Õppekvaliteedi tagamise kord

Tallinna Teeninduskooli kvaliteedi tagamise tingimused õppetöö korraldamisel täiendusõppes.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekava koostamise juhendmaterjalist ning kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimustest ja korrast.

1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard; kutse- või eriala riiklik õppekava või kooli õppekava osa.

1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ja on õpiväljundipõhine.

1.4 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1.4.1 õppekava nimetus ja kinnitamise aeg;

1.4.2 õppekavarühm ja koostamise alus;

1.4.3 õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

1.4.4 sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.4.5 õppe kogumaht ja struktuur; sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.4.6 õppe sisu;

1.4.7 õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;

1.4.8 iseseisva töö kirjeldus ja õppematerjalide loetelu, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.4.9 lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;

1.4.10 Koolitaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.5 Koolituste õppekavad on kättesaadavad kooli kodulehel.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

2.1 Täienduskoolitused toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Õppelaborid on varustatud kõigi erialade omandamiseks vajalike töövahendite ja materjalidega. Teooriaõpe toimub esitlustehnikaga varustatud õppeklassides. Kooli raamatukogus on olemas erialane teabekirjandus.

2.2 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

3. Koolitaja kvaliteedi tagamine

3.1 Koolitustel on vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

3.2 Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

3.3 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt nii suulist kui kirjalikku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppekvaliteet.

4.2 Iga kursuse lõpus täidavad õppijad koolituse tagasisidelehe, mis täidetakse paberkandjal kohapeal. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.