Tallinna Teeninduskooli õpilasesinduse põhikiri

Vastu võetud 07.05. 2018 Teko ÕE üldkoosoleku otsusega. Kinnitatud kooli nõukogu poolt 30. mai 2018 nr 1-6/33

I ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Teeninduskooli (edaspidi Teko) õpilasesinduse (edaspidi ÕE) moodustavad
kutseõppe tasemeõppe õpilased.
1.2. Teko ÕE otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas kutseõppeasutuste seaduse ja
seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes Teko õpilaste huvidest,
vajadustest, õigustest ja kohustustest.
1.3. Teko ÕE-l on õigus:
1.3.1. moodustada teiste ÕE-dega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja
korras;
1.3.2. astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
1.3.3. nimetada oma esindaja kooli nõukokku ja õppetoetuste komisjoni;
1.3.3.1. ÕE esindajaks on ÕE president;
1.3.4. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel
antud õigusaktide kohaselt kuuluvad ÕE pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud
kellegi teise otsustada ega korraldada.
1.4. ÕE esindusorgan on õpilasesinduse nõukogu (edaspidi nõukogu), mis esindab ÕE-d
suhetes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.5. Nõukogu kutsutakse kokku ÕE põhikirjas sätestatud korras (IV osa – nõukogu
kokkukutsumise kord) jooksvaks õppeaastaks hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobri esimesel
nädalal.
1.6. ÕE töös osalemise õigus on kõikidel Teko kutseõppe tasemeõppe õpilastel.
1.7. ÕE-l on põhikiri, milles sätestatakse ÕE esindus- ja täitevorganite moodustamise kord,
nende õigused, kohustused, vastutus ning töökord.
1.8. ÕE põhikirja võtab vastu ja seda muudab ÕE lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.
1.9. Teko igal õpperühmal on õigus valida vähemalt üks oma esindaja ÕE üldkoosolekule.
1.10. Igal Teko õpperühmal on üldkoosolekul nõukogu valimistel üks hääl.
1.11. Teko ÕE õpperühmade esindajate üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad
osa vähemalt 51% õpperühmade esindajaid. Üldkoosoleku otsused, v.a. isikuvalimised,
võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.
1.12. Õpilasesindus esitab ÕE põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu
kinnitab ÕE põhikirja, kui see vastab seadusele ja seaduse alusel antud õigusaktidele.

II ÕPILASESINDUS (ÕE)

2.1. Teko õpilaskonna vastutav ja korraldav esindusorgan on ÕE.
2.2. Teko ÕE moodustavad ja tema liikmed on õpperühmade üldkoosolekule valitud
esindajad.
2.3. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on õigus kasutada eesmärgipäraselt, vastavalt Teko
juhtkonnaga sõlmitud leppele, kooli rekvisiite, kooli ruume, tehnilisi vahendeid,
tegevustoetust ja ÕE -le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.
2.4. ÕE lähtub oma tegevuses Teko ÕE põhikirjast, Teko põhimäärusest, Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest, kooli juhtkonnaga sõlmitud lepetest ja heast tavast.
2.5. ÕE peab oma üldkoosolekuid mitte harvemini kui üks kord kuus kuu esimesel nädalal.
Korralise ÕE üldkoosoleku kutsub kokku ÕE president.
2.6. ÕE üldkoosolekud toimuvad reeglina õppetöövälisel ajal alates 15.45.
2.7. Erakorralise ÕE üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on nõukogul, 1/3 ÕE liikmetel ja
kooli direktoril.
2.8. ÕE üldkoosolekul võetakse otsused vastu põhikirjas sätestatud korras. Isikuvalimised
toimuvad salajasel hääletusel ja ÕE üldkoosolekul kinnitatud korras.

III ÕPILASESINDUSE ÜLESANDED

3.1. Esindab ja kaitseb Teko õpilaste õigusi ja huve;
3.2. Selgitab Teko õpilastele nende õigusi ja kohustusi;
3.3. Aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
3.4. Järgib, uuendab ja edendab kooli traditsioone;
3.5. Kujundab korrektseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste, õpetajate, kooli
juhtkonna ja personali vahel;
3.6. Parendab õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi ja aitab kaasa õpilaste omavahelise
suhtlemise soodustamisele;
3.7. Kaasab aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse;
3.8. Arendab koostööd koolide õpilasesindustega, piirkondlike-, vabariiklike- ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega;
3.9. Esitab Teko ÕE põhikirja kinnitamiseks kooli nõukogule.

