EPPER

EPPER

Erasmus+ kutseharidustöötajate õpirände projekt „Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel“ akronüümiga EPPER

Projekti kestus: 01.06.2014 – 01.06.2016.

Projektis osalejad:

Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool (konsortsiumi juhtiv parter), Tartu Kutsehariduskeskus,

Tallinna Polütehnikum, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool,

SA Innove, SA Kutsekoda.

Eesti kutseõppes rakendatakse varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamist peamiselt formaalhariduse osas ning lähtutakse ECVET-i põhimõtetest, sest VÕTA on üks ECVET-i “tööriist”. SA Innove poolt koordineeritud VÕTA kutseõppeasutuste võrgustiku juhtrühm (edaspidi VÕTA juhtrühm)  on oma  tegevust laiendamas mitteformaalsete kui ka informaalsete õpingute arvestamise osas.

Projekti ECVET-Eesti raames tegutsenud ekspertrühm on välja töötanud ja kohandanud juhendmaterjale ning tutvustanud ECVET-i põhimõtteid kutseõppeasutustele. VÕTA juhtrühm ning ECVET-i ekspertrühm on jõudnud arusaamisele, et on õige aeg ühendada mõlema töörühma potentsiaal ning arendada ühiselt ECVET-i rakendamise kompetentse. VÕTA juhtrühm on läbinud esmase koolituse ECVET-i põhimõtete osas ning on valmis ühinema ECVET-Eesti ekspertide rühmaga, rakendamaks tõhusamalt elukestva õppe põhimõtete rakendamist Eesti kutseõppes.

2012. aastal SA Archimedese eestvedamisel kokku kutsutud ECVET ekspertide tiim, kuhu kuuluvad ka VÕTA juhtrühma liikmed, otsustas parimate ECVET-i rakendamise praktikatega tutvumiseks sõita õpirändele Portugali ja Šotimaale. Kumbi on üles ehitanud eriilmelise ja oma maa vajadustest lähtuva ECVET-i rakendamise süsteemi.

Õpirände eesmärgiks on tutvuda, kuidas:

– on korraldatud partnerriikide ECVET-keskuste või valdkonda koordineerivate institutsioonide töö;

– on jagatud  vastutussalad partnerriikide erinevate institutsioonide vahel ECVET-i rakendamisel;

– on korraldatud ECVET-i rakendamise statistiliste andmete kogumine partnerriikides;

– on korraldatud partnerriikide ECVET-i siseriikliku võrgustiku koostöö ja ekspertide kompetentside arendamine;

– on korraldatud ECVET-i teemalised koolitused ja nõustamine partnerriikides;

– on jõutud parima praktikani VÕTA ja ECVET-i põhimõtete ühildamisel;

– toimib partnerriikides ECVET-i rakendamise alase teabe levitamine.

Ajavahemikus 28.09-02.10.2015 külastati Portugali ECVET-i rakendamise eest vastutavaid ja ECVET-i tööriistana kasutavaid institutsioone: CECOA(Vocational Training Centre for the Commerce and Services), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks, CCP (Portugese Trade Confederation), University CEPCEP, ECOL (Professional School),  COMPETIR (Private Company in VET), CENFIM (Vocational Training Center for Metallurgical Sector); DGERT (General Directorate for Employment and Industrial Relations).

Ajavahemikus 18.04-20.04.2016 külastati Šotimaa vastavaid institutsioone:

SCQFP (Scottish credit and qualifications framework), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks,

Esinejad: ECVET in Scotland, ECORYS UK (the ECVET National Agency), QAA Scotland (the Scottish Higher Education RPL Network), West Collage Clydebank Campus, Light on the Path (Student/apprentice Exchange Company), Stand International (Municipal Training Centre).