Vastuvõtu kord

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2022
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 1

1 Üldsätted

1.1 Uute õpilaste vastuvõtt toimub vastuvõtukorra alusel, mille aluseks on haridus- ja teadusministri 01.09.2018 määrus nr 14, „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“. 

1.2 Õigus esitada avaldus Tallinna Teeninduskoolis õppimiseks on kõigil Eesti ja välisriikide kodanikel. 

1.3 Vastuvõtul lähtutakse EV Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt kindlaks määratud näitajatest: õpetatavad erialad, õppekavad, õppekeel. 

1.4 Õppetöö toimub õppevormides, mis on kirjeldatud rakenduskavas. 

1.5 Õppima võetakse järgmistel tingimustel: 

1.5.1 põhi- ja keskhariduse baasil, põhihariduse nõudeta; 

1.5.2 sisseastumisvestluste, testide ja/või praktiliste katsete sooritamisel. 

1.6 Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab vastuvõtukomisjoni direktor oma käskkirjaga määramata ajaks. 

1.7 Kooli vastuvõtukomisjon võib pikendada dokumentide vastuvõttu vabade kohtade olemasolul väljakuulutatud vastuvõtuperioodi lõppemisel ja korraldada täiendava vastuvõtu. Täiendavast vastuvõtust teavitatakse avalikkust samuti nagu põhivastuvõtu puhul. 

2 Kool:

2.1 teavitab üldsust vastuvõtu tingimustest, korrast ja ajakavast oma kodulehel www.teeninduskool.ee ja vastuvõtu infosüsteemi www.sais.ee kaudu; 

2.2 teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest kooli kodulehel õppekavade lingi all; 

2.3 teavitab kooli õppetöö korraldusest kooli kodulehel samanimelise lingi all; 

2.4 vajadusel nõustab õpilaskandidaati õppekava ja õppevormi valikul vastuvõtukomisjoni või vastuvõtujuhi poolt; 

2.5 vajadusel nõustab õpilaskandidaati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise võimalustest vastuvõtu tingimuste ja õppekava täitmisel, vastuvõtukomisjoni liikme või õppenõustaja poolt, soovi esitamisel vastuvõtukomisjoni töötajale; 

2.6 vajadusel nõustab HEV õpilaskandidaati õppekava ja õppevormi valikul vastuvõtukomisjoni töötaja või tugikeskuse töötaja või tulevase rühmajuhendaja poolt, soovi esitamisel vastuvõtukomisjoni töötajale; 

2.7 koostab vastuvõtuvestluste ja -katsete tulemuste alusel kuni ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kodeeritult kooli infostendil ja kooli veebilehel, korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise ning esitab kooli direktorile kinnitamiseks õpilaskandidaatide nimekirja; 

2.8 korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul; 

2.9 korraldab vastuvõtuga seotud aruandluse; 

2.10 Õpilaste vastuvõtu korra täitmise eest vastutab ja kõik kooli sisseastumisega seotud ning käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab lõplikult vastuvõtukomisjon. 

2.11 Õpilaste vastuvõtu kord on kättesaadav kooli kodulehel ja vastuvõtu ajal koolis infostendidel. 

3 Õpilaskandidaadi esitatavad dokumendid

3.1 Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat avalduse elektrooniliselt või paberkandjal. Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. 

3.2 Õpilaskandidaat lisab avaldusele dokumendid, mis on kirjeldatud vastuvõtutingimustes kooli kodulehel: 

3.2.1 Pass või ID-kaart. 

3.2.2 Haridust tõendav dokument koos hinnetelehega või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia. 

3.2.3 Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu. Vähemalt 22 aasta vanuselt põhihariduseta isikult nõutakse põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu, mida hinnatakse koolis testiga. Vastava sooviavalduse peab kandidaat esitama vastuvõtukomisjonile. 

3.2.4 Kutsekeskhariduse tasemele kandideerimisel tuleb tõendada keeleoskust riigikeeleoskuse tunnistusega (kui ei ole lõpetatud eestikeelne kool; väljaprinti on võimalik teha eesti.ee portaalist). Selle puudumisel lisandub vastuvõtukatse õppimiseks piisava keeleoskuse tõendamiseks. 

3.2.5 Väljavõte kooli tervisekaardist, õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine ja kui see on nõutud konkursi tingimustes. 

