Praktika

Tallinna Teeninduskooli praktikakorraldus on suunatud praktikale siirduva õpilase valdkonna spetsialistiks kujundamisele nii, et kõik osapooled – õpilane, praktikanti töökohal vastuvõttev juhendaja ja kool oleksid motiveeritud, informeeritud ning aitaksid praktika käigus parimate oskuste omandamisele kaasa.

Tallinna Teeninduskoolis otsib praktikakoha koolipoolne praktikajuhendaja koostöös õpilase ja ettevõttega. Kooli ja praktikaettevõtte koostööd reguleerib kolmepoolne praktikaleping, kus on kirjas kooli, praktikandi ning ettevõtte kohustused ja õigused. Lepingus on määratletud koolipoolne juhendaja ning tema kontaktandmed. Koolipoolne juhendajal on praktika jooksul kontaktis nii õppija kui ettevõttepoolse juhendajaga, ta on esimene kontaktisik praktikal tekkivate küsimuste korral.  Lepingu lisa on õppija individuaalne praktikakava, milles on õppija püstitatud individuaalsed eesmärgid ja ülesanded praktikal. Kavast saab ülevaate, milline on eeldatavalt õppija valmisolek praktikale saabudes, st mis moodulid on läbitud  ja õpiväljundid on saavutatud praktikale saabumise ajaks. Praktikandil on kohustus täita igapäevaselt praktikapäevikut. Praktika loetakse sooritatuks, kui õpilane on praktika läbinud, õpiväljundid nõutud tasemel saavutanud, esitanud koolile nõuetekohase praktikapäeviku ja –aruande ning kaitsnud avalikult oma praktikat. Praktika aeg on määratud kooli õppetöö (praktika)graafikus.

Praktikakorralduse alused Tallinna Teeninduskoolis

1. Üldsätted

1.1. Kooli praktikakorralduse aluseks on Kutseõppeasutuse seadus §30 ja haridus- ja teadusministri 12.09.2013 määrus nr 32 Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord RT I, 13.09.2013, 6 1.2. Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid. 1.3. Koolis vastutab praktikakorralduse eest õppedirektor, õppekavarühmas juhtivõpetaja ja õpperühmas praktikajuhendaja või praktikakoordinaator. 1.4. Praktika arvestamiseks kasutatakse ÕISi, kus praktikajuhendaja täidab lepingud, õpilane praktikapäeviku ja tagasiside. Tööandja hindab õpilase tööd praktikakohas, tutvub aruandega ning annab tagasisidet. 1.5. Praktikal viibimise ajal laienevad õpilasele töötervishoiu- ja tööohutuse alased õigusaktid. 1.6. Praktikadokumente, mille säilitusaeg ei tulene muudest õigusaktidest, säilitatakse 5 aastat.

2. Praktika ettevalmistamine

2.1. Õppetöögraafik, sh praktika koostatakse õppeaastaks lähtuvalt eriala õppekavast ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga. Praktikakoht ja ettevõttepoolne juhendaja täpsustatakse praktikalepingus. 2.2. Praktikakoha leidmine toimub kooli eestvedamisel õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös. 2.3. Praktikakoha vastavuse tingimustele, mis võimaldavad täita praktikale seatud eesmärke ja saavutada õppekavas esitatud õpiväljundeid, otsustavad ühiselt kooli ja praktikakoha esindajad. 2.4. Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku või asutuse vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes. 2.6. Väljaspool Eesti Vabariiki toimuva praktika jaoks vormistatakse praktikaleping ja selle lisad inglise keeles.

