Praktikakorralduse alused Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2022
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 4
 

1 Üldsätted

1.1 Kooli praktikakorralduse aluseks on Kutseõppeasutuse seadus §30 ja haridus- ja teadusministri 12.09.2013 määrus nr 32 Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord RT I, 13.09.2013, 6

1.2 Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

1.3 Koolis vastutab praktikakorralduse eest õppedirektor, õppekavarühmas juhtivõpetaja ja õpperühmas praktikajuhendaja.

1.4 Praktika arvestamiseks kasutatakse ÕISi, kus praktikajuhendaja täidab lepingud, õpilane praktikapäeviku ja tagasiside. Tööandja hindab õpilase tööd praktikakohas, tutvub aruandega ning annab tagasisidet.

1.5 Praktikal viibimise ajal laienevad õpilasele töötervishoiu- ja tööohutuse alased õigusaktid.

1.6 Praktikadokumente, mille säilitusaeg ei tulene muudest õigusaktidest, säilitatakse 5 aastat.

2 Praktika ettevalmistamine

2.1 Õppetöögraafik, sh praktika koostatakse õppeaastaks lähtuvalt eriala õppekavast ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga. Praktikakoht ja ettevõttepoolne juhendaja täpsustatakse praktikalepingus.

2.2 Praktikakoha leidmine toimub kooli eestvedamisel õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös.

2.3 Praktikakoha vastavuse tingimustele, mis võimaldavad täita praktikale seatud eesmärke ja saavutada õppekavas esitatud õpiväljundeid, otsustavad ühiselt kooli ja praktikakoha esindajad.

2.4 Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku või asutuse vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes.

2.5 Väljaspool Eesti Vabariiki toimuva praktika jaoks vormistatakse praktikaleping ja selle lisad inglise keeles.

3 Praktika juhendamine ja praktikalepingu sõlmimine, koostöö ettevõttepoolse juhendajaga

3.1 Koolipoolse praktikajuhendaja, ettevõtte (ettevõttepoolse juhendaja) ja õpilase ülesanded on esitatud kolmepoolses praktikalepingus ja käesoleva korra lisades vastavalt 5.6, 5.7 ja 5.9 Reeglina suunatakse praktikale õppija, kellel pole õppevõlgnevusi praktika alguse kuupäevaks. Kui õppijal on õppevõlgnevused, siis suunatakse ta praktikale pärast õppevõlgnevuste likvideerimist, sel juhul muutub ka praktikalepingus praktikaperiood, perioodi lõpu määrab praktikajuhendaja. Õppetöö(praktika)graafikus märgitud tähtajaks sooritamata praktika on õppevõlgnevus kuni selle sooritamiseni.

3.2 Praktikat juhendavad koostöös nii kooli- kui ka praktikakohapoolsed asjakohase ettevalmistusega praktikajuhendajad.

3.3 Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel.

3.4 Koolipoolne praktikajuhendaja koostab õpilase individuaalse praktikakava, milles püstitab koos õpilase ja praktikakohapoolse juhendajaga õppekavast tuleneva individuaalse praktikaülesande, milles kirjeldab õpilase poolt koolis läbitud õpinguid ja praktika oodatavaid õpiväljundeid.

3.5 Kool korraldab võimalusel ettevõttepoolsele juhendajale väljaõppe juhul, kui see eelnevalt puudub. Ettevõtete juhendajaid ettevalmistava koolituse maht on 1 õppepäev ja teemad: praktika eesmärgid, ülesanded, dokumentatsioon, juhendamine, hindamine, tagasiside andmine ja saamine.

3.6 Koolituste ja infoseminaride korralduse eest vastutab õppekavarühma juhtivõpetaja.

3.7 Koolituse korralduskulud kantakse kooli eelarvest või asjakohastest projektidest.

4 Praktikaaruande kaitsmine

4.1 Praktikajuhendaja korraldab praktika lõppemisele järgneva kahe nädala jooksul praktika avaliku kaitsmise, koht ja aeg on nähtavad tunniplaanis. Kõik praktikaaruanded kuuluvad kaitsmisele.

4.2 Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane, kooli- ja praktikakohapoolsed juhendajad.

