Tallinna Teeninduskooli töötasustamise kord

Kinnitatud direktori 02.09.2021 käskkirjaga nr 1-1/476

I Üldosa

 1. Tallinna Teeninduskooli (edaspidi: Teko) töö tasustamise kord (edaspidi: kord) sätestab Teko töötasustamise korra, sealhulgas töötajate töö tasustamise, toetuste maksmise põhimõtted ning korralduse.
 2. Korra aluseks on Töölepinguseadus ja teised töötasustamist reguleerivad õigusaktid ning kokkulepped.
 3. Korra juurde kuuluvad:

Lisa 1 Tallinna Teeninduskooli ametikohtade liigitus;

Lisa 2 Tallinna Teeninduskooli töötajate ametigruppide töötasumäärad;

Lisa 3 Tallinna Teeninduskooli pedagoogide ametigruppide töötasumäärad;

Lisa 4 Tasu maksmine nõutavamast tulemuslikuma töö eest

Lisa 5 Tallinna Teeninduskooli tunnustamise kord

Lisa 6 Tallinna Teeninduskooli toetuste maksmise kord

Lisa 7 Töötasu maksmise alused täiendava töö eest

 1. Käesolevas korras kehtestatud mõisted on järgmises tähenduses:
  4.1. Tööandja esindaja on Teko direktor või muu Teko töötaja, kellele on antud esindusõiguse teostamiseks vastav volitus.
  4.2. Töötaja on isik, kes töötab Tekos töölepingu alusel;
  4.3. Töötasu on tasu tehtud töö eest (sh täiendava töö eest), mida tööandja kohustub maksma töötajale töö eest vastavalt töölepingule, samuti muudel seaduse või kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel, ning millest tööandja arvestab maha seadusega ettenähtud maksud;
  4.4. Töötasu tingimused on töötajaga töölepingus kokku lepitud töötasumäär, kord täiendava töö maksmiste alustega, töötasu arvutamise viis (aja- või tükitöötasu) ja maksmise kord;
  4.5. Töötasumäär on kindlale ajavahemikule (kuu, tund) vastav töötasu suurus, mis lepitakse kokku töölepingus;
  4.6. Tasu täiendava töö eest on summa, mida tööandja maksab töötajale täiendavate tööülesannete täitmise eest või tulemuslikuma töö eest otseselt tööd kontrolliva juhi esildise alusel;
  4.7. Toetus on summa, mida tööandja võib vastava korra (lisa 6) või ühekordse otsuse alusel maksta töötajale erakordsete asjaolude ilmnemisel;
  4.8. Keskmine töötasu on teatud aja jooksul töötaja poolt teenitud töötasu kogusummast arvutatav keskmine tasu mingi ajaühiku kohta. Keskmise töötasu arvutamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) määrusega;
  4.9. Ületunnitööks loetakse töö tegemist, mis ületab poolte vahel töölepingus kokkulepitud tööaja normi.

