Tugisüsteem

Rühmajuhendaja Eripedagoog-õppenõustaja Sotsiaalpedagoog Psühholoog
Karjäärinõustaja Koolimeedik Koolivälised tugisüsteemid Toetav Teko

Tallinna Teeninduskooli tugirühma koosseis

Tallinna Teeninduskooli tugikeskuse tugirühma koosseis:
 1. Tugikeskuse juht/sotsiaalpedagoog Meeli Uibomägi
 2. Õppenõustaja Natalja Kozinets
 3. Karjäärispetsialist Anneli Viires
 4. Psühholoog Kärolin Kiviste
 5. Med õde Markki Karja
 6. Med õde Irina Demtšuk
Rühmajuhendaja(d), kes  osalevad tugirühma töös vastavalt juhtumile:
rühm rühmajuhendaja
HT21-PE Kerli Vint
HT21-PV Triin Henn
HT22-PE Kaimar Palm
HT22-PV Triin Henn
HT23-PE Kaimar Palm
HT23-PV Triin Henn
AK23-AV Ljudmilla Zahharova
AK23-AU Yuliia Bohatyrova
KK21-PE1 Pirje Pärimets
KK21-PE2 Margit Lipstuhl
KK21-PV1 Natalja Bondareva
KK21-PV2 Natalja Bondareva
KK22-PE1 Diane Sarapuu-Kelder
KK22-PE2 Riina Laht
KK22-PV1 Sofia Vakulich
KK22-PV2 Irina Horošihh
KK23-PE1 Riina Laht
KK23-PE2 Kristi Tiido
KK23-PV1 Natalja Bondareva
KK23-PV2 Irina Horošihh
KK23-KE Eero Kippa
KK23-KV Ljudmilla Koltšenko
MK23-KET Kristi Vilkis
KB22-PE Annely Kallo
KB23-PE Aive Antson
PK21-PE Eha Martma
PK21-PV Eda Odar
PK22-PE Eha Martma
PK22-PV Ljudmila Butnik
PK23-PE Diana Kaurkina
PK23-PV Jevgeni Kirilahha
KO23-KE Ellen Lessel
KO23-KV Ljudmilla Iljina
AP23-AV Eda Odar
AP23-AE Eha Martma
ST22-KES Sirje Tammeoks
ST23-KES Sirje Tammeoks
ST22-PE Kaido Tiits
ST23-PE Siret Rannik
KT23-KES Siret Rannik
Tugirühm juhindub oma töös „Tallinna Teeninduskooli haridusliku erivajadustega õppija toetamise tugirühma töökorrast“, kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/23/16 17. aprill 2023. a ja teistest vastava ala seadusandlikest aktidest.

Rühmajuhendaja

Selleks, et suuri tegusid teha, pole tarvis olla suurim geenius,
pole tarvis olla inimestest kõrgemal, on tarvis olla nendega koos!
Montesquieu

Rühmajuhendaja juhib oma rühma õppe- ja kasvatustööd, koordineerib ja analüüsib õpilaste tegevust, korraldab koostööd õpetajate ja lastevanematega. Rühmajuhendaja aitab kaasa rühma, turvalise õpikeskkonna ja toetavate koostöösuhete kujunemisele. Rühmajuhendajad leiad kooli kodulehel kontaktidest.

Rühmajuhendaja meelespea

 • Rühmajuhendaja juhib oma rühma õppe- ja kasvatustööd, koordineerides, analüüsides ja hinnates õpilaste, õpetajate tegevust ja lastevanemate aktiivsust õpilaste õpetamisel ja arendamisel.
 • Rühmajuhendaja aitab kaasa rühma kui terviku ja kui koolikollektiivi osa kujunemisele. Ta abistab turvalise õpikeskkonna loomisel ja õpilaste ning õpetajate üksteist toetavate töösuhete kujundamisel.
 • Rühmajuhendaja tööd suunavad kooli õppedirektor ja/või valdkonna juhtivõpetaja.
 • Konkreetsed tööülesanded ja rühmajuhendaja koostöö täpsustatakse kooli põhimääruses ja töö sisekorraeeskirjas, õpetajate ametijuhendis ning töötaja töölepingus.

