Tallinna Teeninduskooli hariduslike eriavajadustega õppija tugirühma töökord

KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-1/175
30. märts 2021. a

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev töökord sätestab Tallinna Teeninduskooli (edaspidi kool) HEV (hariduslike erivajaduste) tugirühma ülesanded ja töökorra vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018. a määrusele nr 35 „Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“ (edaspidi HEV määrus).

1.2 Direktor kinnitab HEV tugirühma koosseisu ja töökorra ning vastutava töötaja ja/või tema ülesanded ja töökorralduse põhimõtted käskkirjaga ning teavitab kooli nõukogu.

1.3 Tugirühm moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena.

1.4 Tugirühma kuuluvad kooli tugikeskuse juht-psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, kooliõde, karjäärinõustaja, kutsevaliku õppe rühmajuhendaja. Lisaks tugispetsialistidele kaasatakse teisi võrgustikuliikmeid näiteks haridusliku erivajadusega õpilase rühmajuhendaja ja vajadusel õpiprotsessiga vahetult seotud õpetajad jt.

1.5 Tugikeskuse juht vastutab haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduse ja tugirühma töö koordineerimise eest, sealhulgas õpilase erivajaduse tuvastamise ja tugimeetmete määramise korraldamise ning rakendamise tulemuslikkuse jälgimise ja dokumenteerimise eest.

1.6 Tugirühma otsusega määratud tugimeede, selle rakendusplaan ning tugimeetme rakendamise lõpetamise tingimused kooskõlastatakse õpilase ja/või vajadusel tema seadusliku esindajaga (alaealise õppija puhul) ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.7 Direktori käskkiri tugimeetme määramiseks on alus EHISesse vastava märke tegemiseks ning tugirühma otsus tugimeetme rakendamise lõpetamiseks on alus märke eemaldamiseks EHISest.

1.8 Tugiteenused ja haridusliku erivajadusega õpilasele osutatavad tugimeetmed ning nende rakendamise põhimõtted kehtestatakse kooli õppekorralduseeskirjas.

2. TUGIRÜHMA ÜLESANDED

2.1 Tugirühma ülesandeks on õpilase erivajaduse tuvastamine, tema kompetentside ja vajaduste hindamine, vajalike tugimeetmete määramine, nende rakendamise korraldamine ning meetmete tulemuslikkuse jälgimine, hindamine ja nende tegevuste koordineerimine.

2.2. Kooli tugirühmal on õigus õpilase haridusliku erivajaduse tuvastamisel töödelda asjaomastesse riiklikesse infosüsteemidesse kantud andmeid kooli vastuvõetud õpilase kohta.

2.3. Tugirühm võib sobiva tugiteenuse, tugimeetme või mõlema samaaegseks rakendamiseks tuvastada järgmisi hariduslikke erivajadusi:

2.3.1 püsivad õpiraskused, mis avalduvad suulise- ja kirjaliku kõne, arutlus- ja meenutusoskuste või teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas ning mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel tervishoiutöötaja väljastatud tõend või eripedagoogi või logopeedi dokumenteeritud hindamistulemused või kooli lõputunnistus, rehabilitatsiooniplaan või kooli tugirühma dokumenteeritud otsus;

2.3.2 intellektipuue, mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel põhikooli lõputunnistus lihtsustatud riikliku õppekava läbimise kohta või rehabilitatsiooniplaan;

2.3.3 emotsionaalsed raskused, käitumisraskused, mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel tervishoiutöötaja väljastatud tõend või eripedagoogi dokumenteeritud hindamistulemused, rehabilitatsiooniplaan või kooli tugirühma dokumenteeritud otsus;

2.3.4 nägemispuue, mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel tervishoiutöötaja väljastatud tõend või nägemispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;

2.3.5 kuulmispuue, mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel tervishoiutöötaja väljastatud tõend või kuulmispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;

2.3.6 liikumispuue, mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis, selle puudumisel tervishoiutöötaja väljastatud tõend või rehabilitatsiooniplaan;

2.3.7 terviseseisund, mille tuvastamise aluseks on tervishoiutöötaja väljastatud tõend;

2.3.8 õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus, mille tuvastamise aluseks on põhi- või keskhariduse omandamist tõendav dokument või kooli vastutava töötaja või tugirühma otsus.

2.4 Tugirühm kavandab neid tegevusi koostöös HEV õpilase ja/või tema seadusliku esindajaga. Vajadusel kaasab teisi võrgustikuliikmeid nt rühmajuhendaja, aineõpetaja, kooliõde jne.

2.5 Kool koostöös kooli pidajaga tagab erivajadusega õpilasele tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavuse ning rakendab vajadusel tema toetamiseks järgmisi hariduslikke tugimeetmeid:

2.5.1 individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine (individuaalse õppetöögraafiku rakendamine, individuaalse õppe- ja arenguplaani IÕAP koostamine)

2.5.2 individuaalse karjääriplaani koostamine;

2.5.3 õpe väikerühmas (kuni 12 õpilast);

2.5.4 mõõdukas või põhjalik pedagoogiline sekkumine;

2.5.5 täiendav eesti keele õpe, kes pole suuteline õpet alustama eesti keeles.

3. TÖÖKORD JA OTSUSTAMINE

3.1 Tugirühma koosoleku algatamine

3.1.1 Tugirühm korraldab korralisi koosolekuid 2 korda aastas (poolaasta alguses) ja täiendavaid koosolekuid vastavalt vajadusele kokkuleppel osapooltega.

3.1.2 Tugirühma kokkukutsumise algatajaks võib olla õpilase vanem/hooldaja, rühmajuhendaja, aineõpetaja, juhtivõpetaja, õppedirektor, tugispetsialist jne.

3.1.3 Tugirühma koosoleku kutsub kokku tugikeskuse juht, kes määrab vastava juhtumi korraldaja.

3.1.4 Tugirühma koosoleku toimumise aja ja koha teatab koosoleku kokkukutsuja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne selle toimumist.

3.1.5 Kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks võib koosoleku kokku kutsuda osapooltega kokkuleppel esimesel võimalusel.

3.1.6 Koosoleku läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni (seletuskiri, tervisetõendid, väljavõte õpilasraamatust, lõputunnistus, iseloomustus, ülemineku-, rehabilitatsiooniplaan jms.) kogub kokku vastava juhtumi korraldajaks määratud tugirühma liige.

3.2 Tugirühma koosoleku läbiviimine

3.2.1 Vajadusel vesteldakse tugirühma koosoleku eel või järel õpilase/ lapsevanema/ hooldaja või rühma /rühmajuhendaja/õpetajaga, koosolekul tutvutakse kogutud info ja dokumentatsiooniga.

3.2.2 Õpilase/rühma olukorrale antakse tugirühmapoolne hinnang. Tugirühma liikmete erimeelsuste korral korraldatakse lisauuringud, kaasatakse lisaks võrgustikuliikmeid või vajadusel teisi spetsialiste.

3.2.3 Kogutud info põhjal määratakse vastavad tugimeetmed ja vastutaja.

3.2.4 Tugirühma koosolek protokollitakse ning edastatakse vastava juhtumi osapooltele elektrooniliselt.

3.3 Vajalike tugimeetmete rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimine. Tugimeetmete rakendamist ja tulemuslikkust jälgib juhtumikorraldaja sõltuvalt juhtumist tema poolt määratud aja jooksul. Juhtumi üldandmed, otsused kantakse õppeinfosüsteemi.