Sisekorrast

Sisekorrast

Kinnitatud direktori 11. septembri 2014 käskkirjaga nr 1-1/55

Tallinna Teeninduskooli õpilaste sisekorraeeskiri

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Teeninduskooli (edaspidi kool) õpilaste sisekorraeeskiri sätestab õpilaste õigused ja kohustused.

1.2. Teko õpilane on isik, kes on direktori käskkirjaga arvatud kooli õpilaste nimekirja.

1.3.Õpilane peab järgima kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja, õpilaste sisekorraeeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kandma vastutust nende rikkumise korral.

2. Õpilasel on õigus:

2.1. võtta osa õppetööst vastavalt kooli sisekorraeeskirjale;

2.2. tutvuda enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduseeskirjaga;

2.3. saada õppekavajärgset õpet, kasutada õppekavajärgses töös töövahendeid ja -materjale tasuta;

2.4. saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;

2.5. valida valikmooduleid kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras;

2.6. saada õpetajalt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes;

2.7. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;

2.8. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;

2.9. osaleda õpilaskonna esindajana nõukogu töös;

2.10. kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras;

2.11. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras;

2.12 saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja korras;

2.13. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks seadusega sätestatud korras;

2.14. saada sõidukulu hüvitamist seadusega sätestatud korras;

2.15. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;

2.16. saada koolist teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta;

2.18. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.

3. Õpilane on kohustatud:

3.1. osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ette nähtud ülesandeid;

3.2. jõudma tundi hilinemiseta;

3.3. võtma õppetööle kaasa õppetööks vajalikud vahendid ja materjalid;

3.4. puudumise korral teatama rühma- või praktikajuhendajale puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama kirjalikku taasesitamist võimaldava teatise puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist;

3.5. käituma vastavalt üldtunnustatud moraalinormidele nii koolis kui ka väljaspool kooli;

3.6. täitma töötervishoiu- ja tuleohutuseeskirju;

3.7. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile ja kooli töötajate korraldustele;

3.8. riietuma korrektselt ja puhtalt, täitma isiklikku hügieeni nõudeid;

3.9. hoidma kooli ja praktikabaasi head mainet;

3.10. hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõpilaste vara ja vahendeid ning tagastama need saadud seisukorras või hüvitama tekitatud kahju;

3.11. järeltundide või -eksamite sooritamisel varustama end isiklike töövahendite ja  materjalidega;

3.12. täitma kooli töötajate korraldusi;

3.13. kandma koolis kaasas õpilaspiletit ning esitama selle esimesel nõudmisel kooli töötajatele;

3.14. tagastama õpilaspileti peale väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast;

3.15. hüvitama õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud;

3.16. tagastama õigeaegselt infokogusse sealt laenutatud raamatud jm materjalid;

3.17. täitma ja esitama ringkäigulehe koolist väljaarvamise korral;

3.18. täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. Õpilasel on keelatud:

4.1. käituda ebaviisakalt, alandada kaaskodanikke, rakendada nende vastu nii füüsilist kui vaimset vägivalda;

4.2. rikkuda õpitava eriala kutse-eetikat;

4.3. segada kaasõpilasi ja õpetajaid tunni ajal ning takistada tunni läbiviimist;

4.4. sooritada teiste õpilaste eest teadmiste kontrolli;

4.5. teadlikult esitada enesekohaseid valeandmeid;

4.6. esitada kellegi teise kirjaliku või praktilise töö osasid oma nime all ilma nõuetekohase viitamiseta vastavalt kooli õpilastööde juhendi nõuetele;

4.7. kasutada tunni ajal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid mitteõppeotstarbeliselt;

4.8. viibida klassiruumides üleriietes;

4.9. ilmuda õppetööle alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all;

4.10. omada, tarvitada ja levitada alkoholi, narkootilisi ning uimastavaid aineid, külm- ja tulirelvi (v.a toitlustamise erialade praktilised tunnid, kus nugade omamine ja kasutamine on lubatud);

4.11. suitsetada kooli ruumides ja territooriumil, tarbida e-sigarette ning mokatubakat;

4.12. mängida kooli ruumides hasartmänge, sealhulgas kaardimänge.

5. Õpilaste tunnustamine ja mõjutusmeetmete rakendamine

5.1. Õpilaste tunnustamine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale.

5.2. Koolil on õigus lõpetada või peatada õpilasele õppetoetuse maksmine vastavalt “Tallinna Teeninduskooli õpilaste oluliste rikkumiste loetelule“.

5.3. Õpilase suhtes võib õppevõlgnevuste, õppetööst põhjuseta puudumise või õpilaste sisekorraeeskirjade rikkumise eest rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid:

1) märkus (suuline);

2) märkus kooli infosüsteemis (rikkumised);

3) noomitus (kirjalik);

4) tingimisi kooli jätmine;

6) koolist väljaarvamine.

Õpilaste sisekorraeeskiri.pdf