IV ÕPILASESINDUSE NÕUKOGU

4.1. ÕE valib oma üldkoosolekul nõukogu üheks õppeaastaks. Juhatuse volitused kestavad
kuni uue nõukogu valimiseni.
4.2. Nõukogu liikmed valitakse ÕE liikmete hulgast ülesseatud kandidaatide hulgast avalikul
hääletusel.
4.3. Kõigil ÕE liikmetel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE nõukogu valimisteks,
hiljemalt nädal enne ÕE üldkoosoleku algust.
4.4. Nõukogu on seitsme (7) liikmeline. Juhatuse koosseisu moodustavad: president,
asepresident, sekretär ja alaliste toimkondade juhatajad: spordivaldkonna juht; õigus- ja
sotsiaalvaldkonna juht; meediavaldkonna juht; kultuurivaldkonna juht.

4.5. ÕE nõukogu
4.5.1. koostab oma tegevuse korraldamiseks tööplaani;
4.5.2. aitab kaasa õppetöö korralduse ja koolielu probleemide lahendamisele;
4.5.3. esindab ÕE-d koolisiseselt ja väljaspool kooli;
4.5.4. valmistab ette ja viib läbi ÕE üldkoosolekuid;
4.5.5. kindlustab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete täitmise;
4.5.6. viib ellu ÕE üldkoosolekul vastu võetud otsuseid;
4.5.7. korraldab Teko õpilasüritusi ja vaba aja sisustamist;
4.5.8. teavitab ÕE liikmeid oma tegevusest;
4.6. ÕE nõukogu annab aru oma tegevusest ÕE üldkoosolekutel.

4.7. President
4.7.1. juhib ja koordineerib ÕE nõukogu tööd;
4.7.2. juhatab ÕE üldkoosolekuid;
4.7.3. valmistab vastavalt aasta tööplaanile ette ÕE nõukogu koosolekute päevakorrad ja viib
läbi koosolekud;
4.7.4. esitab ÕE nõukogu ja ÕE üldkoosoleku otsuste alusel ettepanekuid ja pöördumisi kooli
juhtkonnale ja/või nõukogule;
4.7.5. korraldab kooli juhtkonnaga kokkuleppe alusel ühiseid koosolekuid.
4.8 Asepresident
4.8.1. presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi, mida ta
võimalusel kooskõlastab presidendiga;
4.8.2. võib esindada kooli ja õpilasi presidendi volituse alusel;
4.8.3. asepresident on kohustatud osalema kõikidel ÕE nõukogu koosolekutel, va.
mõjuva põhjuse olemasolul.

4.9. Sekretär
4.9.1. hoiab korras ÕE dokumentatsiooni;
4.9.2. peab ÕE liikmete listi ja arvestust ÕE liikmete üle;
4.9.3. koostab koosolekute protokollid ja esitab kinnitamiseks koosoleku juhatajale;
4.9.4. edastab ÕE liikmetele juhatuse koosolekute protokollid ja vajaliku info.

4.10. Valdkonna juht
4.10.1. Valdkonna juht moodustab ÕE liikmetest oma toimkonna, mille koosseisu kinnitab
ÕE nõukogu.
4.10.2 Valdkonnad täidavad nende pädevusse kuuluvaid ülesandeid ja ÕE nõukogu poolt
vastu võetud otsuseid.
4.11. Valdkondade liikmed moodustavad ÕE aktiivi.
4.12. Nõukogu alalised valdkonnad on:
4.12.1 Õigus-ja sotsiaalvaldkond:
4.12.1.1. teeb koostööd kooli nõustamiskeskusega;
4.12.1.2. esindab ÕE-d Teko õppe- ja kasvatustöö- ning õppetoetuste komisjonis;
4.12.1.3. loob ja hoiab ÕE suhteid teiste koolide ja noorteühingutega;
4.12.1.4. tunneb õppetööd ja koolielu puudutavaid õigusakte;
4.12.1.5. korraldab küsitlusi õpilaste probleemide ja huvide väljaselgitamiseks;
4.12.1.6. teeb ettepanekuid toitlustamise, õpilaskodu, õppekeskkonna ja õppekorralduse
parendamiseks.