Rühmajuhendaja kohustused

 • Tutvustab õpilastele kooli kodukorda ja jälgib selle täitmist.
 • Koordineerib kooli aineõpetajate, kooli töötajate ja lapsevanemate koostööd oma rühma raames.
 • Jälgib ja suunab koos teiste õpetajate ning lapsevanematega oma õpilaste isiksuse arengu kulgu.
 • Teeb koostööd õpetajate ja kodudega, järgides kooli ja rühma üldisest arengust lähtuvaid vajadusi.
 • Aitab välja selgitada õpilaste huve ja kalduvusi ning annab nõu nende arendamiseks.
 • Jälgib oma rühma õpilaste töökoormust ja teeb ettepanekuid õpilaste koormuse reguleerimiseks.
 • Jälgib õpilaste tervislikku seisundit ja selgitab koos spetsialistiga välja nende erivajadused.
 • Selgitab õpilaste koolist puudumise, ebarahuldava käitumise või nõrga edasijõudmise põhjusi ja abistab ning annab nõu probleemide lahendamisel õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, vajadusel suunab õpilase vastava tugispetsialisti poole.
 • Võtab lapsevanematega või hooldajaga kontakti, kui kolme päeva  jooksul pole teatatud õpilase puudumise põhjust või teade äratab kahtlust.
 • Peab nõuetekohaselt klassi dokumentatsiooni, koostab vajadusel õpilaste iseloomustusi.
 • Korraldab oma rühma lastevanemate koosolekuid vastavalt vajadusele (esmakursuslastel soovitatavalt kaks korda õppeaastas, edaspidi üks kord õppeaastas).
 • Korraldab rühmaga töötavate õpetajatega nõupidamisi õpilaste õppeedukusest ja arengust, et vahendada informatsiooni ning leida tegusad abinõud õpilaste arengu tagamiseks, õppekava nõuete täitmiseks.
 • Tunneb võimaluste piires õpilaste ainelist seisukorda ning seisab õpilaste huvide eest toetuste saamisel ja suunab õpilased vajadusel vastava spetsialisti, nt sotsiaalpedagoogi juurde.
 • Rühmajuhendaja lahendab oma rühma õpilastega ettetulevad probleemid eeskätt ise koostöös tugispetsialistidegaerakorralistest ja olulisematest probleemidest informeerib kooli juhtkonda.
 • Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viib rühmajuhendaja erivajadusega ja kõikide rühma õpilastega läbi arenguvestluse.
 • Arenguvestluse eesmärk on õppija kaasamine oma õpingute kavandamisse, samuti õppija arengu toetamine vastavalt tema individuaalsetele vajadustele.
 • Juhtivõpetaja, rühmajuhendaja, karjäärikoordinaator ja õppendustaja pakub taotlejale VÕTA-alast (varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine) nõustamist

Rühmajuhendaja õigused

 • Kutsuda kokku oma rühma õpetajate nõupidamisi, saada teavet oma klassi õpilaste kohta teistelt õpetajatelt, kooli juhtkonnalt ja isikutelt, kes on seotud õppetöö ja huvihariduse korraldamisega.
 • Külastada oma rühma teiste õpetajate tunde kokkulepitud ajal, osaleda klassivälistel üritustel, eksamitel, jälgida õppepraktikat jne, et koordineerida enda ja teiste õpetajate tegevust ning teha kooli juhtkonnale ettepanekuid oma rühmas õpetavate õpetajate tunnustamiseks/korralekutsumiseks.
 • Osaleda koosolekutel, kus arutatakse tema rühma  õpilaste heaolu ja õppekasvatustööd puudutavaid probleeme, et esitada informatsiooni ja kaitsta oma õpilaste huvisid.
 • Kutsuda kooli lapsevanemaid või neid asendavaid isikuid.
 • Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õpilaste ergutamiseks või tunnustamiseks, samuti karistamiseks.
 • Rühmajuhendaja määratleb koos õpetajate ja tugispetsialistidega ja vajadusel lapsevanematega oma töö sihid nii tervet rühma kui ka üksikuid õpilasi silmas pidades ja kavandab rühmakoosolekud ning muud üritused tööplaanis poolaastate kaupa.

Puudumised

 • Õpilane on kohustatud teatama rühma- või praktikajuhendajale puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist.
 • Õpilase vabastamist võib taotleda ka ettevõtte või organisatsiooni ametlik kiri õppedirektorile (sport, taidlus, huvitegevus, erakorraline praktika vms).
 • Arvestust õppetööst puudumise osas peavad esmajärjekorras ÕISis rühma õpetavad konkreetsete ainete õpetajad, mille alusel teeb regulaarseid kokkuvõtteid rühmajuhendaja. Iga perioodi lõppedes esitatakse kokkuvõte sotsiaalpedagoogile ja juhtivõpetajale.
 • Puudumised ja hilinemised fikseeritakse ÕISis.
 • Kui õpilane on esitanud puudumise kohta aktsepteeritava selgituse, kannab rühmajuhendaja selle ÕISi nädala jooksul, et ka aineõpetajatel oleks ülevaade õpilase puudumise põhjustest.
 • Korduvate põhjuseta puudumiste korral esitab rühmajuhendaja õpilase direktori käskkirjaga noomituse saamiseks.
 • Tundidesse hilinemine pole lubatud. Korduvate hilinemiste korral võib aineõpetaja õpilase õppetöölt kõrvaldada, teavitades sellest koheselt ka rühmajuhendajat.
 • Põhjuseta puudumine õppetööst pole lubatud (põhjendatuks loetakset tõendi olemasolu, arstitõendite alusel puudumine pole piiratud). Õpilase puudumisel pikemaks  perioodiks muul põhjusel, kui haigus, esitab lapsevanem/hooldaja kirjaliku avalduse vähemalt 1 nädal varem.
 • Puudumine (ka haiguse tõttu) ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest.
 • Õppetööst puudumiste ja hilinemistest kokkuvõtted teeb rühmajuhendaja iga perioodi lõpul ja esitab nädala jooksul pärast perioodi lõppu juhtivõpetajale.