3. Praktika juhendamine ja praktikalepingu sõlmimine, koostöö ettevõttepoolse juhendajaga

3.1. Koolipoolse praktikajuhendaja, ettevõtte (ettevõttepoolse juhendaja) ja õpilase ülesanded on esitatud kolmepoolses praktikalepingus ja käesoleva korra lisades vastavalt 5.6, 5.7 ja 5.9. Reeglina suunatakse praktikale õppija, kellel pole õppevõlgnevusi praktika alguse kuupäevaks. Kui õppijal on õppevõlgnevused, siis suunatakse ta praktikale pärast õppevõlgnevuste likvideerimist, sel juhul muutub ka praktikalepingus praktikaperiood, perioodi lõpu määrab praktikajuhendaja. Õppetöö(praktika)graafikus märgitud tähtajaks sooritamata praktika on õppevõlgnevus kuni selle sooritamiseni. 3.2. Praktikat juhendavad koostöös nii kooli- kui ka praktikakohapoolsed asjakohase ettevalmistusega praktikajuhendajad. 3.3. Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel. 3.4. Koolipoolne praktikajuhendaja koostab õpilase individuaalse praktikakava, milles püstitab koos õpilase ja praktikakohapoolse juhendajaga õppekavast tuleneva individuaalse praktikaülesande, milles kirjeldab õpilase poolt koolis läbitud õpinguid ja praktika oodatavaid õpiväljundeid. 3.5. Kool korraldab võimalusel ettevõttepoolsele juhendajale väljaõppe juhul, kui see eelnevalt puudub. Ettevõtete juhendajaid ettevalmistava koolituse maht on 1 õppepäev ja teemad: praktika eesmärgid, ülesanded, dokumentatsioon, juhendamine, hindamine, tagasiside andmine ja saamine. 3.6. Koolituste ja infoseminaride korralduse eest vastutab õppekavarühma juhtivõpetaja. 3.7. Koolituse korralduskulud kantakse kooli eelarvest või asjakohastest projektidest.

4. Praktikaaruande kaitsmine

4.1. Praktikajuhendaja korraldab praktika lõppemisele järgneva kahe nädala jooksul praktika avaliku kaitsmise, koht ja aeg on nähtavad tunniplaanis. Kõik praktikaaruanded kuuluvad kaitsmisele. 4.2. Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane, kooli- ja praktikakohapoolsed juhendajad. 4.3. Praktika sooritamise tulemuse ehk koondhinde aluseks on ettevõttest õpilase oskustele antud koondhinne, praktikaaruande vormistamise ja kaitsmise hinne. 4.4. Puuduste esinemisel praktikadokumentatsioonis, aruande mitterahuldaval kaitsmisel või mõjuva põhjuseta kaitsmisele mitte ilmumisel määratakse õpilasele korduskaitsmine. 4.5. Praktikajuhendaja kogub praktikakorralduse parendamiseks tagasisidet õpilaselt, analüüsib seda ning koostab igal praktika lõpul koondaruande (vt lisa 4.4) 4.6. Juhtivõpetaja koostab õppeaasta lõpul kõigi oma valdkonna praktikaaruannetest koondaruande ja esitab selle õppedirektorile. 4.7. Kool kogub praktikakorralduse parendamiseks tagasisidet õpilaselt, koolilt ja praktikakohalt, analüüsib seda ning koostab igal õppeaastal praktika koondaruande. 4.8. Varasemaid õpi- ning töökogemust tunnustab Tallinna Teeninduskool individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel, lähtudes Tallinna Teeninduskooli Õppekorralduseeskirjast.