 II Töötasu arvestamise korra alused

 1. Töötaja töötasu tingimused määratakse kindlaks töölepingus.
 2. Töötaja töötasumäära kindlaksmääramisel lähtutakse töötaja ametikohal täidetavatele ülesannetele vastavast ametikohtade liigist, sellele vastava töötasugrupi miinimum töötasumäärast ning võetakse arvesse punktides 8 ja 10 nimetatud asjaolusid.
 3. Töötaja ametikoha liigi määramise alus on antud korra lisas nr 1 ja 2 loetletud Teko ametikohtade koosseisudega kinnitatud nimekiri. Töötajate ametikohtade liigituse aluseks on võetud nõutav ettevalmistus (kvalifikatsioon, tööoskused, töökogemus jms) ja ametikohal täidetavate ülesannete iseloom.
 4. Pedagoogiliste töötajate ametikohtade määramise aluseks on kvalifikatsiooninõuded – direktor, õppekasvatustööalase juhtiv töötaja – Kutseõppeasutuse seadus; õpetaja, kutseõpetaja – vastav kutsestandard; tugitöötaja – määrus „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate kvalifikatsiooninõuded“. Nõuetele vastava pedagoogi mitteleidmisel võib direktor töötajaga sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Õpetaja võib kolme aasta jooksul õpetada erialal või õppevaldkonnas, milles õpetamiseks tal puudub vajalik kvalifikatsioon, kui ta on asunud vajalikku kvalifikatsiooni omandama.
 5. Töötajale esmakordsel töötasumäära kindlaksmääramisel (tööle asumine, üleminek teisele tööle) võetakse arvesse järgmist:9.1. tööülesannete täitmiseks nõutavat kvalifikatsiooni, vastavust kutsestandardile, (sh kehtestatud ja täidetud kvalifikatsiooni astet, kutse omamist, enesetäiendamist, teaduskraadi olemasolu, jm) ja oskusi;
  9.2. töötaja ja tema ametikoha olulisust kooli põhikirjaliste ja allüksuse põhimääruses toodud eesmärkide ja arendusülesannete täitmiseks;
  9.3. sama kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel väljaspool kooli makstavat töötasu taset ja tööjõuturu olukorda, rakendades vajadusel kõrgendatud töötasumäära teatud erialade ja ametikohtade puhul;
  9.4. ametikohal töötamise eritingimusi (vahetustega töö, öötöö, graafikujärgne töö jm).
  9.5. tervistkahjustavate ja ohtlike mõjurite esinemist töökeskkonnas.
 6. Töötasugruppide töötasumäärad ja sellele vastavad miinimum tunnitasumäärad (Lisa 2) kehtestatakse antud korra põhjal Teko direktori käskkirjaga ja kooskõlastatakse vajadusel Teko nõukoguga.
 7. Töötaja töötasumäära korrigeerimine
  11.1. Pärast miinimumtöötasumäärade kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt vaadatakse töötaja töötasumäär läbi kahe kuu jooksul, võttes arvesse lisaks punktis 8 ja 9 toodule alljärgnevaid asjaolusid:
  11.1.1. töötaja töö tulemuslikkust ametiülesannete täitmisel, töössesuhtumist ja innovaatilisust;
  11.1.2. töötaja erialase kvalifikatsiooni muutumist;
  11.1.3. muid asjaolusid, mis on kooskõlas käesoleva eeskirja põhimõtetega ning mida töötaja töö iseloomust tulenevalt vaja arvesse võtta (pidev tööstaaž tööandja juures, erialane tööstaaž, töö mahu muutus jms);
  11.2. Töötaja töötasumäära korrigeerimine muul ajal toimub punktides 8, 9 ja 11.1 nimetatud asjaolusid arvesse võttes struktuuriüksuse juhi põhjendatud esildise alusel, millele vajadusel lisatakse asjakohane dokument (diplom, tõend, töömahu kirjeldus jms);
  11.3. Töötajale ametikoha ametikohagrupi miinimum töötasumäära kuni 50% ületava töötasumäära (kõrgendatud töötasumäära) taotlemiseks teeb direktorile põhjendatud esildise struktuuriüksuse või vastutusala juht.
 8. Tasustamine tunnitasu alusel:
  12.1. Tunnitasu alusel võib tasustada vahetustega tööd – hooajalise, erakorralise ja õppetöö erijuhtudel, kui ei ole võimalik kokku leppida kuutasus;
  12.2. Tunnitasu arvutatakse:
  12.2.1. töötasumäära jagamisel üldtööaja tundidega vastavas kalendrikuus, mis arvestuslikult on pedagoogilistel ametikohtadel ca 140 tundi kuus (raamatupidamuslikult käib arvestus vastavalt kuus olevate tööpäevade järgi).
  12.2.2. Tunnitasumäära arvestamiseks pedagoogilistel töötajatel tulenevalt aastakoormusest (õpetaja töötasumäär jagatakse pedagoogile kinnitatud aastakoormuse nädala keskmisega, mis arvestuslikult on 20 tundi nädalas ja siis keskmise nädalate arvuga kuus so 4,3-ga, Lisa 3)
  12.3. Struktuuri- või allüksuse juht korraldab tunnitasu alusel tasustatavate töötajate tööaja arvestuse ja esitab teostatud tööde aktid või kinnitatud vahetuste tööajakavad 25. kuupäevaks kantseleisse töötajatele töötasu arvutamiseks ja kinnitamiseks käskkirjaga. Tunnitasu alusel töötamine fikseeritakse töötaja esitatud antud tundide aruande järgi. Kontrolli teostab antud struktuuri- või allüksuse juhataja, kelle alluvusse töötaja kuulub.
 9. Tasustamine ületunnitöö eest
  13.1. Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba aja andmisega ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.
  13.2. Ületunnitöö aeg ja maht lepitakse tööandjaga kokku enne töö sooritamist kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri).
  13.3. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu.
  13.4. Ületunnitöö arvestust peab vastutusala või struktuuriüksuse juht. Ületunnitöö tasustamine fikseeritakse eraldi tööajatabelis.
 10. Tasustamine teise töötaja asendamisel
  14.1. Kui töötaja on puhkusel või haigestunud, siis tööandja hüvitab tema asendamisel tehtud töö, arvestades töö vastutuse määra ja mahtu.
  14.2. Kui asendamine toimub kokkulepitud tööaja raames, siis mitte enam kui 20% asendatava töötasu määrast proportsionaalselt asendamise perioodile.
  14.3. Kui töötaja asendab teist töötajat üle kokkulepitud tööaja, siis hüvitatakse ületunnitöö tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Rahas hüvitamisel peab tööandja maksma töötajale 1,5-kordset töötasu.
 11. Tasustamine riigipühal töötamise eest Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest kahekordset töötasu.
 12. Puhkusetasu
  16.1. Puhkusetasu suuruse arvestab tööandja vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu arvestamise korrale.
  16.2. Puhkusetasu makstakse töötajale välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kui töötaja pole kirjalikult soovi avaldanud teisiti maksmiseks.
