Õppetoetuste taotlemise ja määramise kord Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2022
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 5

Kord reguleerib õppetoetuste taotlemist, määramist ja maksmist Tallinna Teeninduskoolis. Korra aluseks on Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 07.08.2003 RT I 2003, 58, 387

1 Õppetoetuste liigid

Põhitoetus – rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Toetus eritoetuse fondist – rahaline toetus, mille andmisel võetakse arvesse muid õpilase õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

2 Õppetoetuse taotlemine

2.1.Põhitoetust võib taotleda õpilane, kui ta:

2.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 

2.1.2. õpib kutseõppes tasemeõppe õppekaval (keskhariduse baasil, põhihariduse baasil, põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekava või kutsekeskharidusõppe õppekava), kus on tegevustoetustest moodustatud koolituskohad;  

2.1.3. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes ega ole ületanud õppekava nominaalkestust . Enne 2013. aasta 1. septembrit õppeasutusse vastu võetud õpilaselt nõutakse statsionaarses õppevormis õppimise asemel täiskoormusega õppimist.  

2.2.Õppekava nominaalkestus on ajavahemik õpilase õppeasutusse vastuvõtmisest kuni õppekavaga kehtestatud õppe kestuse lõpuni. Õppekava nominaalkestuse hulka ei arvestata õpilase akadeemilist puhkust. 

2.3.Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel. 

2.4.Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris (september–jaanuar) ja veebruaris (veebruar–juuni). Esimese kursuse õpilased saavad taotleda põhitoetust üks kord aastas – veebruaris.  

2.5.Põhitoetuse taotlemine toimub järgmises korras:                                 

2.5.1.Õpilane esitab ÕISis vormikohase taotluse vastavalt akadeemilises kalendris märgitud kuupäevadele. Rühmajuhendaja vaatab oma rühma esitatud avaldused läbi 1 nädala jooksul pärast toetuste esitamise lõpptähtaega.  

Põhitoetuste taotluse aktsepteerib või lükkab tagasi või saadab tagasi täiendamiseks rühmajuhendaja, arvestades õppija õppetulemusi (õppevõlad).   Mitteeristava hindamise korral (kui keskmist hinnet pole võimalik määrata), esitab rühmajuhendaja õppetoetuskomisjoni esimehele pingerea eraldi dokumendina. 

2.5.2. Põhitoetuste pingerea moodustumise alus on keskmine hinne, mille arvutab ÕIS. Alus on eelneva poolaasta teema- ja moodulihinded.  

2.5.3 Sügisperioodil on võimalus õppetoetust saada õpilastel, kellel 31.08. seisuga õppevõlgnevusi ei ole. Kevadperioodil saavad õppetoetust need õpilased, kellel ei ole 

õppevõlgnevusi teise perioodi hindamisnädala viimaseks päevaks. 

2.5.4.Avaldused ja selle lisad kuuluvad säilitamisele vastavalt kooli asjaajamise korrale. 

2.6. Eritoetuse fondist võib taotleda toetust vastavalt Eritoetuste fondi kasutamise korrale. 

2.7. Õppeasutusel on õigus nõuda taotlejalt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata taotleja tulusid taotlemisele eelnenud aastal, ning kontrollida esitatud dokumentide ja andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele. 

3 Põhitoetuse määramine

3.1 Õppetoetuste taotluste läbivaatamiseks ja määramiseks on direktori käskkirjaga moodustatud komisjon.  

3.2 Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub kuu jooksul pärast dokumentide esitamist. 

3.3 Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Koosolek protokollitakse ÕISis. Koosolek on otsustusõiguslik, kui kohal on 2/3 liikmeist. 

3.4 Toetus määratakse riigieelarves selleks otstarbeks õppeasutusele eraldatud vahendite piires vastavalt õppijate paremusjärjestusele.  

3.5 Toetuse saamiseks taotluse esitanud ja nõutud tingimustele vastavate õpilaste kohta moodustub pingerida ÕISis 

3.6 Kui paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed tulemused, eelistatakse taotlejat, kes on saavutanud õppevaldkonnas silmapaistvaid tulemusi, on ühiskondlikult aktiivne või edukalt osalenud erialastel võistlustel või konkurssidel. 

3.7 Komisjon otsustab taotluse esitanud õpilasele põhitoetuse määramise septembris taotluse esitanute osas hiljemalt 10. oktoobriks vastaval aastal ning veebruaris taotluse esitanute osas hiljemalt 10. märtsiks vastaval aastal. Eritoetust määratakse vastavalt taotluste esitamisele. 

3.8 Õppeasutusel on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes ei täida kutseõppeasutuse seaduses sätestatud õpilase kohustust osaleda õppetöös ning järgida seaduste, kooli põhimääruse, sise- ja õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi.

3.9 Kooli direktoril on õigus vajadusel lükata tagasi komisjoni ettepanekud või nõuda selgitusi tehtud otsuste kohta.  

4 Õppetoetuste maksmine

4.1 Õppetoetust makstakse õppeasutuse kaudu igal õppekuul vastava õppekuu eest. Õppetoetuse maksmine toimub sularahata arvelduse korras ülekandega õppija isiklikule Eestis asuvale pangaarvele, mille numbri esitab õppija oma taotluses.

4.2 Õppeasutus võib maksta õppetoetuse septembrikuu eest sama õppeaasta oktoobris ning veebruarikuu eest sama õppeaasta märtsis.

4.3 Õppeasutusel on õigus kasutada kuni kolm protsenti põhitoetuse fondist õppetoetuste määramise ja maksmisega seotud kulude katmiseks.

5 Õppetoetuste maksmise lõpetamine ja tagasinõudmine

5.1 Kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud õppetoetuse taotlemisel toetuse saamise tingimustele ning ta oli või pidi olema teadlik mittevastavusest, lõpetab õppeasutus viivitamatult õpilasele õppetoetuse maksmise ja õpilane kaotab õiguse taotleda ja saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning sellele järgneval õppeaastal.

5.2 Õppeasutusel on õigus nõuda õpilaselt p 5.1 sätestatud juhul õppetoetus tagasi ning määrata see uuele õpilasele vastavalt nende paremusjärjestusele.

5.3 Õppeasutusel on õigus lõpetada või peatada õpilasele õppetoetuse maksmine, kui õpilane rikub oluliselt kutseõppeasutuse seaduses sätestatud õpilase kohustusi.

5.4 Õppetoetuse maksmine lõpetatakse rühmajuhendaja esildise alusel, kui

  • õppeperioodis on õppija puudunud põhjuseta enam kui 15% (sh praktika)
  • õppijal on hindamisnädala lõpuks õppevõlad
  • muude oluliste rikkumiste korral, mis on esitatud käesoleva korra punktis 12.

5.5 Õpilasel on õigus vaidlustada õppetoetuste määramise komisjoni otsus (kui õpilasel on alust arvata, et otsus on tehtud valede andmete alusel) nädala jooksul alates otsuse teavitamisest. Komisjon vaatab apellatsiooni läbi 10 tööpäeva jooksul alates apellatsiooni saamisest.

6 Õppetoetuste suurus

Õpilasele igal õppekuul makstava põhitoetuse suurus kehtestatakse riigieelarve seadusega.