Eksamite kord

Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 3

Kinnitatud kooli nõukogus 30.08.2017

Tallinna Teeninduskooli eksamite korraldamise kord

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Teeninduskoolis korraldatavate eksamite kord.

1.2 Eksamite korraldamise eesmärkideks on:
1.2.1 haridustaseme saavutatuse hindamine õpilasiti, teemati
1.2.2 saada tagasisidet haridussüsteemi, õppeasutuse, õpilase ja õpetaja tegevuse kohta
1.2.3 suunata eksamivormi kaudu õppeprotsessi
1.2.4 siduda järjestikuseid haridusastmeid.

2 Eksamid

2.1 Müügikorraldaja kutseõpe keskhariduse baasil viies tase. 

 • õpilane võib sooritada Müügikorraldaja kutseeksami tase 5

2.2 Müügiesindaja kutseõpe keskhariduse baasil viies tase

 • kooli lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kooli lõpueksami

2.4 Pagar, kondiiter kutsekeskharidusõpe neljas tase

 • lõpetaja võib sooritada kutseeksami Pagar, tase 4, Kondiiter tase 4 või osakutse Taignavalmistaja tase 4, kui on täitnud õppekava RÕK-iga määratud mahus.

2.5 Kondiiter kutseõpe keskhariduse baasil neljas tase

 • lõpetaja sooritab kutseeksami Kondiiter, tase 4

2.6 Abipagar kutseõpe põhihariduse nõudeta kolmas tase

 • lõpetaja sooritab kutseeksami Abipagar, tase 3; (haridusliku erivajadusega õppija sooritab koolieksami)

2.7 Kokk kutsekeskharidusõpe

 • kutsehariduslik komplekseksam IV kursuse lõpus. Eksam koosneb kahest osast:
 • suuline teooriaeksam
 • praktiline lõpueksam
 • õpilane võib sooritada kutseeksami Kokk tase 4

2.8 Kokk kutseõpe keskhariduse baasil neljas tase

 • nõuded õpingute lõpetamiseks on kirjeldatud õppekavas
 • õpilane võib sooritada kutseeksami Kokk tase 4

2.9 Hotelliteenindaja kutseõpe keskhariduse baasil neljas tase

 • õpilane sooritab kutseeksami Hotelliteenindaja tase 4

2.10 Toitlustusteenindus kutsekeskharidusõpe

 • kutsehariduslik komplekseksam III kursuse lõpus
 • õpilane sooritab kutseeksami Kelner tase 4

2.11 Majutusteenindus kutsekeskharidusõpe

 • kutsehariduslik lõpueksam (test ja praktiline) III kursuse lõpul
 • õpilane sooritab kutseeksami Hotelliteenindaja tase 4

2.12 Spaateenindaja kutseõpe keskhariduse baasil

 • õpilane sooritab kutseeksami Spaateenindaja tase

3 Eksamile lubamine

3.1 Õpilaste eksamile lubamise otsustab õpetaja töökavas/rakenduskavas nimetatud õppetulemuste põhjal. Eksamile lubatakse õpilased, kelle teema/õpiväljundi lõpphinne on positiivne. Lõpphinded peavad olema ÕISi sisse kantud vähemalt 3 tööpäeva enne eksamit, õpilased peavad sooritama järeltöö vähemalt 5 tööpäeva enne eksamit. Erisused eksamile lubamisel otsustab eksamineeriv õpetaja.Kutseeksam

3.2 Majutamise-toitlustamise õppekavarühmas võib õpilane praktilise eksami teoreetilise osa ja praktilise eksami asemel sooritada eriala kutseeksami, mille korraldab kutseandja.

Kutseeksamile lubatakse õpilased, kes on saavutanud positiivsed õppetulemused 1 kuu enne kutseeksami toimumist. Kutsekomisjonile esitatakse kooli poolt tõend kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta nimekirja alusel, mille koostab juhtivõpetaja ja kinnitab direktor käskkirjaga 1 kuu enne kutseandja poolt teatud kutseeksami aega.

Kutseeksamile lubatakse õpilased, kellel nimekirja koostamise ajaks pole õppevõlgnevusi.

Kutseeksamile kaubanduse õppekavarühmas lubab kool õpilased, kes on täitnud eriala kohustusliku osa täies mahus kõikides eksami toimumise ajaks lõppenud õppeainetes, on saavutanud vähemalt rahuldavad õpitulemused kõikides eksami toimumise ajaks lõppenud eriala õppeainetes/õpiväljundites/moodulites. Kutseeksamile lubatakse õpilased, kes on saavutanud positiivsed õppetulemused 2 kuud enne kutseeksami toimumist.

Kutseeksamile toiduainetöötluse õppekavarühmas lubatakse õpilased, kes on saavutanud positiivsed õppetulemused 1 kuu enne kutseeksami toimumist. Kutsekomisjonile esitatakse kooli poolt tõend kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta. Kutseeksami korraldab kutseandja – MTÜ  Eesti  Leivaliit.

Kutseeksamile iluteeninduse õppekavarühmas lubatakse õpilased, kes on saavutanud positiivsed õppetulemused 1 kuu enne kutseeksami toimumist. Kutseeksami korraldab kutseandja – MTÜ Eesti Spaaliit.

