Privaatsuspoliitika

Kinnitatud
Direktori 27.08.2019
Käskkirjaga nr 1-1/525

1. Andmekaitsetingimused

Õpilaste, koolitustel osalejate, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Oleme koostanud andmekaitsetingimused, milles anname teada, kuidas me kogume,
kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM).

Käesolevad andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas Tallinna Teeninduskool (meie) kogub ja töötleb Teie andmeid, kui kasutate meie veebilehte või edastate meie veebilehe kaudu meile
teate.

Veebilehte kasutades ja selle kaudu meiega suheldes, kinnitate, et olete tutvunud meie andmekaitsetingimustega, saate neist aru ja nõustute nendega. Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Meie eesmärk on tagada koolipere ja nendega seotud füüsiliste isikute andmete turvalisus ja õiguspärane töötlemine selleks, et täita oma kutsealaseid kohustusi ning organisatsiooni
eesmärke.

2.1. Teilt saadud teavet kasutame Teile uudiste ja sündmuste edastamiseks üksnes juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku (sh olete liitunud sotsiaalmeediakanalitega ning avaldanud
soovi jälgida meie edastatud teavet, veebis kajastatavat informatsiooni jms). Antud nõusoleku saate soovi korral igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks sotsiaalmeedias loodud võimalusi
või võttes meiega ühendust e-posti aadressil kaia.laansoo@teeninduskool.ee.

2.2. Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Küpsised võimaldavad veebilehe kiiremat ja parema juurdepääsu võimalusega
külastamist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht salvestab Teie arvutisse, et võimaldada Teile parem külastuskogemus. Küpsiseid kasutatakse selleks, et Teid juba
külastanud kasutajana ära tunda, samuti veebilehe kasutusstatistika kogumiseks. Üldjuhul ei võimalda küpsised Teie tuvastamist konkreetse füüsilise isikuna. Teil on võimalik oma
veebilehitseja sätetes küpsised keelata ja kustutada meie küpsised.

2.3. Töötleme teavet, mida edastate meile meie veebilehe teate jätmise vormi kaudu teenuse osutamiseks ja Teie pöördumisele vastamiseks. Kogume ja töötleme Teie esitatud teavet
selleks, et täita kooli põhieesmärke. Töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, seaduse alusel või kooli õigustatud huvi alusel.

3. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame ja töötleme:

3.1. isikusamasuse tuvastamiseks (nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, sh dokumendi number ja kehtivusaeg);

3.2. õppetegevuse osutamiseks, teabe edastamiseks, arvete koostamiseks ja väljastamiseks (nt kontaktandmed, sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress, suhtluskeel);
3.3. lepingute ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh huvide konfliktide tuvastamiseks;

3.4. kogutud isikuandmeid töötleme üksnes eesmärgil, milleks need koguti ning säilitame ainult seni, kui see on vajalik eesmärgi või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kogutud
andmed hävitame kohe, kui eesmärk on täidetud ja seadus ei nõua andmete säilitamist või Teie palve korral, juhul kui seadus seda võimaldab.

3.5 Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse
külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Tallinna Teeninduskooli veebileht kasutab püsivaid ja seansi küpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu, näiteks
videod, blogid ja kiirteavitused. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google).
Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

3.6 Isikuandmete töötlemine Tallinna Teeninduskoolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete
töötlemise põhimõtete kohta Tallinna Teeninduskoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel. NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Tallinna Teeninduskooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool (välislingid).

Lisainfo

3.7 Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Tallinna Teeninduskooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa töötulemustest internetis, kooli avalikus dokumendiregistris. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus
dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

3.8 Kandideerimine Tallinna Teeninduskooli tööle

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on
kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda
kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul
nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

3.9 Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

4. Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Isikuandmeid on Teil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis vähemalt e-posti aadressil kaia.laansoo@teeninduskool.ee Teil on võimalik igal ajal seoses oma isikuandmete töötlemisega kasutada oma õiguseid:

4.1. tutvuda oma andmetega ja paluda andmete parandamist;

4.2. esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, sh näiteks isikuandmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil;

4.3. paluda oma andmete kustutamist, kui neid ei ole enam tarvis sel eesmärgil, milleks neid koguti või kui isikuandmete töötlemine on Teie arvates ebaseaduslik ;

4.4. paluda oma andmete ülekandmist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel või vastastikuse lepingu alusel;

4.5. oma nõusolek tagasi võtta, kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel.

Oma õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole e-posti aadressil kaia.laansoo@teeninduskool.ee Juhime Teie tähelepanu, et esineda võivad piirangud andmete avalikustamisele ja kustutamisele, mistõttu ei pruugi meil olla võimalik säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada, kustutada ega üle kanda tulenevalt seaduse nõuetest. Vastavad seadused ja
normid võivad piirata Teil oma andmesubjekti õiguste kasutamist.

5. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik Teile kooliga seonduva tegevuse osutamiseks.

6. Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Palume meile koheselt teatada e-posti aadressil andmekaitse@teeninduskool.ee, kui Teile tundub, et meie töötaja/d ei ole toiminud kooskõlas andmekaitsetingimustega. Juhul, kui leiate, et töötleme Teie isikuandmeid ilma õigusliku aluseta või rikume Teie õiguseid, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele: https://www.aki.ee/et

7. Andmekaitsetingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral ja oma äranägemisel muuta oma andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimuste kehtiv versioon avaldatakse meie veebilehel. Isikuandmete vastutav töötleja on Tallinna Teeninduskool (registrikood: 70004637; aadress: Majaka 2, Tallinn, 11412).

Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust andmekaitse spetsialisti Kaia Laansooga (Laansoo) e-posti aadressil kaia.laansoo@teeninduskool.ee