4.12.2 Meediavaldkond
4.12.2.1. uuendab regulaarselt ÕE ajaveebi, Instagrami kontot ja avaldab infot ÕE Facebook`i
lehel;
4.12.2.2. koostab rühmavanemate listi ja edastab selle kaudu õpilasi puudutavat infot;
4.12.2.3. jäädvustab kooli õpilasüritusi;
4.12.2.4. kogub ÕE arvutisse ürituste pildi- ja videomaterjali
4.12.2.5. vastutab õpilasürituste reklaami teostamise ja ülespaneku eest.

4.12.3 Kultuurivaldkond
4.12.3.1. valmistab koostöös kooli huvijuhi ja ÕE-ga ette õpilasüritusi;
4.12.3.2 viib kava- või õhtujuhina läbi erinevaid kooli üritusi – koolipeod, aktused, kontserdid
jm;
4.12.3.3. aitab kaasa ja osaleb kooli tutvustavate ürituste korraldamisel;
4.12.3.4. pakub välja uute ürituste ideid ja seisab hea traditsioonide käigushoidmise eest.

4.12.4 Spordivaldkond
4.12.4.1. teeb koostööd kehalise kasvatuse õpetajatega;
4.12.5.2. organiseerib ja viib läbi ülekoolilisi spordiüritusi;
4.12.5.3 koordineerib õpilaste osavõttu kutsekoolidevahelistest karika- ja meistrivõistlustest;
4.12.5.4. propageerib sporditegevust ÕE seas.

4.13. Nõukogu töövormiks on koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa
vähemalt viis (5) nõukogu liiget. Koosolekud võivad olla ka elektroonilised.
4.14. Nõukogu otsused võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Võrdsel häälte
jagunemisel otsustab koosoleku ÕE presidendi hääl.
4.15. Nõukogu võib moodustada oma otsusega ajutisi toimkondi, määrates kindlaks nende
koosseisu, ülesanded ja tegevusaja.

V ÕPILASESINDUSE PRESIDENDI VALIMISE KORD

5.1. Kandidaatide ülesseadmine ja registreerimine:
5.1.1. Kõigil kutseõppe tasemeõppe õpilastel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE
presidendi valimisteks hiljemalt üks (1) nädal enne jooksva õppeaasta teist ÕE üldkoosolekut;
5.1.2. Juhatusse kandideerijate eelregistreerimise ja tutvustamise korraldab eelmine president.
5.2. Valimiste korraldus:
5.2.1. president valitakse isikuvalimistel salajasel e-hääletusel (ÕIS-i kaudu);
5.3.2. enda tutvustamiseks ja täiendavatele küsimustele vastamiseks antakse igale
kandidaadile aega kuni 5 minutit ÕE üldkoosolekul ning kaks (2) nädalat ülekooliselt
(plakatid, videoklipp, interaktiivne tutvustus jne);
5.3.3. presidendiks kandideerib kaks või enam kandidaati, osutub valituks kõige enim hääli
saanud kandidaat;
5.3.12. valimistulemused kinnitab ÕE üldkoosolek protokolli alusel.

VI MAJANDAMINE

6.1. ÕE tegevuse vahendid moodustuvad Teko-poolsetest toetustest, ÕE poolt läbi viidud
korjandustest, sponsorite toetustest ja projektide vahenditest.

VII LÕPPSÄTTED

7.1. Teko ÕE põhikirja muutmise võivad algatada ÕE nõukogu, 1/3 ÕE liikmetest või 1/10
õpilaskonna liikmetest.
7.2. Põhikirja muudatused võtab vastu ÕE üldkoosolek ja kinnitab kooli nõukogu oma
otsusega.
7.3. Nõukogu liikmel on õigus astuda tagasi nõukogust oma avalduse alusel. Teko lõpetamisel
lõppevad nõukogu liikme volitused üheaegselt välja arvamisega õpilaste nimekirjast.
7.4. Nõukogu liikme umbusaldamise ettepaneku võib teha 1/3 ÕE liikmetest või 1/3 nõukogu
liikmetest.
7.5. Nõukogu liikmele võib avaldada umbusaldust, kui ta:
7.5.1. ei täida ÕE nõukogus temale pandud ülesandeid;
7.5.2. kahjustab oma tegevusega kooli või ÕE mainet.
7.6. Nõukogu liikmele esitatud umbusalduse alusel peatatakse nõukogu otsusega tema
volitused kuni ÕE üldkoosoleku otsuseni.
7.7. Puuduoleva või peatatud volitustega nõukogu liikme ülesandeid täidab ÕE president.
7.10. Teko ÕE põhikiri jõustub pärast kinnitamist kooli nõukogu poolt.