5. Praktikadokumendid

Praktikakorraldusega seotud kohustuslikud dokumendid esitatakse kutseõppeasutuse seaduse § 20 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses. Õppetöögraafik/praktikagraafik – kooli õppekavadest tulenev õppeaasta praktikakorralduskava. Praktikaleping – kolmepoolne leping, mille osapoolteks on kool, ettevõte ja õpilane. Töökohapõhistes õpperühmades sätestatakse praktika korraldus õppelepingus; eraldi praktikalepingut ei sõlmita. Praktikaaruanne – õpilase kokkuvõte ja/või esitlus praktikaettevõtte struktuurist ja töökorraldusest, praktikal sooritatud tööülesannetest, tööülesannete vastavusest praktika eesmärkidele. Praktikapäevik – elektroonne vorm ÕISis, mis sisaldab õppesisu ja mahtu, õpikogemuse analüüsi ja juhendaja hinnangut igapäevasele õppeprotsessile. Tagasisidevorm õpilasele – praktika hindamine, mille täitmise ÕISis korraldab valdkonna juhtivõpetaja vahetult pärast praktika sooritamist. Tulemused esitatakse juhtivõpetajale ja nende põhjal tunnustatakse praktikaettevõtteid. Ettevõtte eelhindamise vorm – enesehindamisevorm asutusele, mis taotleb praktikakohaks olemist ja milles esitatakse tingimused, mis võimaldavad praktikaks seatud õpieesmärkide ja ülesannete täitmist. Õpperühma praktika koondaruanne – õpperühma praktikaaruannete analüüs, mille koostab koolipoolne praktikajuhendaja vahetult pärast õpperühma praktika kaitsmist ja esitab õppekavarühma juhtivõpetajale. Õppekavarühma praktikate koondaruanne – kokkuvõte ja analüüs, mille koostab juhtivõpetaja õppekavarühma õpperühmade koondaruannete põhjal õppeaasta lõpul. Praktikajuhendid ettevõtte- ja koolipoolsele juhendajale – materjal, mis sisaldab praktika eesmärke, ülesandeid, juhendamist, hindamist ja tagasiside andmist. Õpilase individuaalne praktikakava – kooli õppekavast lähtuv dokument, mis määratleb ühel erialal toimuva praktika eesmärgid, õppija ülesanded, oodatavad õpiväljundid ja praktika hindamise. Individuaalne praktikakava on praktikalepingu kohustuslik lisa. Juhend õppijale-praktikandile – õppija ülesanded praktika kavandamisel. läbiviimisel ja aruandluse koostamisel. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja kirjalik hinnang praktikandile.
Teko õpilase praktikale võtmine võimaldab ettevõtjal: 
 • õpetada välja just selline töötaja, keda tulevikus sektori ettevõtetesse oodatakse;
 • valida varakult parim tulevane töötaja, vaadata tema töötamist keskkonnas, sobitumist ootuste ja kollektiiviga;
 • tutvustada oma ettevõtet;
 • jagada oma pikaaegseid kogemusi ja teadmisi;
 • anda oma tööttajatele uusi arenguvõimalusi juhendajana;
 • praktikanti juhendades vaadata üle oma tööprotsess, leida ettevõttesse lisaväärtust praktikandi vaate kaudu: näiteks keskkonnateadlikkus, sotsiaalmeedia kasutamine või ootused töökorraldusele
JUHENDAJA ROLL PRAKTIKAL Juhendaja kõige olulisem ülesanne on praktikandi erialaste kompetentside täiendamine, tema innustamine ja toetamine nii suhtlemise kui tagasisidega, abistamine töösituatsioonis esile kerkinud probleemide lahendamisel. Õppija isiksuse kujunemisega samaväärselt oluline on tema vaimne areng, tundeelu ning kutseidentiteedi kujunemine, tugevnemine ja toetamine. Praktikast peaks kujunema koostööprotsess juhendajate ja praktikandi vahel, mil jälgitakse koos praktikale püstitatud eesmärkide täitmist. Juhendades
 • suuname praktikanti mõtestama oma tegevusi;püstitama eesmärke;
 • julgustame õppijat küsima küsimusi;
 • anname vahetut tagasisidet nii õnnestumiste kui ebaõnnestumiste kohta;
 • jääme igas olukorras toetavaks ja sõbralikuks;
 • suuname praktikandi ajakasutust;
 • suurendame teadlikkust ohutu töökeskkonna korraldamisest;
 • kujundame praktikandi sotsiaalseid oskusi;
 • tutvustame tööeetikat, ettevõttes kehtivaid reegleid ja tööandja ootusi
Juhendamine tähendab ka teatud dokumentide täitmist:
 • Kui soovid praktikante oma ettevõttesse, siis tuleb täita Täida tellimisvorm link, enesehindamisvorm link ja tutvuda praktikagraafikuga link.
Küsimuste korral võta ühendust valdkonna praktika eest vastutajaga. Probleemide või küsimuste ilmnemisel pöörduge koolipoolse juhtivõpetaja ja praktikajuhendaja poole.

