Lähetus- ja koolitusjuhend

KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 1-1/702
13.10.2017

1. Üldsätted

1.1. Juhendiga kehtestatakse Tallinna Teeninduskooli töötajate riigisisese ja välislähetuse (edaspidi lähetus), koolituse vormistamise, kooskõlastamise ning lähetuse aruandluse esitamise ja kulude hüvitamise kord.

1.2. Lähetus käesoleva juhendi mõistes on töötaja suunamine tööülesandeid täitma või koolitusele väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta kindlaksmääratud ajavahemikus.

1.3. Töötajat ei või töölähetusse saata kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega.

1.4. Lähetuste liigid on järgmised:

1.4.1. siselähetus – riigisisene lähetus tööülesannete täitmiseks;

1.4.2. välislähetus – lähetus välisriiki tööülesannete täitmiseks;

1.4.3. sise-koolituslähetus – koolitusega või enesearendusega seotud riigisisene lähetus;

1.4.4. välis-koolituslähetus – lähetus välisriigis toimuvale koolitusele või enesearendusega seotud tegevustel osalemiseks;

1.4.5. pikaajaline välislähetus- üle kuue kuu kestev lähetus välisriiki.

1.5. Koolitusteks käesoleva juhendi mõistes loetakse:

1.5.1. täienduskoolitus;

1.5.2. konverents, seminar;

1.5.3. e-õpe, veebiseminar;

1.5.4. sisekoolitus;

1.5.5. iseseisev õpe;

1.5.6. stažeerimine;

1.5.7. osalemine töötajat arendavatel töökoosolekutel;

1.5.8. osalemine erialaga seotud sündmustel, mis toetavad töötaja enesearengut – erialased võistlused, kutseeksamid jms (korraldaja, hindaja, kohtunik, juhendaja, vaatleja)

1.6. Lähetuse ja koolituse ajaks säilitatakse töötajale töötasu.

2. Korralduse vormistamine ja kooskõlastamine

2.1. Lähetus ja koolitus vormistatakse Riigitöötaja Iseteenindusportaalis (edaspidi RTIP, www.riigitootaja.ee) keskkonnas. Korraldus tuleb vormistada sõltumata sellest, kas lähetuse või koolitusega kaasneb kulusid või mitte.

2.2. Kasutusjuhendid: RTK kodulehel http://www.rtk.ee/organisatsioon/rtip või portaali sisenedes.

2.3. Korraldus algatatakse töötaja poolt RTIPis vähemalt neliteist päeva enne lähetuse algust. Kooskõlastus või tagasilükkamine toimub kahe tööpäeva jooksul.

2.3.1. Kui ilmnevad muudatused lähetuse või koolituse kestuses või toimumisajas, kulude suurenemine, ärajäämine jt olulised muudatused, vormistab töötaja viivitamatult korralduse muudatuse või korralduse tühistamise.

3. Aruandlus

3.1. Lähetuse kuluaruanne esitatakse peale lähetuse lõppu viie tööpäeva jooksul RTIP portaali keskkonnas.

3.2. Töölähetusega seotud kõik kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Kõik kulusid tõendavad dokumendid, mis vajavad skaneerimist, esitatakse kantseleisse.

3.3. Hüvitamisele kuuluvad järgmised kulud:

3.3.1. teekond lennujaamast majutuskohta;

3.3.2. isikliku transpordi kasutamisel kütusekulu (teekond lähtepunktist kuni majutus- või lähetuskohani arvestusega 1 km eest 0,15 €;

3.3.3. päevarahad vastavalt lähetuse iseloomule (vt p 6);

3.3.4. Kindlustus jm reisiga kaasnevad mõistlikud kulud, et kindlustada lähetuse sujuvus ja eesmärgi saavutamine.

3.4. Hüvitamisele ei kuulu:

3.4.1. Linnasisesed transpordikulud (linnatranspordipiletid, takso) va sihtkohas majutusasutusse jõudmiseks või ärasõidul lennujaama vmt transpordile jõudmiseks;

3.4.2. toitlustamise kulud (kuuluvad hüvitamisele päevarahadega);

3.4.3. muud ebamõistlikud kulud, mis ei ole seotud lähetusega.

4. Töötaja lähetamine mitme tööandja poolt

4.1. Kui lähetuskulud või päevarahad kompenseerib kolmas isik, näiteks vastuvõtja, märgitakse lähetuskorralduse märkuste lahtris kompenseerimise ulatus.

4.2. Töötaja on kohustatud lähetuskulude aruandes lähetuskulude maksumust vähendama summas, mille ulatuses kompenseerib lähetuskulud kolmas isik. Lähetuskulude aruande vastava kulurea juurde lisab töötaja sellekohase selgituse.

5. Asendajate määramine ja kooskõlastusring

5.1. Asendaja on kohustatud endale määrama alljärgnevatel ametikohtadel töötavad lähetatavad: direktor, õppedirektor, haldusjuht, kantseleijuhataja, toitlustusjuht, õpilaskodu juhataja, õppejuht, IT-juht, infojuht, koolitusjuht, tugikeskuse juht.

5.2. Töötaja kooskõlastab enne RTIPis taotluse esitamist koolitusel osalemise oma vahetu juhi või juhtidega (kui allub mitmele juhile).

5.3. Kooskõlastamine RTIPis:

5.3.1. töötajad suunavad oma lähetus- või koolituskorralduse kooskõlastamiseks otsesele juhile;

5.3.2. õppetööd läbi viivad töötajad valivad kooskõlastusringi lisaks õppejuhi;

5.3.3. projektides osalemise korral valitakse projektijuht kooskõlastusringi;

5.3.4. koolitus-ja nõustamiskeskuse poolt organiseeritavatel koolitustel osalemiseks valitakse kooskõlastusringi koolitusjuht;

5.4. Ilma kooskõlastusteta lähetuskorraldust ei kinnitata.

6. Lähetuse kulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha

6.1. Riigisisese lähetuse puhul päevaraha ei maksta.

6.2. Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot päevas. Välislähetuse päevaraha on kuni 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

6.3. Töötajal on õigus saada lähetuskulude ja päevaraha katteks avanssi nende ligikaudses suuruses, välja arvatud lähetuskulude ja päevaraha osas, mille eelnevalt katavad kolmandad isikud.

6.4. Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse töötajale välislähetuse päevaraha, kui välisriigis asuv lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht.

6.5. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.

6.6. Välislähetusest saabumise päeval teise välislähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse määra ulatuses.

6.7. Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

6.8. Projektide puhul määratakse päevarahad projektijuhi poolt vastavalt projekti eelarvelistele vahenditele.