Töökorralduse reeglid

Kooskõlastatud kooli nõukogus 29.04.2020 protokoll 1-6/26

 1. Üldsätted
 2. Tööleping
 3. Poolte õigused ja kohustused
 4. Töökultuur
 5. E-post ja infovahetus
 6. Tööaruannete esitamine
 7. Tööaeg
 8. Töölt puudumine töötasu säilitamisega
 9. Kaugtöö rakendamise võimalused
 10. Ajutine töövõimetus
 11. Puhkus
 12. Tööalaste korralduste mittetäitmine
 13. Konflikti lahendamine
 14. Töötasu
 15. Kompensatsioonid
 16. Kooli ruumides ja territooriumil viibimine
 17. Asutuse vara kasutamine
 18. Valvekaamerate kasutamine asutuse territooriumil
 19. Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise ja vältimise põhimõtted
 20. Lõppsätted

1 Üldsätted

1.1. Töökorralduse reeglid on dokument, millega pannakse paika mõlema poole (tööandja ja töötaja) käitumisreeglid töösuhetes, mis täpsustavad omavahelist
käitumist tulenevalt seadusandlusest.

1.2. Töökorralduse reeglitega saab tutvuda kantseleis, kooli kodulehel töötaja vaates ja Eesti Koolide Infosüsteemis (EKIS). Töökorralduse reegleid tutvustatakse uuele
töötajale tööle asudes. Töötaja esmase juhendamise viib läbi tema vahetu juht.

2 Tööleping

2.1. Töötajad töötavad kirjalikult sõlmitud lepingu alusel.

2.2. Pooltevahelise töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab direktor.

2.3. Esmane juhendamine sisaldab ametijuhendi ja töökohaga tutvumist, kolleegidele tutvustamist ja ringkäiku koolis, käesoleva korra, kooli eesmärkide ja
asjaajamiskorra tutvustamist. Tööohutusalase juhendamise viib läbi töökeskkonna volinik 5 tööpäeva jooksul tööleasumisest.

2.4. Töötaja saadab kooli üldisele e-posti aadressile enda tutvustuse ja kontaktid 3 esimese tööpäeva jooksul.

2.5. Töötajale määratakse mentor või juhendaja mõistlikult piisavaks ajaks, et töökorraldusse sisse elada, õpetajale õppeaastaks ja muudele töötajatele vähemalt neljaks esimeseks kuuks.

2.6. Töölepingu lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras ja alustel.

3 Poolte õigused ja kohustused

3.1. Oma õigustes ja kohustustes lähtuvad pooled seadustest, lepingust ja ametijuhendist.

3.2. Pooled suhtuvad teineteisesse korrektselt ja viisakalt.

3.3. Pooltel on keelatud edastada Tallinna Teeninduskooli siseinfot, mis kahjustab töötajate omavahelist suhteid või kooli mainet, kolmandatele isikutele.

3.4. Töötajatel on õigus edastada kooli mainet tõstvat ja kutseharidust populariseerivat infot kooli sümboolikat sisaldava infoga.

3.5. Pooltel on keelatud teadlikult edastada mistahes väärinformatsiooni.

3A Tööandja on kohustatud

3A.1. võimaluste piires ergutama ja toetama töötajaid.

3A.2. austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi.

3A.3. mitte avaldama töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta kolmandatele isikutele töötaja isikuandmeid (sealhulgas ka isikliku mobiiltelefoni numbrit) ega andmeid töötaja töötasu kohta.

3B Töötaja on kohustatud

3B.1. osalema oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel ning koolituse lõppemisel esitama koolituse tõendid/tunnistused kantseleisse.

3B.2. hoiduma häbiväärsetest tegudest.

3B.3. omama kehtivat tervisetõendit (väljastatud peale 01.01.2015). Esmasel tööleasumisel tasub tervisetõendi kulud töötaja ise. Tööandja võib töötaja suunata vajadusel korduvale tervisekontrollile nakkushaiguse kahtluse korral.

4 Töökultuur

4.1. Iga töötaja hoiab kooli mainet ega riku seda oma tegevuse või tegevusetusega.

4.2. Õppetunnis olles on õpetaja mobiiltelefon välja lülitatud või hääletul režiimil kui seda ei kasutata õppetöös. 4.3. Töötajate mobiiltelefonid jm elektroonilised seadmed on koosolekute ajal välja lülitatud või hääletul režiimil kui neid ei vajata koosoleku läbiviimisel. Muul tööajal talitatakse vastastikuse kokkuleppe alusel.