Juhend ettevõttepoolsele praktikajuhendajale

Ettevõttepoolne praktikajuhendaja on vastava ettevalmistuse saanud ettevõtte esindaja, kes toetab praktikandi õpiprotsessi praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ning kokkuvõtva hindamise/tagasisidestamise etapis. Ettevõtte õigused ja kohustused on fikseeritud kolmepoolses lepingus. 1. Ettevõte:
 1. võimaldab õpilasel sooritada praktika;
 2. määrab ettevõttepoolse juhendaja, kes annab õpilasele tööülesande, kontrollib nende täitmist, abistab vajadusel õpilast tööülesannete täitmisel ning annab hinnangu õpilase tööle;
 3. täidab ettevõtte eelhinnangulehe ja tagastab koolile;
Ettevõttepoolne praktikajuhendaja ülesanded: 2. Praktika ettevalmistamisel:
 1. allkirjastab praktikalepingud või korraldab allkirjastamise ettevõtte esindaja poolt;
 2. tutvub praktika eesmärkide ja ülesannetega;
 3. osaleb kooli korraldatud praktikajuhendajate seminaridel/koolitustel
3. Praktika läbiviimisel:
 1. tagab praktikalepingus sätestatud mahus praktika sooritamise ettevõttes;
 2. tagab praktika korralduse ettevõttes vastavalt praktika eesmärkidele;
 3. viib läbi praktikaeelse tööohutusalase juhendamise ja korraldab vastava vormi (Lisa 6) täitmise;
 4. juhendab ja nõustab õpilast praktika läbimisel ning annab õpilasele tagasisidet õpiväljundite saavutatuse kohta praktika käigus.
 5. võimaldab õpilasel tutvuda ettevõtte tegevusega (v.a ametisaladuseks olev informatsioon) õpitava eriala raames ning täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi;
 6. tutvustab praktikandile ettevõtte struktuuri, juhtimist, sisekorda, töökorraldust, tööohutust
 7. väljastab vajadusel õpilasele vajalikud kaitse- ja töövahendid ning tutvustab nende kasutus- ja hoiutingimusi;
 8. jälgib Töölepingu seadusega kehtestatud tööajanormi (NB! praktikapäeviku täitmine kuulub  tööaja sisse)
 9. annab tagasisidet koolipoolsele praktikajuhendajale praktikantide osas. Praktikajuhendaja kontaktid on esitatud kolmepoolses lepingus ja kättesaadavad kooli kodulehel
 10. võimaldab koolipoolsel praktikajuhendajal kontrollida praktika käiku
4. Praktika aruandlus Ettevõttepoolne praktikajuhendaja:
 1. annab tagasisidet õpilase praktika sooritusele
 2. osaleb võimalusel praktika avalikul kaitsmisel ja kokkuvõtval hindamisel

Miks olla koolile praktikapartneriks?

Tallinna Teeninduskooli õpilase praktikale võtmine annab ettevõttele võimaluse:
  • leida praktika käigus varakult välja parim tulevane töötaja, jälgida teda töökeskkonnas, sobitumist ootuste ja kollektiiviga.
  • tutvustada oma ettevõtet.
  • tagada valdkonna kindel tulevik ja mehitatus töötajatega.
  • jagada oma pikaaegseid kogemusi ja teadmisi.
  • arendada ettevõtet läbi praktika juhendamise protsessi.

Juhend õppijale-praktikandile

Õppija-praktikant on õppekava ja praktikagraafiku kohaselt praktikale suunatud Tallinna Teeninduskooli õpilane. Õppija suunatakse praktikale direktori käskkirjaga koolipoolse praktikajuhendaja esildise alusel. Õppija õigused ja kohustused on fikseeritud kolmepoolses lepingus.