  16.3. Puhkusepäevade arvestus toimub suurema ametikoha määra alusel. Nt kui töötaja töötab 0,5 ametikohaga metoodiku ametikohal ja 0,2 ametikohal õpetajana, toimub puhkusetasu arvestus metoodiku ametikoha järgi.
 13. Haigushüvitis
  17.1. Tööandja maksab töötajale haigushüvitist haiguslehele 2. päevast kuni 8. päevani (kaasaarvatud) 70% ulatuses töötaja keskmisest töötasust.
  17.2. Tööandja maksab haigushüvitist, kui töötaja on tööandjale haiguslehe esitanud hiljemalt 90. kalendripäeval, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisele asumise päevast.
  17.3. Tööandja maksab haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest Tööandjale.
 14. Tööandja kohustub maksma Töötajale töötasu üks kord kuus hiljemalt töötatud kalendrikuu viimaseks päevaks. Töötasu maksmine toimub sularahata arvelduse korras ülekandega Töötaja määratud Eestis asuva panga arveldusarvele. Ülekandekulud kannab Tööandja.
 15. Kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.
 16. Kokkulepitud töötasust arvestatakse maha töötaja maksukohustus ehk töötasust kinnipeetavad seaduses ettenähtud maksud ja maksed. Töötasu makstakse rahas.
 17. Töötajal on võimalik saada kokkuleppel tööandjaga tervise parandamiseks 2 tervisepäeva kalendriaastas, mis tasustatakse 100% ulatuses.
 18. Koolitusvõimaluste kasutamine:
  22.1. Kooli koolitustoetuste summa on kuni 3% töötasufondist, millest 50% on kooli juhtkonna otsustusega jaotamiseks.
  22.2. Tööandja kannab koolituskulud, kui tegemist on ettevõtte huvidest lähtuva koolitusega töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks.
  22.3. Kõikidel töötajatel on õigus kasutada koolitustoetust aastas allüksuse juhiga kokkuleppel aastas kuni 150€. Erandolukorrad koolitustoetuse suurendamiseks kooskõlastatakse direktoriga.
 19. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
  23.1. Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.
  23.2. Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.
  23.3. Enne töötasu vähendamist informeerib tööandja usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerib nendega töötajate usaldusisiku seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.
  23.4. Töötasu vähendamisega mittenõustumise korral on Töötajal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda ning Tööandjal kohustus maksta ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.
 20. Pedagoogiliste töötajate puhkuse arvestamise eritingimused.
  24.1. pedagoogiliste töötajate, kelle puhkus on 56 päeva, hulka kuuluvad järgmised ametikohad:
  24.1.1. õpetaja
  24.1.2. kutseõpetaja
  24.1.3. psühholoog
  24.1.4. õppedirektor
  24.1.5. direktor
  24.1.6. huvijuht
  24.1.7. juhtivõpetaja
  24.1.8. õppeala assistent
  24.1.9. õppenõustaja, eripedagoog
  24.1.10. õppejuht
  24.1.11. tugikeskuse juht
  24.1.12. sotsiaalpedagoog; sotsiaalpedagoog-rühmajuhendaja
  24.1.13. abiõpetaja
  24.1.14. karjäärinõustaja
  24.1.15. haridustehnoloog
  24.1.16. õppeinfo spetsialist
  24.2. Muud töötajad, kelle põhitöö hulka kuulub osaliselt lisaks pedagoogiline töö (õpilaste juhendamine jms), kelle puhkus võib olla 35 või 42 päeva:
  24.2.1. toitlustusjuht
  24.2.2. projektijuht
  24.2.3. õppemeister
  24.2.4. teenindusjuht
  24.2.5. õpilaskodu juhataja
  24.2.6. õpilaskodu administraator-kasvataja
  24.2.7. raamatukoguhoidja
  24.2.8. peakokk
  24.3. Pedagoogi 1,0 koormuse arvestuse aluseks on üldjuhul 720 kuni 1200 auditoorset tundi aastas. Pedagoogi koormus lepitakse kokku iga õppeaasta alguses (august-september) töölepingu lisaga.
  24.4. Kõik hiljem koormusele lisanduvad tunnid on ületunnid, mis fikseeritakse kahepoolse ületunnitöö kokkuleppega.
  24.5. Õpetaja osaliseks koormuseks kontakttundidele lisaks ja asemel võib kokku leppida ka ajutise iseloomuga suurema mahuga tööde tegemise eest nt projektide juhtimine, metoodiliste materjalide väljatöötamine, õppetöö korralduses osalemine
  (juhtivõpetaja), rühmajuhendamine jmt. Töö maht tuleb arvestuslikult näidata töötasu komponendina põhitöötasu osana või lisatasuna.
  24.6. Õpetaja kooskõlastab oma aine praktiliste tundide, e-õppe, kontakttundide/iseseisva töö sisu ja mahu juhtivõpetajaga ja fikseerib selle õppeinfosüsteemis.
  24.6.1. Õpilasega interneti õpikeskkonnas tehtav töö loetakse võrdseteks kontakttundidega.
  24.7. Töökohapõhises õppes töökohal sooritatava õppetöö ülesannete loomine, tagasisidestamine ja hindamine tasustatakse õpetajale kuni ¼ tundide arvust; täpne maht lepitakse kokku õppeaasta alguses vastavalt valdkonna tööjaotusele.
  24.8. Tsükliõppe iseseisva töö mahust (iseseisvate ülesannete loomine, tagasisdestamine ja hindamine tasustatakse õpetajale kuni ¼ tundide arvust; täpne maht lepitakse kokku õppeaasta alguses vastavalt valdkonna tööjaotusele. Vooruloengute pidamisel arvestatakse koormusesse tunnid koefitsiendiga 1,5 (kui loengus on vähemalt 2 õpperühma ja õpilaste arv on enam kui 35.
  24.9. Kui ühes õpperühmas on enam kui 35 õppijat, siis rakendatakse koefitsenti 1,2.
  24.10. Praktilised tunnid toimuvad rühmades vastavalt erialale 2-6 tunni kaupa, jaotus peab olema fikseeritud töö- või rakenduskavas;
  24.11. Rühmajuhendamine:
  24.11.1. rühmajuhendamise baastasu määratakse vastavalt rühma suurusele (Lisa 7) ja see vaadatakse läbi kaks korda aastas 15.02. ja 15.09.
  24.11.2. Baastasu arvestamise aluseks peab rühmas olema vähemalt 12 õpilast (va erivajadustega õpilaste puhul). Erivajadustega rühma juhendaja tasu on kahekordne baastasu.
  24.11.3. Kui rühmas on kuni 15 õpilast, otsustab rühma avamise juhtkonna koosolek. Tasustatakse baastasuga.
 21. Juhtivõpetajate töökoormus lepitakse kokku iga tööperioodi alguses lähtuvalt koordineerimisulatusest (alluvate erialade ja õpetajate hulgast sõltuvalt).
 22. Töötasustamise eritingimused.
  26.1. Kui töötaja teeb talle kindlaksmääratud töö ajal tööandja taotlusel töölepingus ettenähtuga võrreldes täiendavat tööd:
  26.1.1. suurendatakse tema töötasu;
  26.1.2. määratakse talle tasu täiendava töö eest poolte kokkuleppega kindlaksmääratud suuruses. Täiendavate tööülesannete eest tasustamine toimub vastavalt käesoleva dokumendi Lisale 7.

