Eritoetuse fondi jagamise kord

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2022
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 1

1 Korra reguleerimisala  

Käesolev kord reguleerib eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmist Tallinna Teeninduskoolis. 

1.1 Eritoetus – õpilasele antav rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid. 

1.2 Eritoetuse eraldamise otsustab direktori käskkirjaga kinnitatud õppetoetuste komisjon. 

1.3 Eritoetusfondi moodustumine: 

1.3.1. kuni 50% õppetoetuse põhitoetuse fondist; 

1.3.2. ülejäänud vahendid põhitoetuse fondist; 

1.3.3 kui eritoetuse fondis tekib ülejääk, on koolil õigus tekkinud jääki fondide vahel jagada.  

 

2 Eritoetuse taotlemine 

2.1 Eritoetust on õigus taotleda õpilasel, kes: 

2.1.1 on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 

2.1.2 õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohti; 

2.1.3 õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes ega ole ületanud õppekava nominaalkestust; 

2.1.4 ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

2.2 Eritoetusfondist makstakse ühekordset toetust õppijale, kellel esineb majanduslikust olukorrast tingituna õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid. 

2.3. Põhitoetust saav õpilane võib taotleda ka eritoetust. 

2.4. Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane koos taotlusega dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilane ilma eritoetuseta võimeline õpinguid jätkama: 

2.4.1 tõend kohalikust omavalitsusest leibkonna toimetulekutoetuse saamise ja/või vähese majandusliku kindlustatuse ning sotsiaalabi vajaduse ja/või saamise kohta, leibkonna moodustavate isikute arv ja vanus. Komisjonil on õigus lugeda seda piisavaks toetuse määramiseks;

2.4.2 leibkonnliikmete sissetulekuid või nende puudumist tõendavad dokumendid vähemalt viimase 4 kuu kohta (töötasu, Töötukassast väljamakstavad hüvitised ja toetused, vanemahüvitis, peretoetused, erinevat liiki pensionid sh ka toitjakaotuspension, puudega inimeste toetused, elatis jt sissetulekud);  

2.4.3 sünnitunnistuse/passi koopia;  

2.4.4 kui õpilane esitab sissetulekuid tõendava dokumendina arveldusarve väljavõtte, on komisjonil õigus lugeda sissetulekuteks kõik arveldusarve laekumised;

2.4.5 muud tõendid (nt. lapse sünnitunnistus, invaliidsustõend, toitjakaotuspensionitõend, pensionitunnistus, vanema või hooldaja surmatõend, kohtuotsus eestkostja määramise kohta, töötukassa tõend, tõend sotsiaalhoolekandest või sotsiaalkindlustusametist toimetulekutoetuse kohta). 

2.5 Õppija täidab avalduse ÕISis elektrooniliselt ja rühmajuhendaja kinnitab selle. 

2.6 Kõik eritoetuse fondist taotlused vaatab üle sotsiaalpedagoog, kes vajadusel vestleb taotlejaga ja rühmajuhendajaga ning esitab oma seisukoha õppetoetuste komisjonile. 

2.7 Eritoetuse fondist võib õpilasele toetust taotleda ka rühmajuhendaja. 

2.8 Õppetoetuste komisjonil on õigus vajadusel nõuda lisadokumente ning kontrollida esitatud dokumentide õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.

3 Eritoetuse määramine

3.1 Eritoetuse määramisel eelistatud kriteeriumid: 

3.1.1 kohaliku omavalituse kinnitus toetuse vajadusest 

3.1.2 paljulapseline pere (3 või enam alaealist last); 

3.1.3 on orb; 

3.1.4 on alaealise lapse vanem ega oma sissetulekut; 

3.1.5 õpilane on ise pensionär  või pensionäridest vanemate ülalpidamisel (saab sotsiaalkindlustushüvitist vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral); 

3.1.6 on eestkostja või hooldaja ülalpidamisel; 

3.1.7 ühekordsed erakorralised asjaolud; 

3.1.8 on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad õpingute jätkamist; 

3.1.9 kuulub perekonda, mille kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri; 

3.1.10 on keskmise, raske või sügava puudega. 

3.2. Õppetoetuste komisjon otsustab vastavalt laekunud taotlustele ja eritoetuseks eraldatud summa piires õpilasele makstava eritoetuse suuruse.

4 Eritoetuse maksmine

4.1 Eritoetuse fondist makstavad toetused makstakse välja samadel alustel kui põhitoetused. 

4.2 Eritoetuse fondist makstav toetus on ühekordne. Vastavalt taotlusele otsustab komisjon, kas toetus makstakse välja korraga või perioodiliselt kuude kaupa.