5 E-post ja infovahetus

5.1. Töö ajal peab iga töötaja olema kursis oma e-posti sisuga. Tööandja eeldab, et sisekirja saates peab töötajal olema mõistlik aeg antud meilidega tutvumiseks.

5.2. Reeglina loetakse mõistlikuks meilidega tutvumise ja vastamise ajaks 1 tööpäev või vastavalt kirjas esitatud vastamise tähtajale. Lähetuses viibimise ajal eeldatakse, et tutvumine toimub esimesel võimalusel, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast lähetuse lõppemist. Kiireloomuliste ülesannete lahendamiseks või otsuste tegemiseks või nõusolekute saamiseks eeldatakse vahetut töötajatega suhtlemist, mida hea tava kohaselt kinnitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

5.3. Hea tava on kirja lõppu lisada vastuse saatmise mõistlik tähtaeg.

5.4. Töötajad kasutavad neile tööandja poolt antud e-posti aadressi peamiselt tööalaseks suhtlemiseks. Kui töötajad kasutavad tööandja poolt antud e-posti aadressi isiklike e-kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks, siis peavad nad arvestama, et tööandja võib näha kirjade sisu meilikontode haldamisel. Töötaja peab maandama turvariskid minimaalseks oma isikliku konto sidumisel töö e-posti aadressiga.

6 Tööaruannete esitamine

6.1. Töötajad, kes esitavad aruandeid, peavad seda tegema õigeaegselt ja nõuetekohases vormis. Käesolevas dokumendis loetakse aruannete hulka ka töötajate iga-aastased eneseanalüüsid vastavalt kooli kodulehel avalikustatud vormidele.

6.2. Õpetajate töös tekkivad õppematerjalid peavad olema korrektselt vormistatult üles laaditud õppekeskkonda Moodle koolis edaspidiseks kasutamiseks sh ka töötaja
lahkumisel.

6.3. Töötajate töös tekkivad ja töö raames loodud tööks vajalikud dokumendid peavad jääma kasutuseks ka töötaja lahkumisel koolist.

7 Tööaeg

7.1. Tööaeg on määratud töölepingus. Üldine tööaeg õpetajatel on 35 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul, teistel töötajatel 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. Eelduslikult on puhkepäevad laupäev ja pühapäev.

7.2. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse ühe tunni võrra. Kui riigipüha langeb nädalavahetusele, on juhtkonnal õigus anda pühale eelnev või järgnev tööpäev vabaks.

7.3. Riietehoidjate ja administraatorite puhul kasutatakse tööaja summeeritud arvestust. Nende töötajate tööaja algus ja lõpp, samuti vaheaeg määratakse kindlaks vahetuste ajakavaga, mille koostab ja kinnitab tööandja poolt määratud isik. Ajakava tehakse teatavaks asjaosalistele hiljemalt 5 päeva enne arvestusperioodi algust.

7.4. Töötaja võtab osa tööalastest nõupidamistest, koolitustest ja koosolekutest olenemata kokkulepitud töötamise kohast või tunnivabast ajast. Õpetajate puhul samuti koolisisesed õpilastega seotud sündmused (nt aktused, õpilasüritused, -loengud, külaliste vastuvõtt jmt).

7.5. Lõunavaheaeg. Pikema kui 6-tunnise töötamise kohta on ette nähtud vähemalt 30-minutiline tööpäevasisene vaheaeg. Lõunavaheaeg on üldjuhul ajavahemikul 11:00-
15:00.

7.6. Töötaja võib kasutada kahte 15-minutilist vaheaega, mis arvestatakse tööaja hulka.

8 Töölt puudumine töötasu säilitamisega

8.1. Vältimatul vajadusel töölt puududa lühiajaliselt (kuni 4 tundi) lepivad töötaja ja vahetu juht selles kokku ja vormistada RTIPis ei ole vajalik.

8.2. Kõik muud puudumised vormistab Töötaja RTIPis, portaalis www.riigitootaja.ee .

8.3. Töötajal on õigus puududa töölt tervislikel põhjustel kuni 2 tööpäeva kalendriaastas töötasu säilitamisega.

8.4. Töötaja osalemine koolitustel jt enesearendusega seotud üritustel on reguleeritud koolidokumendis Lähetus- ja koolitusjuhend.

8.5. Tööandja võimaldab töötajale tema enda või laste abiellumise, pereliikme surma ja isale lapse sünni puhul avalduse alusel kuni 3 vaba päeva koos töötasu säilitamisega. Pereliikmeteks loetakse ema, isa, abikaasa (elukaaslane), lapsed, õed-vennad.