3.2.6 Motivatsioonikiri, kui see on nõutud konkursi tingimustes; 

3.2.7 CV, kui see on nõutud konkursi tingimustes; 

3.2.8 Töökohapõhiste õppekavade puhul soovituskiri tööandjalt, kui see on nõutud konkursi tingimustes; 

3.2.9 Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs; 

3.2.10 Alaealise kandidaadi puhul lapsevanema või hooldaja kirjalik või digitaalselt allkirjastatud nõusolek. 

3.3. Välismaalastel on võimalik Tallinna Teeninduskooli kandideerida kutseõppesse järgmistel tingimustel ja lisaks vastava eriala kandideerimisdokumentidele peab õpilaskandidaat isiklikult esitama: 

3.3.1 Haridust tõendava dokumendi originaali koos hinnetelehega või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia. 

3.3.2 dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis; 

3.3.3 Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnangu kui haridust tõendav dokument on välja antud väljapool Eestit ja kes soovivad õppima asuda õppekavadele, millel on keskhariduse nõue. Välisriigis väljaantud muukeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde ning tõlge peab olema vandetõlgi tehtud. 

3.4. Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid võib esitada õpilaskandidaadi esindaja, kui õpilaskandidaadil ei ole võimalik seda isiklikult teha. Kui dokumendid esitab õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks eelpool loetletud dokumentidele esindusõigust tõendava dokumendi. 

3.5. Alla 15-aastase alaealise või piiratud teovõimega välismaalasest isiku taotluse ja esitatava tõendi allkirjastab tema seaduslik esindaja. Kool tuvastab vajadusel õpilaskandidaadi esindaja isiku elektroonilise avalduse esitamisel digitaalselt ning paberkandjal avalduse esitamisel isikut tõendava dokumendi alusel. 

3.6. Kui õpilaskandidaadi avaldusel olevad andmed on puudulikud või pole esitatud kõiki nõutavad dokumente määratud kuupäevaks, on koolil õigus tema avaldus tagasi lükata. 

4 Õpilaskandidaatide kandideerimisprotsess

4.1 Õpilaskandidaat sooritab vastavalt vastuvõtutingimustele vastuvõtukatsed (katsed, testid, vestlused, jmt), mida hinnatakse punktisüsteemis. Iga skaalat tutvustab kandidaatidele vestluskomisjon.

4.2 Kui õpilaskandidaadi emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole sooritanud eesti keele emakeelena riigieksamit, tuleb kandidaadil sooritada eesti keele oskuse test.

4.3 Vastuvõetavate õpilaste nimekiri moodustub punktide alusel koostatud paremusjärjestuses, vastuvõetavate arvu erialal määrab kooli nõukogu.

5 Õpilaskandidaadi kandmine kooli õpilaste nimekirja

5.1 Vastuvõtukomisjoni otsusega kooli vastu võetud õpilaskandidaat on kohustatud kinnitama oma õppima asumist kooli määratud tähtajaks. 

5.2 Õpilaskandidaat saab kinnitada oma õppima asumist vastuvõtu infosüsteemis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on alaealine, lisatakse kinnitusele vanema või eestkostja nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

5.3 Õppima asumise kinnitamisega kinnitab õpilaskandidaat või tema vanem/eestkostja, et õpilaskandidaadi tervislik seisund võimaldab valitud erialal õppida. 

5.4 Ettenähtud ajaks õppima asumisest teavitamata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekoht täidetakse pingerea järgmise kandidaadiga, kes soovib õppima asuda. 

5.5 Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning korraldatakse õpilaste registreerimine hariduse infosüsteemis, lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest asuda kooli õppima. 

5.6 Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat. 

5.7 Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on piiratud teovõimega, kinnitab vanem või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õpilaskandidaadi kooli õppima asumise. 

5.8 Alaealise õpilaskandidaadi puhul annab tema vanem/eestkostja nõusoleku oma lapse/hoolduslapse isikuandmete töötlemiseks vastavalt isikandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 ning hariduslike erivajaduste tuvastamisel rakendada lapsele individuaalset õppekava ja/või teisi tugimeetmeid, mis kantakse EHIS-sse. 

6 Õpilase vastuvõtmine õppeaasta keskel

6.1 Õpilasi võib kooli vastu võtta alanud õppetööga õppekavale õppeaasta keskel vabade õppekohtade olemasolul ja käesolevas korras nimetatud dokumentide olemasolul. 

6.2 Õpilaskandidaat peab tõestama, et tema õpi- ja töökogemused ja oskused vastavad liitumisel vastaval tasemel oleva õpperühma ja -kavaga. 

6.3 Õppeaasta kestel vastuvõetavate õpilaste avaldusi menetlevad vastuvõtujuht ja vastava õppekavarühma juhtivõpetaja vastavalt ÕKE p 15. 

7 Vaidlustamine

7.1 Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.