Õppija ülesanded

 1. Praktika ettevalmistamisel
  1. tutvub praktikadokumentatsiooniga
  2. tutvub praktika eesmärkide ja ülesannetega
  3. koostöös koolipoolse praktikajuhendajaga valib praktikakoha
  4. allkirjastab praktikalepingu
  5. esitab ettevõttele lepingu allkirjastamiseks ja tagastab praktikalepingu ühe eksemplari kooli esimesel võimalusel pärast ettevõttepoolset praktikalepingu allkirjastamist ühe eksemplari koolipoolsele praktikajuhendajale, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast praktika algust.
 2. Praktika läbiviimisel
  1. Tutvub erialale iseloomulike tööülesannete ja -keskkonnaga, et saada üldine ülevaade praktikaettevõttest, ettevõtte rollist ja eesmärkidest, juhtimisstruktuurist, sisekorrast, töökorraldusest, tööülesannetest ja -meetoditest ning tööohutusest.
  2. Õpilased on kohustatud praktikal ja praktilistes tundides kandma eririietust ja jalanõusid, omama kokkulepitud töövahendeid ning täitma hügieeni- ja tööohutusnõudeid.
  3. Osaleb ettevõtte/asutuse igapäevatöös, omandab meeskonnatöö kogemusi ning täidab erinevaid erialaseid tööülesandeid.
  4. Kinnistab ning rakendab õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel.
  5. Jälgib ning analüüsib enese sotsiaalseid oskusi ja isikuomadusi töökeskkonnas.
  6. Kujundab karjääriplaneerimiseks tarvilikke oskusi, analüüsides praktikal omandatut ja kavandades edasist õpi- ja tööelu käiku.
  7. Juhindub ettevõttes viibimise ajal ettevõtte sisekorraeeskirjast ja töökaitsealastest õigusaktidest.
  8. Annab tagasisidet koolipoolsele praktikajuhendajale.
  9. Täidab regulaarselt praktikapäevikut.
  10. Osaleb praktikal vastavalt ettevõtte töökorraldusele/ -graafikule. Puudumise korral informeerib kohe nii kooli- kui ettevõttepoolset praktikajuhendajat. Puudutud tunnid teeb õpilane järele kokkuleppel ettevõtte- ja koolipoolse praktikajuhendajaga.
 3. Praktika aruandlus
  1. Praktika lõppedes täidab ÕISis 7 kalendripäeva jooksul praktikadokumendid: praktikapäevik, tagasiside; praktikaaruanne ja/või esitlus kokkulepitud vormis.
  2. Tutvustab praktikaaruannet avalikul kaitsmisel.
  3. Praktika mittesooritamisel lepib koolipoolse praktikajuhendajaga kokku järeletegemise võimalused.

Võta ühendust!

nimi kontakt
ILUTEENINDUS Siret Rannik, iluteeninduse juhtivõpetaja
Telefon: 513 5487
E-post: siret.rannik@teeninduskool.ee
KAUBANDUSVALDKOND Aive Antson, kaubanduse juhtivõpetaja
Telefon: 605 3123 või 551 8448
E-post: aive.antson@teeninduskool.ee
MAJUTUS- JA TOITLUSTUSTEENINDUS Triin Henn, majutusvaldkonna praktikakoordinaator
Telefon: 605 3123
E-post: triin.henn@teeninduskool.ee
TOIDUAINETE TOOTMINE
Eha Martma, toiduainete tootmise juhtivõpetaja
Telefon: 605 3120 või 5343 0072
E-post: eha.martma@teeninduskool.ee
TOITLUSTUSVALDKOND  Anne Mäe, toitlustuse juhtivõpetaja
Telefon: 605 3119 või 5349 0063
E-post: anne.mae@teeninduskool.ee