusel.
  10.4. Praktikalt puudutud päevade eest koolilõuna toetust ei maksta.
 11. Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise või muudel põhjustel kasutamata jäänud toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele haridus- ja teadusministri määrusele 16.08.2019 nr 39 § 7 lõige 2. kehtestatud toetuse arvestuslikust maksumusest suurem toetus. Ettepaneku toetuse päevase määra tõstmiseks teeb toitlustusjuht juhtkonnale.
 12. Toetuse päevane määr kinnitatakse direktori käskkirjaga vastavate kasutamata eraldatud vahendite olemasolul.
 13. Praktikal viibivate õpilaste toetuse päevane määr kinnitatakse direktori käskkirjaga ja see võib olla väiksem koolis toetust kasutavate õpilasete päeva määrast, kuid mitte väiksem kui haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud HTM määrusega 16.08.2019 nr 39 § 7 lõige 2.
 14. Toitlustatavate üle tekib arvestus kassaprogrammis ning kajastub igapäevaselt ERPLY-s ja üldarvestust koolilõuna toetuse kasutamise üle peab toitlustusjuht ja juhiabi (lisa 2).

Koolilõuna toetus

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 311 lõike 4 alusel.


§ 1. Määruse reguleerimisala Määrusega sätestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates riigi kutseõppeasutustes (edaspidi koolid) kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil kutseõppe ja põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekavadel õppivatele õpilastele (edaspidi õpilased) riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimused ja kord.

§ 2. Toetuse kasutamine õppeperioodil
(1) Kool peab igal õppepäeval õpilastele tagama vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi Valitsuse kehtestatud arvestusliku maksumuse ulatuses.
(2) Kooli direktor kehtestab vajadusel toitlustamise korra koolis, määrates toetuse õpilaseni jõudmise viisi. [RTL 2006, 78, 1453 – jõust. 12.11.2006]

§ 3. Toetuse kasutamine praktika ajal Õppekava raames Eesti või välisriigi praktikaettevõtte või -asutuse korraldatava praktika kestuse ajaks on koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole.

§ 4. Järelejääva toetuse kasutamine Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele Vabariigi Valitsuse kehtestatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest suurem toetus. Mõnedel õppepäevadel kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada muudel õppepäevadel.

§ 5. Toetusest loobumine
(1) Õpilasel on õigus loobuda toetuse kasutamisest.
(2) Loobumiseks esitab õpilane kirjaliku avalduse kooli direktorile. Avalduses peab kajastuma toetusest loobumise periood. Minimaalne loobumise periood on 10 õppepäeva.

§ 6. Erandkorras toetuse väljamaksmine
(1) Kui koolil puuduvad võimalused õpilaste toitlustamiseks, on koolil õigus õpilasele ettenähtud toetus kanda erandkorras õpilase pangakontole.
(2) Toetust makstakse kooli kaudu igal õppekuul vastava õppekuu eest.
(3) Lõikes 1 nimetatud võimaluse kasutamiseks annab kooli taotlusel loa haridus- ja teadusminister või tema volitatud esindaja.
(4) Luba antakse korraga kuni üheks õppeaastaks.

§ 7. Toetuse kasutamise aruanne
(1) Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.
(2) Kooli direktor esitab määruse lisas kehtestatud toetuse kasutamise aruande elektrooniliselt Haridus- ja Teadusministeeriumile järgmiste perioodide kohta järgmisteks tähtpäevadeks:
1) kalendriaasta esimese poolaasta kohta – 15. juuliks;
2) kogu kalendriaasta kohta – 15. jaanuariks. [RTL 2007, 99, 1652 – jõust. 24.12.2007] (3) Paragrahvis 6 sätestatud juhul esitab kooli direktor elektroonilise aruande õppeperioodi iga kuu kohta järgneva kuu 15. kuupäevaks. [RTL 2006, 78, 1453 – jõust. 12.11.2006]

§ 8. Määruse jõustumine
(1) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2006. a.
(2) Määrust kohaldatakse põhihariduse baasil toimuvas kutseõppes, samuti põhihariduse nõudeta kutseõppes õppivate õpilaste suhtes alates sellekohase seadusliku aluse jõustumisest.