Tagasi algusse

Lisa 1. Ametikohtade liigitus töötasugrupiti

Teko töö tasustamise korra lisa 1
Kinnitatud direktori 06.02.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/4

 

Ametikoha liik/ametikoht Töötasugrupp, ametinimetus
Tallinna Teeninduskooli pedagoogilise töötaja ametikoht, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele Kutseõppeasutuse seaduse § 39 lg (3), (4) ja (5) alusel, millel täidetavad ülesanded on seotud iseseisva arendustegevusega ja teiste töötajate juhendamisega: õpetaja, kutseõpetaja (vastavad ametijärgud). Pedagoogiline töötaja on ka töötaja, kelle töökohustused on õppekasvatustööga seotud ning see lepitakse kokku töölepingus: psühholoog, nõustaja, logopeed, sotsiaaltöötaja jt. Ametikohad täidetakse konkursi korras alates 0,5 koormusega ametikohast.
I. Õpetaja (kontogrupp 500260) Lisa 3 seletus
1. õpetaja – kvalifikatsioonita P-0 puudub nõutav kvalifikatsioon
2. õpetaja – kvalifikatsioonile vastav P-1
3. õpetaja või kutseõpetaja tase 6 P-1*
4. õpetaja või kutseõpetaja tase 7, magistrikraad P-2**
5. õpetaja või kutseõpetaja tase 8 või doktorikraad P-3***
II. Tippjuht, protsessijuht Kooli struktuuris kinnitatud ametikohad
Tallinna Teeninduskooli põhitegevuse struktuuriüksuse kõrgharidusega juhi ametikoht, millel täidetavad ülesanded on seotud organisatsiooni iseseisva juhtimise ja otsustamisega või protsessijuhtimisega ning koostööga kõikidel tasanditel.
1. Õppeosakond 10 (palgagrupp)

 • Direktor (500210)
 • Õppedirektor (500210)

9

 • Juhtivõpetaja (500210)
 • Tugikeskuse juht (500210)
 • Õppejuht (500250)
2. Haldusosakond 10

 • Haldusjuht (500210)

9

 • Toitlustusjuht (500210)
 • IT juht (500240)
3. Üldosakond 10

 • Koolituskeskuse juht (500210)

9

 • Kantseleijuhataja (500210)
 • Huvijuht (500240)
 • Projektijuht (500240)
III. Spetsialist,  allüksuste juht
Tallinna Teeninduskooli põhitegevuse või olulise haldus-või tugiteenusega seotud valdkonna ametikohale vastava kutsekesk- ja/või kõrgharidusega spetsialisti või juhi ametikoht, millel täidetavad ülesanded on seotud iseseisva töö ning otsustamisega. Samuti ka arendustegevusega ja teiste töötajate juhendamisega ning koostööga.
1. Õppeosakond 8

 • Psühholoog (500290)
 • Sotsiaalpedagoog (500290)
 • Haridustehnoloog (500240)
 • Rühmajuhendaja (500260)
 • Õppenõustaja (500290)
 • Abiõpetaja (500250)
 • Eripedagoog-nõustaja (500290)
 • Õppeinfo spetsialist (500250)
 • Praktikate koordinaator (500250)
 • Karjäärispetsialist (500250)
2. Haldusosakond 8

 • Õpilaskodu juhataja (500210)
 • Vanemhaldusspetsialist, (500240)
 • Haldusspetsialist (500240)
 • Finantsist (500240)
 • Peakokk (500250)
 • Teenindusjuht (500250)
3. Üldosakond

 • Projektijuht (500240) õpilaste ja töötajate projektid
 • Infojuht (500240)
 • Kvaliteedispetsialist (500240)
 • Vastuvõtujuht (500240)
 • Koolitusspetsialist (500240)
 • Juhiabi (500240)
 • Turundusspetsialist (500240)
 • Raamatukoguhoidja (500250)
IV. Spetsialist
Tallinna Teeninduskooli põhitegevuse või olulise haldus- või tugiteenusega seotud valdkonna kutsekesk-, kesk- ja/või kõrgharidusega spetsialisti ametikoht, millel täidetavad ülesanded on seotud iseseisva töö ning arendustegevusega, mis on juhitud tööprotsessid ja teostatavad teiste töötajatega koostöös.
1. Õppeosakond 7

 • Tõlk (500250)
 • Kooliõde (500250)
2. Haldusosakond 7

 • Õppemeister (500250)
 • Laohoidja (500270)
 • Laohoidja assistent (500270)
 • Vanemadministraator (500270)
3. Üldosakond 7

 • Koolitussekretär (500270)
 • Ringijuht (500240)
 • Arhivaar (500250)
V. Spetsialist, tööline
Ametikohal täidetavad tööülesanded on seotud oskusega lahendada iseseisvalt igapäevaseid tööalaseid probleeme kitsal tegevusalal haldus- ja tugiteenuste osas.
1. Õppeosakond 6
2. Haldusosakond 6