4.3 Praktika sooritamise tulemuse ehk koondhinde aluseks on ettevõttest õpilase oskustele antud koondhinne, praktikaaruande vormistamise ja kaitsmise hinne.

4.4 Puuduste esinemisel praktikadokumentatsioonis, aruande mitterahuldaval kaitsmisel või mõjuva põhjuseta kaitsmisele mitte ilmumisel määratakse õpilasele korduskaitsmine.

4.5 Praktikajuhendaja kogub praktikakorralduse parendamiseks tagasisidet õpilaselt, analüüsib seda ning koostab igal praktika lõpul koondaruande (vt lisa 6.7)

4.6 Juhtivõpetaja koostab õppeaasta lõpul kõigi oma valdkonna praktikaaruannetest koondaruande ja esitab selle õppedirektorile.

4.7 Kool kogub praktikakorralduse parendamiseks tagasisidet õpilaselt, koolilt ja praktikakohalt, analüüsib seda ning koostab igal õppeaastal praktika koondaruande.

4.8 Varasemaid õpi- ning töökogemust tunnustab Tallinna Teeninduskool individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel, lähtudes Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirjast.

5 Praktikadokumendid

Praktikakorraldusega seotud kohustuslikud dokumendid esitatakse kutseõppeasutuse seaduse § 20 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses.

Õppetöögraafik/praktikagraafik – kooli õppekavadest tulenev õppeaasta praktikakorralduskava.

Praktikaleping (Lisa 4.1) – kolmepoolne leping, mille osapoolteks on kool, ettevõte ja õpilane. Töökohapõhistes õpperühmades sätestatakse praktika korraldus õppelepingus; eraldi praktikalepingut ei sõlmita.

Praktikaaruanne – õpilase kokkuvõte (elektroonne vorm ÕISis) praktikaettevõtte struktuurist ja töökorraldusest, praktikal sooritatud tööülesannetest, tööülesannete vastavusest praktika eesmärkidele. Praktikaaruande osadeks on praktikapäevik, ettevõttepoolse juhendaja kokkuvõttev hinnang jt käesolevas korras esitatud dokumendid.

Praktikapäevik – elektroonne vorm ÕISis, mis sisaldab õppesisu ja mahtu, õpikogemuse analüüsi ja juhendaja hinnangut igapäevasele õppeprotsessile.

Tagasisidevorm õpilasele (Lisa 4.2) – praktika hindamine, mille täitmise ÕISis korraldab valdkonna juhtivõpetaja vahetult pärast praktika sooritamist. Tulemused esitatakse juhtivõpetajale ja nende põhjal tunnustatakse praktikaettevõtteid.

Ettevõtte eelhindamise vorm (Lisa 4.3) – enesehindamisevorm asutusele, mis taotleb praktikakohaks olemist ja milles esitatakse tingimused, mis võimaldavad praktikaks seatud õpieesmärkide ja ülesannete täitmist.

Õpperühma praktika koondaruanne (Lisa 4.4) – õpperühma praktikaaruannete analüüs, mille koostab koolipoolne praktikajuhendaja vahetult pärast õpperühma praktika kaitsmist ja esitab õppekavarühma juhtivõpetajale.

Õppekavarühma praktikate koondaruanne (Lisa 4.5) – kokkuvõte ja analüüs, mille koostab juhtivõpetaja õppekavarühma õpperühmade koondaruannete põhjal õppeaasta lõpul.

Praktikajuhendid ettevõtte- ja koolipoolsele juhendajale (Lisa 4.6 ja Lisa 4.7) – materjal, mis sisaldab praktika eesmärke, ülesandeid, juhendamist, hindamist ja tagasiside andmist.

Õpilase individuaalne praktikakava (Lisa 4.8) – kooli õppekavast lähtuv dokument, mis määratleb ühel erialal toimuva praktika eesmärgid, õppija ülesanded, oodatavad õpiväljundid ja praktika hindamise. Individuaalne praktikakava on praktikalepingu kohustuslik lisa.

Juhend õppijale-praktikandile (Lisa 4.9) – õppija ülesanded praktika kavandamisel. läbiviimisel ja aruandluse koostamisel.

Ettevõttepoolse praktikajuhendaja kirjalik hinnang praktikandile (Lisa 4.10)