Praktilise töö korraldus ja tööohutusalane juhendamine Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 25.08.2021
Terviktekst pdfina
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 3

1 Üldsätted

1.1. Praktiline töö on õppe-eesmärgi saavutamine teoreetiliselt õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.

1.2. Praktiline töö toimub õppekeskkonnas ja võib olla nii harjutustund, praktikum kui laboratoorne töö või koolipraktika õppelaboris, kooli suurköögis, restoraniköögis, vms praktiliseks tegevuseks kohandatud kooliruumides. Õpilased on kohustatud praktikal ja praktilistes tundides kandma eririietust ja jalanõusid, omama kokkulepitud töövahendeid ning täitma hügieeni- ja tööohutusnõudeid.

1.3. Praktiline töö planeeritakse igaks õppeaastaks lähtudes konkreetse eriala õppekavast

1.4. Tunnijaotuse igaks järgnevaks õppeaastaks koostavad valdkondade juhtivõpetajad.

1.5. Tunnijaotus on õppeaasta ajaline õppetöö jaotus õpperühmade kaupa, milles määratakse õpperühma kontakt- ja praktilise õppe maht ning ajakava, praktika, õppenädalad, kutse- ja riigieksamite periood(id) ning koolivaheajad. Järgmise õppeaasta õppetöögraafik koostatakse ÕISis.

1.6. Tunnijaotust muudetakse vastavalt vajadusele õppeaasta kestel.

2 Praktilise töö korraldamine

2.1. Praktiline töö toimub vastavalt õppekavale ja tunnijaotusele kutseõpetaja otsesel juhendamisel.

2.2. Praktilisel tööl jagatakse õpperühm alarühmadeks sõltuvalt õpilaste arvust, juhendamise vajadusest, tööohutuse tagamisest ning töökorralduse võimalustest.

3 Tööohutusalase juhendamise tingimused ja kord

3.1. Iga õppekava sisaldab tööohutusalast õpet, mille kestel antakse õpilasele esmane tööohutusalane koolitus (sh oskused esmaabi osutamiseks) ja mis toimub esimesel õppeaastal. Esmakursuslastele viiakse enne esimest praktilist tundi läbi esmane sissejuhatav tööohutualane juhendamine.

3.2. Iga järgneva praktilise mooduli sissejuhatuses viib õpetaja läbi täiendava töötervishoiu ja -ohutusalase juhendamise, mis käsitleb konkreetse mooduli praktilise õppega seotud ohtusid ning annab juhised ohu korral käitumiseks.

3.3. Nii esmane kui täiendav tööohutusalane väljaõpe registreeritakse õpperühmapõhistel tööohutusalase juhendamise lehtedel ning allkirjastatakse juhendaja/juhendatava poolt.