IS

IS

Integratsiooni Sihtasutusel on käivitunud mitmed projektid, milles osalevad ka Tallinna Teeninduskooli õpetajad. Kõik tegevused on suunatud muukeelsete õpilaste ja õpetajate täiendavale eesti keele õppele.

KUTSEKVALIFIKATSIOONIEKSAMIKS ETTEVALMISTUS EBAPIISAVA EESTI KEELE OSKUSEGA TÄISKASVANUTELE
Koostatakse kutsealal töötamiseks vajaliku sõnavara nimekiri ja korraldatakse 120-tunnine eesti keele koolitus, koostöös kutseõpetajate ja erialaspetsialistidega töötatakse välja koolitusmaterjalid.
Koostatakse jätkukoolituse kava kutsetele, mille puhul kutsestandard nõuab kõrgemat taset kui A2.
Korraldatakse praktikaprogrammi rakendamist töökohal õppimiseks eestikeelses keskkonnas.
Sõnavara nimekirjad koostatakse 3 valdkonnas soovitavalt nii eesti-vene kui vene-eesti keelsena. Samuti koolitusmaterjalid 3 valdkonnas ühe valdkonna erialadele ühine.
Sihtrühm
Müüja, juuksuri, kosmeetiku, koka ja kelneri erialal õppivad noored ning vastavatel erialadel töötavad täiskasvanud
Õppevara
Koostatakse erialase eesti keele koolitusmaterjalid müüja erialale, ühine materjal juuksuri ja kosmeetiku ning ühine materjal koka ja kelneri erialale.
Koostatakse sõnavaraloendid müüja erialale, ühine loend juuksuri ja kosmeetiku ning koka ja kelneri erialale. Sõnavaraloend ilmub vene-eesti ja eesti-vene keeles, sisaldades põhilisi erialaseid termineid ning näidislauseid.
Koolitused
Korraldatakse 120-tunnine erialase eesti keele koolitus, mille läbivad 250 inimest. Koolituse eesmärgiks on valmistada ette esimese taseme kutsekvalifikatsioonieksamiks. Eelnevalt testitakse osalejate keeletaset, mis peab vastama vähemalt A2 keeleoskustasemele. Koolituse läbides peaks osalejate keeleoskustase jõudma B1 tasemele, mida on nõutud ka kutsestandardites. Eelnimetatud erialadel koostatakse ka jätkukoolituse kavad.
Praktika
Õppuritel toetatakse õppekava järgset praktikat majutus- ja sõidukulude kompenseerimisega õppimiseks eestikeelses töökeskkonnas.
Projektijuht: Merlin Mägi merlin.magi@meis.ee
Tallinna Teeninduskooli poolt osaleb eksperdina projektijuht Hele Liiv-Tellmann (hele.liiv@teeninduskool.ee, +372 6053115, +372 56941100).

ÕPPEMATERJALIDE KATSETAMINE JA TÄIENDAMINE
Jätkutegevusena katsetatakse kutsekoolides varem pilootprojekti Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides käigus välja antud õppematerjale.
Projektijuht: Reet Kallo reet.kallo@meis.ee
Tallinna Teeninduskooli poolt osalevad õppematerjalide katsetajatena õpetajad Kiira Nesterova ja Valentina Korotkova, kes testivad materjale Sille Põldma „Erialase eesti keele õppematerjalid kokanduse erialale“. Vajadusel koordineerib tegevust projektijuht Hele Liiv-Tellmann (hele.liiv@teeninduskool.ee, +372 6053115, +372 56941100).

EESTI KEELEST ERINEVA EMAKEELEGA KUTSEÕPPURITE EESTI KEELE TÄIENDAVA ÕPPE KORRALDAMINE
Korraldatakse eesti keele täiendavat õpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele, kes õpivad eesti õppekeelega kutseõpperühmas ja vene õppekeelega rühmades.
Toimivad programmid, mis korraldatakse täiendavalt riikliku koolitustellimuse raames rahastatud õppele. Õppe eesmärgiks on üldkeele ja õppimiseks ning ametialaseks tegevuseks vajaliku keeleoskuse omandamine, õppe kestvus võib varieeruda (kuni 1 aastani), õpe võib olla korraldatud paralleelselt eriala ja üldharidusõppega, õppetöö alguses ja lõpus kontrollitakse õppurite eesti keele oskuse taset, õpet võib korraldada erinevate aastate õppuritele. Eelistatud on keele- ja erialaõpet integreerivad programmid, sh praktikaprogrammid eestikeelses töökeskkonnas.
Tegevuse raames töötatakse välja keeleõpet toetav kutseõppeasutuste Eestis läbi viidavate vahetusprojektide, sh ka praktikavahetusprojektide ja Eesti kultuuriruumi tutvustavad programmid.
Ootame ettepanekuid!
Tegevuse käigus ootame kutsekoolidelt ettepanekuid, kuidas nemad ise tahaksid oma muukeelsetele õpilastele täiendavalt eesti keele õpet korraldada. Vastavalt kooli vajadustele ja võimalustele.
Programmi tegevuse kirjeldus
Programmi tegevuse ettepanekuvorm
Kui tegevus vastab programmi eesmärkidele ja nõuetele, siis hakkame seda koos tegema. Vajalik on, et koolidel oleks endal ideid ja nende õpilastel vajadus ja huvi täiendava keeleõppe vastu. Igati teretulnud on koolidevaheline koostöö!
Integratsiooni Sihtasutus kogub ettepanekuid kutseõppeasutustelt järgmistel aegadel:
1. september – 31. oktoober 2008
1. veebruar – 31. märts 2009
1. september – 31. oktoober 2009
1. veebruar – 31. märts 2010
Projektijuht: Edydt Johanson edydt.johanson@meis.ee
Tallinna Teeninduskooli poolt koordineerib tegevust projektijuht Hele Liiv-Tellmann hele.liiv@teeninduskool.ee, +372 6053115, +372 56941100).