 • Administraator (500270)
 • Pesukorraldaja-perenaine (500280)
 • Tööline (500280)
 • Puhastusteenindaja (500280)
 • Majahoidja (500280)
 • Nõudepesija (500280)
3. Üldosakond 6

Tagasi algusse

Lisa 2. Tallinna Teeninduskooli töötajate ametigruppide töötasumäärad

Teko töö tasustamise korra lisa 2
Kinnitatud direktori 19.01.2022 käskkirjaga nr 1-1/32
Kehtib alates 01.01.2022

Töötasugrupp Töötasumäärade (kuus) vahemik € Miinimumtunnitasu määr €
6 654 – 900 3.89
7 660 – 1200 3.92
8 800 – 1500 4.80
9 900 – 2100  5.40
10 1500 – 2700 8.92

Märkused:

 1. Töötasumäärad on antud vahemikuna, et töötasugrupi sees oleks võimalik rakendada töötasu tõusu ka miinimumtöötasu määrast mitteolenevalt.
 2. Töötaja töötasumäär kuus on kümnelisteni ümardatud summa.
 3. Töötaja miinimumtöötasu määr on määratud töötasugrupi tabelis töötasugrupi numbriga.
 4. Miinimumtöötasu määrast kuus erinevale töötasumäärale vastava tunnitasumäära leidmiseks jagatakse vastav töötasumäär kuus kuu keskmise töötundide arvuga.
 5. Samalaadsete spetsialistide jagunemine erinevatesse töötasugruppidesse sõltub töökohale esitatavatest kvalifikatsiooninõuetest ja töö intensiivsusest.

Tagasi algusse

Lisa 3. Tallinna Teeninduskooli pedagoogide ametigruppide töötasumäärad

Teko töö tasustamise korra lisa 3
Kinnitatud direktori 06.02.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/4
Kehtib alates 01.01.2023

Pedagoogilise personali töötasugrupid ja vastavad miinimum töötasumäär kuus (normkoormus 800 tundi aastas):    
Käsundus- ja töövõtulepinguga töötajate tunnitasumäär² tööandja maksudeta/tööandja maksudega Miinimum tunnitasumäär¹
P-3*** 2000 € 23,26 € / 30,70 € 14,28 €
P-2** 1850 € 21,51 € / 28,50 € 13,21 €
P-1* 1810 € 21,04 € / 28,00 € 12,93 €
P-1 1750 € 20,35€ / 27,00 € 12,50 €
P-0 1600 € 18,60€ / 23,00 € 10,71 €

* Kehtiv kutse õpetaja või kutseõpetaja tase 6
** Kehtiv kutse tasemel 7, magistrikraad
*** Kehtiv kutse tasemel 8 või doktorikraad

Märkused:

 1. Miinimum tunnitasumäära arvestus = töötasumäär/üldtööaja tundidega vastavas kalendrikuus, siin 140 tundi kuus, arvestuslikult 20 tööpäeva × 7 tundi (alus: töö tasustamise kord p 12.2.1);
 2. Tunnitasumäära arvutamiseks (käsundus- ja töövõtuleping) jagatakse töötasumäär /4,3 (nädalat kuus) / aastakoormuse nädala keskmisega, mis üldjuhul on 20 tundi nädalas (alus: töö tasustamise kord p 12.2.2).

Tagasi algusse

Lisa 4. Tulemusest sõltuva töötasu maksmise alused

Teko töö tasustamise korra lisa 4
Kinnitatud direktori 02.09.2021 käskkirjaga nr 1-1/476

I Tulemusliku töö eest makstakse:

 1. Oma põhitöökoha ametikohustuste silmapaistvate tulemuste saavutamisel;
 2. Kooli maine tõstmisel;
 3. Kooli arendusprojektides edukal osalemisel;
 4. Faktiliselt kinnitatud töö efektiivsuse tõusu eest;
 5. Töökollektiivis motivatsiooni tõstmine, asjaliku ja koostööalti tööõhkkonna loomine ja selle läbi kooli tulemuste parendamine;
 6. Korrektsus asjaajamisel, ennetähtaegse silmapaistva töösoorituse puhul.

Allüksuste juhtidele tulemusest sõltuva töötasu maksmise alused, hindamise tabel

STRUTUURI- JA ALLÜKSUSE JUHI TULEMUSTASU
Professionaalsed oskused, suutlikkus tulla toime tööalaste nõuetega
1. Töö tulemuslikkus: oskus suunata allüksuse tööd, teha koostööd oma alluvatega 10%
2. Töö juhendajana, eeskuju andmine, innustamine 10%
3. Planeerimine, sellest kinnipidamine, analüüsi kasutamine tööplaani muutmisel 10%
Eesmärkide, poliitika ja protseduuride mõistmine
4. Eesmärkide silmaspidamine oma töös, kõrvalekaldumatus, arusaamine 10%
5. Kooli eesmärkide selgitamine alluvatele, kooli maine tõstmine seeläbi 10%
6. Kooli juhtimissüsteemi mõistmine, selle kasutamine ja edendamine, subordinatsiooni järgimine 10%
Oskus kasutada tagasisidet
7. Eneseanalüüs – analüüsioskus oma töö parandamisel, eesmärkide seadmise oskus, enesemotivatsiooni oskus) 10%
8. Isiklik areng (erialane enesetäiendamine ja selle rakendamine oma töös) – eneseanalüüsi alusel 10%
Suhtlemine asutusesiseselt ja sotsiaalselt
9. Aktiivne osalemine kooli arendusprojektides, initsiatiivi näitamine koolielus 10%
10. Koostöövõime, meeskonnatöö võime, probleemide lahendamise oskus 10%
KOKKU 100%