9 Kaugtöö rakendamise võimalused

9.1. Töötajad kellel on vajalik ja võimalik töötada kodukontoris, võivad seda teha, olles oma vahetu juhiga kokku leppinud hiljemalt kodukontori päevale eelneval tööpäeval. Kontaktinfo peab olema asetatud töökoha ukse kõrvale tahvlile.

9.2. Kui töölepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis 5-päevasest töönädalast võib olla 1 kodukontoripäev, kui samal nädalal ei ole planeeritud koolitus või organisatsiooniülene kodukontoripäev või puhkus või tervisepäev või tööpäevale langev riigipüha või muud töölt eemalviibimise päev.

9.3. Kui töötaja töötab samaaegselt teise tööandja juures, siis on eetiline sellest kooli teatada, iseäranis siis, kui teine tööandja on sama profiiliga ettevõte või asutus.
Töötamine teise tööandja juures ei ole tööaja muutmise nõude aluseks.

10 Ajutine töövõimetus

10.1. Töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest või haige perekonnaliikme hooldamise vajadusest ja võimaluse korral selle eeldatavast kestusest kas oma otsesele juhile või kantseleisse.

10.2. Töötaja teavitab tööandjat tööleasumisest viivitamatult pärast sunnitud eemalviibimist.

10.3. Töötajale hüvitatakse haigestumise teise ja kolmanda kalendripäeva eest haigushüvitisena 70% töötaja keskmisest töötasust.

11 Puhkus

11.1. Puhkus vormistatakse RTIPis vähemalt 2 nädalat ette.

11.2. Puhkuste ajakava võib muuta poolte kokkuleppel.

11.3. Põhipuhkust antakse osadena vahetu juhiga kokkuleppel, mis oleks mõistlik mõlemale poolele. Mõistlikuks kokkuleppeks loetakse puhkuseperioode, mis sisaldavad 5 tööpäeva kohta kaks puhkepäeva kalendripäevadena.

11.4. Puhkuse jagamine lühemaks osaks kui 7 kalendripäeva on lubatud üksnes poolte kokkuleppel.

11.5. Tööandja võimaldab tasustamata puhkust reeglina siis, kui korraline puhkus on kasutatud kooskõlastatult vahetu juhiga.

12 Tööalaste korralduste mittetäitmine

12.1. Kui tööalaste korralduste täitmisel ilmneb takistavaid asjaolusid, siis peab töötaja nendest koheselt teavitama tööandjat.

12.2. Kui töötaja pole aru saanud oma tööülesandest, siis ei jäta ta ülesannet täitmata, vaid pöördub ta oma vahetu juhi või direktori poole.

13 Konflikti lahendamine

13.1. Konfliktsituatsioonis lähtutakse süütuse presumptsioonist. Lahendamise eesmärk on töörahu taastamine.

13.2. Kui konflikti osapooled ei suuda lahendada erimeelsusi läbirääkimiste teel, siis võib pöörduda usaldusisiku poole.

14 Töötasu

14.1. Töötaja töötasu suurus ja töötingimused lepitakse kokku kirjaliku töölepingu sõlmimisel.

14.2. Töötajatele makstakse töötasu üks kord kuus hiljemalt käesoleva kuu viimaseks tööpäevaks ülekandega töötaja poolt kirjalikult esitatud pangaarvele.

14.3. Kokkulepitud töötasust arvestatakse maha töötaja maksukohustus ehk töötasust kinnipeetavad seaduses ettenähtud maksud. Töötasu makstakse rahas.

14.4. Töötasu arvutamise teatis edastatakse Töötaja e-posti aadressile hiljemalt töötasu maksmise päeval.

15 Kompensatsioonid

15.1. Kui töötaja (vastavalt kuvariga töötavate töötajate nimekirjale direktori käskkirjale) nägemisteravus on koolis töötamise jooksul halvenenud, siis on tal õigus taotleda nägemist korrigeerivate vahendite maksumuse kompensatsiooni ja edasi toimitakse kooli korra „Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamine“ järgi.

15.2. Kui töötajale on ette nähtud kommunikatsiooni- ja/või transpordikulude igakuine hüvitamine, siis toimub selliste kulutuste hüvitamine töölepingu kohaselt või eraldi dokumendis sätestatud kokkulepete alusel.

15.3. Majanduskulu aruanne vormistatakse RTIPis. Sularahas tööülesannete täitmiseks tehtavad ostud kooskõlastatakse eelnevalt vahetu juhiga.