 

4 Eksamite korraldamine

 • Eksamigraafiku koostab õppejuht koostöös juhtivõpetajatega. Eksamite toimumise ajad kinnitab direktor oma käskkirjaga õppeperioodide kaupa õppejuhi esildise alusel, eksamigraafik on kättesaadav kooli kodulehel vähemalt 1 kuu enne eksami toimumist. Kui eksamiks ei ole õppekavas õppemahtu ette nähtud, siis planeerib õpetaja töökavas eksami sooritamiseks aja õpilase kontakttundide sees.
 • Eksami materjalid /teemad /piletid /hindamisjuhendi valmistab ette õpetaja ja esitab need valdkonna juhtivõpetajale hiljemalt kaks nädalat enne eksami toimumise aega. Esitatakse üks eksemplar.
 • Komplekseksami küsimused koostatakse asjaosaliste õpetajate ühistööna ja need peavad hõlmama kõiki kompleksselt hinnatavaid õppeaineid.
 • Juhtivõpetaja esitab eelnevalt temale esitatud koolieksami materjalid /teemad /piletid /hindamisjuhendi kinnitamiseks õppedirektorile hiljemalt üks nädal enne eksami toimumise aega.
 • Õppedirektor kinnitab eksami materjalid kaks tööpäeva enne eksami toimumist.
 • Vähemalt üks tööpäev enne koolieksami toimumist teeb eksamineeriv õpetaja kinnitatud materjalidest/teemadest/piletitest paljundused. Kirjaliku eksami ülesandeid ja teste paljundatakse vastavalt eksamite sooritajate arvule.
 • Eksamit hindab üldjuhul 3-liikmeline komisjon, kes on kinnitatud direktori käskkirjaga.
 • Kordamisküsimused/ -teemad koolieksamiks peab õpetaja õpilastele andma vähemalt 1 kuu enne eksami toimumist.
 • Eksamikomisjoni esimees vastutab eksamiruumide korrasoleku eest enne ning pärast eksamit (vajalik arv pinke, toole, kell jt vahendid, mis pärast eksamit tuleb tagasi viia oma kohale). Õppejuht kooskõlastab abivajaduse haldusjuhiga hiljemalt üks nädal enne eksami toimumist.
 • Kirjaliku eksami korral istuvad õpilased võimalusel eraldi pinkides. Paaris istumise korral on õpetajal kohustus koostada vähemalt kaks erinevat varianti eksamitööst.
 • Ühel päeval võib õpilasel olla üks eksam. Eksamiks valmistumiseks on arvestatud 2 päeva. Eksameid ei korraldata riiklikel pühadel ega pühapäevadel.
 • Kui eksam viiakse läbi piletitega, siis võtab õpilane pileti loosiga. Pileti mõjuval vahetamisel hinnatakse teadmisi 1 palli võrra madalamalt. Piletit saab vahetada vaid 1 kord.
 • Eksamil lubatakse kasutada õpetaja poolt vajalikuks peetavat abimaterjali. Keelatud abimaterjali kasutamisel eemaldatakse õpilane eksamilt.
 • Õpetaja kannab eksami tulemused e-päevikusse ja eksamiprotokolli (komisjoniliikmete allkirjadega). Suulise eksami tulemused on teada hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks, kirjaliku eksami tulemused on fikseeritud e-päevikus 3 päeva jooksul. Eksamiprotokolli saadab eksamikomisjoni esimees õppejuhile paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatuna 3 päeva jooksul alates eksami toimumisest..
 • Eksamipileteid peab olema vähemalt viie võrra rohkem, kui on eksamit sooritavaid õpilasi. Eksamipileteid peab olema vähemalt 10.
 • Õpilastel tekkinud küsimuste selgitamiseks korraldab õpetaja enne eksameid konsultatsioone. Konsultatsioonide toimumise aja ja koha teatab õpetaja vähemalt üks nädal enne eksami toimumist kooli stendil ja/või kodulehel kirjalikult.
 • Kui eksamile lubatud õpilane ei ilmu eksamipäeval eksamile ja pole esitanud kirjalikult mõjuvat puudumise põhjust, võrdsustatakse see soorituskord mitterahuldava hindega, mis fikseeritakse eksamiprotokollis lahtris „mitteilmunud“.
 • Kui komisjon tuvastab kõrvalise abi kasutamise või mahakirjutamise (eri eksaminantide töödes süstemaatiliselt esinevad ühesugused vead või parandused, identselt sõnastatud pikemad vabavormilised vastused, vastuse loogikaga mittehaakuvad ühesugused õiged või valed lisandused, loomevargus vms) eksamitöös, teeb ta hindamiskomisjoni esimehele ettepaneku hinnata eksamitöö negatiivse hindega.
 • Õpetajal on kohustus koostöös arhivaariga säilitada eksamimaterjale kuni õpilase kooli lõpetamiseni. Lõpueksamite materjalid säilitatakse üks aasta pärast kooli lõpetamist.

 

 • Korduseksamite korraldamine
  • Õpilane, kes saab eksamil mitterahuldava hinde, võib sooritada korduseksami komisjoni poolt määratud ajal kokkuleppel õppeosakonnaga. Positiivse tulemusega eksamit uuesti ei sooritata.
  • Kui õpilane ei soorita komisjoni ees kaks korda korduseksamit, võetakse tema suhtes individuaalne seisukoht ajutise komisjoni poolt, mille koosseisu kuuluvad õppedirektor, eriala juhtivõpetaja, vastava aine õpetaja ja rühmajuhendaja.

 

 • Eksamineeritava õigused
  • Kasutada õpetajate poolt lubatud abimaterjale.
  • Esitada eksami tulemusega mittenõustumisel kirjalik avaldus koos põhjendustega eksamikomisjoni esimehele ühe tööpäeva jooksul pärast eksami tulemuste väljakuulutamist. Eksamikomisjoni esimees lahendab küsimuse nädala jooksul pärast avalduse registreerimist.
  • Tutvuda oma kirjaliku eksamitööga ühe tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste väljakuulutamisest.

 

 • Riigieksamid 

Riigieksamite läbiviimist reguleerib  haridus- ja teadusministri 15.12.2015 a määrus nr 54.

 

 

Lae õppekorralduseeskiri alla terviktekstina