II Pedagoogide tulemustasu maksmise alused, töösoorituse hindamistabel

ÕPETAJA TULEMUSTASU
Professionaalsed oskused, suutlikkus tulla toime tööalaste nõuetega
1. Töö tundides tulemuslik (õpilaste rahulolu, head eksamitulemused, õpilaste osavõtt tundidest, sujuv õppetöö) 10%
2. Rühmajuhendamine (koostöö aineõpetajatega hea, väljalangevus väike ja põhjendatud, rühma motiveerimisoskus, töö võlglastega tulemuslik, rühmas vähe põhjuseta puudumisi) 10%
3. Praktikajuhendamine (praktika ladus korraldus, praktikakohtade külastamine, hea kontakt ettevõtetega, hea tagasiside õpilastelt, ettevõtetest) 10%
Eesmärkide, poliitika ja protseduuride mõistmine
4. Korrektsus, tähtaegadest kinnipidamine (ainekaardid, ületunnid, antud tunnid, praktikale saatmine, E-kooli täitmine)
5. Kooli ürituste korraldamine, osalemine, (osalemine eksamikomisjonide töös, eksamimaterjalide koostamine) organisatsiooni kultuuri tõstmine, kooli maine tõstmine 10%
6. Õpilaste osalemine võistlustel, konkurssidel, projektides, olümpiaadidel 10%
Oskus kasutada tagasisidet
7. Eneseanalüüs – analüüsioskus oma töö parandamisel, eesmärkide seadmise oskus, enesemotivatsiooni oskus) 10%
8. Isiklik areng (erialane enesetäiendamine ja selle rakendamine õppetöös) – eneseanalüüsi alusel 10%
Suhtlemine asutusesiseselt ja sotsiaalselt
9. Aktiivne osalemine kooli arendusprojektides, initsiatiivi näitamine koolielus 10%
10. Koostöövõime, meeskonnatöö võime, probleemide lahendamise oskus 10%
KOKKU 100%

III Teiste töötajate tulemustasu maksmise alused, hindamise tabel

TULEMUSTASU TÖÖTAJATEL
Professionaalsed oskused, suutlikkus tulla toime tööalaste nõuetega
1. Töö tulemuslikkus: oskus suunata oma tööd, teha koostööd kolleegidega 10%
2. Töö korrektsus, eeskuju andmine, innustamine, eesmärkidele jõudmine 10%
3. Muudatuste arvessevõtmine oma töös, nendega kohanemine 10%
Eesmärkide, poliitika ja protseduuride mõistmine
4. Eesmärkide silmaspidamine oma töös, kõrvalekaldumatus, arusaamine
5. Kooli eesmärkide selgitamine teistele töötajatele, kooli maine tõstmine seeläbi 10%
6. Kooli toimimise mõistmine, õige subordinatsiooni kasutamine 10%
Oskus kasutada tagasisidet
7. Eneseanalüüs – analüüsioskus oma töö parandamisel, eesmärkide seadmise oskus, enesemotivatsiooni oskus) 10%
8. Isiklik areng (erialane enesetäiendamine ja selle rakendamine oma töös) – eneseanalüüsi alusel 10%
Suhtlemine asutusesiseselt ja sotsiaalselt
9. Aktiivne osalemine kooli arendusprojektides, initsiatiivi näitamine koolielus 10%
10. Koostöövõime, meeskonnatöö võime, probleemide lahendamise oskus 10%
KOKKU 100%

Tulemustasu maksmise aluseks on hindamis- ja enesehindamissüsteem, mille põhialusteks on:

 1. Töötaja professionaalsete oskuste hindamine:
  1. Eesmärkide saavutamine
  2. Oskuste arendamine
  3. Võimaluste kasutamine
  4. Ettevõtlikkuse näitamine
  5. Motivatsiooni olemasolu, selle arendamine
 2. Enesehindamine, oma töö eesmärkide ületamine;
 3. Faktilised töötulemused (paberkandjal kinnitusega, milleks võib ka olla esildis);
 4. Kooli mainet tõstvate ürituste organiseerimine;
 5. Analüüsivõime, oma töö analüüsi tulemuste kasutamine edaspidises planeerimises

Tulemustasu hindamise aluseks on punktisüsteem, mille skaala on neljakohaline:

1 punkt – tulemus on märkimist vääriv;
2 punkti – tulemus on märkimist vääriv ja korduv;
3 punkti – tulemus on eriline kooli maine tõstmise suhtes;
4 punkti – tulemus on väga silmapaistev kooli maine tõstmise suhtes, on tekitanud uue kvaliteedi.