16 Kooli ruumides ja territooriumil viibimine

16.1. Õppehooajal on koolimaja avatud 07:00 – 20:00. Varasemad ja hilisemad tööletuleku ajad fikseeritakse tunniplaanis ja töögraafikutes.

16.2. Maja lahtiolekuajad koolivaheajal antakse teada juhtkonna poolt vähemalt 2- nädalase etteteatamisega.

16.3. Isikutel, kes on saanud valvestuskoodi, on keelatud edastada valvestuskoodi kolmandatele isikutele.

16.4. Kooli on keelatud tuua relvi, terariistu (nuga, kirves jt) v.a õppeotstarbelised nt noad jne kutseõpetajatel laborites praktilistes tundides kasutamiseks, lõhkeained,
pürotehnilisi aineid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.

16.5. Külaliste viibimisest koolimajas teavitatakse oma vahetut juhti või valveadministraatorit.

16.6. Töövälisel ajal majas viibivad koodi omavad isikud peavad lahkudes veenduma, et peale nende kedagi ei viibi objektil ja peavad panema väljumisel maja signalisatsiooni alla.
16.7. Meedia esindajate viibimisest majas tuleb teavitada direktorit või kooli juhtkonna liiget.

17 Asutuse vara kasutamine

17.1. Töötaja on kohustatud tema käsutusse antud vahendid tagastama tööandjale töölepingu peatumise, muutmise või lõppemise korral poolt kindlaks määratud tähtajaks.

17.2. Töölepingu lõppemisel suletakse koheselt töötaja kasutuses olnud kooli e-posti aadress.

17.3. Ringkäigulehele kogub lahkuv töötaja nõusoleku vastutavatelt isikutelt, et tal ei ole kooli ees võlgnevusi.

17.4. Võlgnevuse olemasolul või vara rikkumisel või kaotamisel toimitakse seadusest tulenevalt kahju hüvitamiseks.

18 Valvekaamerate kasutamine asutuse territooriumil

18.1. Koolimajas ja selle territooriumil on paigaldatud videokaamerad.

18.2. Videokaamerad koolis ja kooli territooriumil on paigaldatud varguste ja rüüstamiste fikseerimiseks ja ärahoidmiseks nii õppetegevuse toimumise kui ka töövälisel ajal. Samuti kooli territooriumil pargitud sõiduvahendite ja jalgrataste turvalisuse jälgimiseks ja avariisituatsioonide fikseerimiseks.

18.3. Salvestiste ülekirjutamine toimub automaatselt mitte enam kui 1 kuu möödudes.

18.4. Igasugust isikuandmete töötlemist käsitletakse eraelu puutumatuse riivena ning kaamerate kasutamine töökoha territooriumil ilma töötajate isikuandmete töötlemiseta ei ole reeglina võimalik.

18.5. Kogutud andmete töötlemine toimub vajadusel IT juhi poolt direktori või haldusjuhi korraldusel.

18.6. Kogutud andmeid esitatakse vajadusel politseile juhtumite asjaolude väljaselgitamiseks.

18.7. Kooli töötajal on alati õigus küsida enda kohta käivat teavet (sh kaamerasalvestisest väljavõtet) ja sellega tutvuda.

19 Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise ja vältimise põhimõtted

19.1. Kooli töötaja on kohustatud teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli direktorit, kui kool hangib tooteid või teenuseid ja pakkuja on kooli töötajaga
seotud isik.

19.2. Kooli direktor määratleb edasised protseduurid vältimaks huvide konflikti.

19.3. Eetiline on mitte vastu võtta kingitusi, kui selle eest nõutakse teenet kellegi kasuks või millegi heastamiseks.

19.4. Tänukingitused on lubatud tähtpäevadel ja tänuks tehtud töö eest, kuid need peavad olema proportsionaalsed.

19.5. Töötaja saab kasutada töötajatele mõeldud kompensatsioone, kui neid on võimalik kohaldada tööülesannetest lähtuvalt kõikidele vastavatele töötajatele.

20 Lõppsätted

20.1. Olukordades, mida ei reguleeri töökorralduse reeglid ega ka muud normatiivaktid, lähtuvad pooled väljakujunenud väärtustest, üldtunnustatud viisaka ja eetilise käitumise printsiipidest ja hea tava põhimõtetest. Kui otsustamisel tekib kahtlus lahenduse kohta võib töötaja alati pöörduda nii suuliselt kui kirjalikult juhtkonna poole, kes teeb vastava otsuse mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul.

20.2. Töökorralduse eeskirja muudetakse kooli nõukogu otsusega.