Tagasi algusse

Lisa 5. Tallinna Teeninduskooli töötajate ja partnerite tunnustamise kord

Teko töö tasustamise korra lisa 5
 Kinnitatud direktori 02.09.2021 käskkirjaga nr 1-1/476

Töötajate tunnustamine Tallinna Teeninduskoolis on tööprotsessi lahutamatu osa. Töötajaid tunnustatakse:

1. Tööga seotud sündmuste ja saavutuste puhul:

Tunnustusese Mille puhul Kaasnev kingitus või tunnustus Ettepaneku tegija
Kooli teeneteplaat või tööjuubeli aasta kujutise ja töötaja nimega meene Tööjuubel: alates 15. (0-või 5-ga lõppev) tööjuubel Ei ole Ettepaneku / esildise esitab kantselei
Tänukiri ja/või rahaline preemia alates 30 € Õpilastega klassi-ja koolivälise töö eest, mis aitab oluliselt tõsta kooli mainet Võib kaasneda ettepanek tööalaseks reisiks kooli poolt Kõik juhtivtöötajad
Tänukiri ja rahaline preemia alates 20 €, kolleegide poolt organiseeritult valitud parimad töötajad kategooriate järgi / kategooriad eraldi dokumendina Väga hea ja silmapaistva  aasta töötulemuste eest kolleegi preemia, antakse kätte kooliaasta viimasel kogunemisel (üldjuhul kooli nõukogu lahtine koosolek juunis) Aasta töötulemuste eest – preemiafond sõltuvalt eelarvevahendite võimalustest alates 2100 € Juhtkonna otsus valimisi läbiviiva meeskonna  esildise alusel
Koolituse osaline või täielik kompenseerimine Motiveerimiseks, oma tööst tulenevalt oskuste arendamiseks Lilled ja / või suuline kiitus kollektiivi ees Juhtkonna otsus allüksuse- või struktuurüksuse juhataja esildise alusel
Kooli logoga kingitus Tänu pikaajalise töö eest töölt lahkumisel (vähemalt 15 aasta tööd koolis) Lilled ja kingitus ja / või hüvitis kokkuleppel ja/või preemia alates 35 € Ettepaneku/ esildise esitab kantselei
I taseme teenetemärk – poolkaarel Teko logo Eesti Vabariigi aastapäeval. Töötajaid tunnustatakse eeskuju andva töö, pikaajalise kohusetundliku töö, silmapaistavate ühekordsete tööalaste saavutuste eest, mis tõstavad kooli mainet ühiskonnas, eest. Kingitus, meene kooli või partnerite poolt Ettepanekuid võivad teha kõik töötajad ja osakonnad, direktori otsusega
II taseme teenetemärk – kuldses tammepärjas Teko logo Eesti Vabariigi aastapäeval Preemia alates 100 € Ettepanekuid võivad teha kõik töötajad ja osakonnad, direktori otsusega
III taseme teenetemärk – kuldses tammepärjas Teko logo ja lint Eesti Vabariigi aastapäeval Preemia alates 500 € Ettepanekuid võivad teha kõik töötajad ja osakonnad, direktori otsusega

2. Töötajaid tunnustatakse isikliku eluga seotud sündmuste puhul

Tunnustusese Mille puhul Kaasnev kingitus või tunnustus Ettepaneku tegija
Rahaline preemia ja kingitus Sünnipäevad kuni 50. juubelini, mis lõpevad 0-või 5-ga

50. juubelist alates sünnipäevad, mis lõpevad 0-või 5-ga

Lilled ja rahaline preemia alates 35 €

Lilled ja rahaline preemia alates 65 €

Ettepaneku / esildise esitab kantselei

3. Töötajaid, kelle juhendamisel ja ettevalmistamisel meie kooli õpilased  osalevad erialavõistlustel, auhinnalise koha saavutamisel premeeritakse järgnevalt õppedirektori esildise alusel:

Võistluse kategooria või saavutus 1. koht 2. koht 3. koht
Rahvusvaheline erialavõistlus väljaspool Eestit 320 € 260 € 195 €
Vabariiklik erialavõistlus 195 € 130 € 65 €
Koolisisene erialavõistlus sh külalisvõistlejad 65 50 € 35 €
Eripreemia vabariiklikul võistlusel 30 €

4. Töötajaid koos õpilastega tunnustatakse preemiasummadega ekskursioonide või õppekäikude labiviimiseks järgmiselt:

Mille puhul Kaasnev kingitus või tunnustus Ettepaneku tegija
Restorani  vm muu töötmistöö edukas läbiviimine praktika jooksul 400 € väärtuses kompenseeritakse kuni 4 õpperühmale õppeaastas Rahalistel võimalustel võib kompeseerida ka enam rühmi Esildise teeb juhtivõpetaja

5. Partnerite tunnustamine

Tunnustusese Mille puhul Kaasnev kingitus või tunnustus Ettepaneku tegija
I taseme teenetemärk – poolkaarel Teko logo Eesti Vabariigi aastapäeval
Partnereid tunnustatakse hea koostöö eest õppetöö, võistluste ja kutseeksamite läbiviimisel ja toetamise eest
Meene kooli poolt Ettepanekuid võivad teha kõik töötajad ja osakonnad, direktori otsusega
 • Antud summad makstakse välja vastavate vahendite olemasolul. Juhtkonnale jääb õigus vähendada või suurendada antud summasid vastavalt palgafondi võimalustele.
 • Antud summad makstakse välja juhul, kui 1 õpetaja on saatnud välja üksikvõistleja või meeskonna, kes auhinnalise koha saavutab.
 • Juhul, kui ühte õpilast juhendavad mitu õpetajat või on meeskonnas mitme õpetaja õpilased, premeeritakse kõiki juhendajaid proportsionaalselt antud summast.

Tagasi algusse

Lisa 6. Töötajate toetamise kord

Teko töö tasustamise korra lisa 6
Kinnitatud direktori 02.09.2021 käskkirjaga nr 1-1/476

1. Töötajaid toetatakse tööga seotud sündmuste puhul:

Jõulutoetus Nimetatud rahaline hüvitis makstakse välja vastavalt töötasufondi võimalustele 1,0 koormusega ja üle 1,0 koormusega töötajatele 1,0 ametikoha tarifitseeritud ametipalgast %-na.
Töötajatele osalise koormusega makstakse hüvitisi vastavalt õppeaasta keskmisele koormusele. Vähem kui aasta töötanud töötajatele makstakse toetust 50% ulatuses.
Juhtkonna otsus allüksuse- või struktuurüksuse juhi esildise alusel
Puhkusetoetus Kõik nimetatud rahalised hüvitised makstakse välja vastavalt töötasufondi võimalustele 1,0 koormuse ja üle 1,0 koormusega töötajatele 1,0 ametikoha tarifitseeritud ametipalgast %-na.
Osalise koormusega töötajatele makstakse hüvitisi vastavalt õppeaasta keskmisele koormusele. Vähem kui aasta töötanud töötajatele makstakse toetust 50% ulatuses.
Juhtkonna otsus allüksuse- või struktuurüksuse juhi esildise alusel

2. Töötajaid toetatakse eraeluga seotud sündmuste puhul:

Esmakordsel abiellumisel Toetus 130 € Ettepaneku / esildise esitab kantselei
Kõrghariduse omandamine või kvalifikatsiooni tõstmine Toetus 130 € Ettepaneku / esildise esitab kantselei
Lapse sünd
Toetus 65 € Ettepaneku/ esildise esitab kantselei
Lähedase (vanemad, õde, vend, abikaasa, elukaaslane, laps) surm Toetus 130 € Ettepaneku / esildise esitab kantselei
Raske materiaalne olukord
Toetus alates 65 € Esildise esitab allüksuse- või struktuurüksuse juhataja
Töötaja lapse I klassi minek Kinkekaart väärtusega kuni 25 € (+ töötajale vaba päev esimesel koolipäeval) Ettepaneku teeb kantselei
Töötajate lastele (kuni 11 ka aastane) jõulude ajal kommipakkide kinkimine Väärtus selgub igal aastal soodsaima pakkumise alusel Ettepaneku teeb kantselei, kinnitab juhtkond
Koolis läbiviidavate konkursside ja võistluste auhinnad
Auhinnad (-fond) otsustatakse iga kord vastavalt eelarvelistele võimalustele Juhtkonna otsusega korraldajate ettepaneku alusel

Tagasi algusse

Lisa 7. Töötasu maksmise kord täiendavate tööülesannete eest

Teko töö tasustamise korra lisa 7
 Kinnitatud direktori 02.09.2021 käskkirjaga nr 1-1/476

1. Positiivselt kaitstud lõputöö juhendamine 1 töö 8 €
2. Kutseeksamile esitatud töö juhendamine; 
positiivselt kaitstud kursusetöö juhendamine
1 positiivse hinnangu saanud töö 4 €
3. Kutseeksamiks õpilase ettevalmistamine 1 eksami sooritanud õpilane 4 €
4. Kutseeksami korraldustöö 60 min 3 €
5. Praktika juhendamine (erinevate lepingute puhul  erinevas kohas): praktika juhendamise tasu arvestuse aluseks on 2 tundi õpilase/praktika positiivselt sooritanud õpilase kohta, erivajadustega õpilaste puhul on see tasu kahekordne. 1 õpilane 10 €
6. Rühmajuhendamise tasu rühm 46 € põhikoolijärgsetes rühmades ja 32 € keskkoolijärgsetes rühmades ja  +13.õpilasest alates 10 € õpilase kohta iga kuu
7. Mentor või tugiisik (uue õpetaja puhul või esmakordselt rühmajuhendajaks saamise puhul üldjuhul 10 kuud) 1 juhendatav 13 € kuu
8. Eksamikomisjonides osalemine (va 2 osalemist õppeaastas, mis on ametijuhendis kokkulepitud töö, 2 liiget koolieksamil, 3 riigieksamil) 60 min 3 €
9. Eksamikomisjoni esimehe töö (eksami kestus tundides  + 1 tund üldjuhul).
Väljaspoolt kooli esimees – töötasu kokkuleppel
60 min 5 €
10. Treenerina töötamine spordikompleksis (kui 12 inimest rühmas, siis 100% tasu) 60 min 4 €
11. Töötamine ringijuhina 60 min 6 €
12. Õppetoetuste määramise ja maksmisega seotud töö Kuni 3% aastaks eraldatud põhitoetuse fondist
13. Tasu rühma lõpetamisel rühmajuhendajale 1 lõpetanud õpilane 4 €
14. Diplomite, hinnetelehtede trükkimine 60 min 4 €
15. Uute õppekavade loomine (tasu arvutatakse proportsionaalselt panusele kogu õppekava mahust) juhtivõpetaja esildise alusel 1 EKAP
(60 EKAP)
8 €
(480 €)
16. Õppematerjalide loomine, mis on laiemas kasutuses (ületab ametijuhendis ettenähtu) Sõltuvalt materjali mahust ja kasutusulatusest
17. Moodulijuhtimine

 • Lõppenud mooduli rakenduskava on üle vaadatud, parendatud, esitatud juhtivõpetajale (ÕISi) järgmisel aastal rakendamiseks
 • On esitatud juhtivõpetajale mooduli hindamisülesanded ja ja hindamisjuhend
1 tund

Tasustatakse juhul, kui moodulis on vähemalt kolm erinevat õpetajat ja toimub reaalne mooduli ühishindamine

12.20 €
18. Täiendava töö tegemisel, mida käesolev kord ei kajasta, kehtestatakse tasu täiendava töö eest direktori käskkirjaga otsese juhi esildise alusel.
19. Tasud kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Tagasi algusse