Nõustamine

Andke mulle toetuspunkt ja ma liigutan maailma.
Archimedes

Õppenõustaja töö eesmärgiks on toetada õpilase toimetulekut õpingutega ning leida parimaid lahendusi õppekava läbimiseks.

Õppenõustaja

 • aitab leida lahendusi õppevõlgnevuste likvideerimisel;
 • aitab planeerida  individuaalset õppetööd ( IÕK);
 • nõustab õpilasi, kes soovivad kasutada  VÕTAt, tulla üle teisest koolist, jääda akadeemilisele puhkusele, seda pikendada või lõpetada.

Eripedagoog-nõustaja ülesandeks on õpilaste jaoks parimate lahenduste leidmine õppekava läbimiseksLähtuvalt vajadusest suunab eripedagoog-nõustaja õpilasi teiste  tugispetsialistide juurde ning peab sidet õpilase rühmajuhendaja ja eriala juhtivõpetajaga, tema aitab planeerida individuaalset õppeplaani või õppeaja pikendust. Koostöös rühmajuhendajaga korraldab eripedagoog-nõustaja  õpilase õppevõlgnevustega seotud tööd.

Eripedagoog-nõustaja aitab märgata õpilaste hariduslikke  erivajadusi  ning  lähtuvalt õpilase  eripärast  oskab pakkuda erinevaid lahendusi õppetöö korraldamiseks. Vajadusel nõustab õpetajaid õpilase erivajaduse osas.

Õpilasi, kes soovivad tulla üle teisest koolist nõustab samuti õppenõustaja. Tema annab õpilasele vajaliku info ja vahendab seda ning tegeleb hinnete ülekandmise protsessiga. Läbi õppenõustaja käivad ka akadeemilisele puhkusele minemine ja õppetööle tagasi tulemine.

Kasulikud kontaktid ja lingid

Sotsiaalpedagoogi toetab õpilase toimetulekut koolis, aitab välja selgitada õppetöös esinevate raskuste sisu ja tekkepõhjuseid ning aitab leida õpilasele sobivad viisid õpiraskustega toimetulekuks, võimetekohaseks õppeks ja õppekava läbimiseks.

Sotsiaalpedagoog toetab sind, kui

 • sul on raske kohaneda kooliga või tulla toime koolikohustuse täitmisega;
 • sul tekivad õpi-, käitumis- või kohanemisraskused;
 • sinu perel on kesised materiaalsed võimalused;
 • sul on kokkupuuted vägivallaga;
 • tarvitad sõltuvusaineid;
 • oled rikkunud seadust ja sul on kokkupuuteid korrakaitseorganitega;
 • vajad tuge konflikti lahendamisel.

Sotsiaalpedagoog tegeleb õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega  noorte ja nende lähikeskkonnagaProbleemide lahendamiseks suhtleb sotsiaalpedagoog õpilase, lapsevanemate, pedagoogidega ning teeb koostööd  lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Kasulikud kontaktid ja lingid

Elu on mäng, mida ei saa kaotada, sest me kõik elame siin päikese all
selleks, et areneda, mis ka ei juhtuks.
Barbara Berger

Psühholoog toetab õpilasi emotsionaalselt rasketes olukordades, milleks võivad olla arengulised ja traumaatilised kriisid, suured elumuutused, kaotused, vägivald, jne. Pea psühholoogiga nõu kui märkad, et õpilase meeleolu, keskendusmisvõime, õppeedukus, õpivõime, käitumine ja suhted rühmakaaslastega on muutunud. Emotsioonid ja enesehinnang mõjutavad oluliselt meie toimetulekut õpingutes, töös ja suhetes. Rasketel hetkedel on väga tähtis otsida ja võtta vastu abi.

Psühholoogiline nõustamine on vajalik erinevate psühholoogiliste probleemide lahendamisel:

 • suhte- ja pereprobleemid
 • kohanemisraskused
 • arengukriisid
 • traumaatilised sündmused
 • õpiraskused, jne.

Vajadusel pakub psühholoog teavet  info ja abi saamise võimaluste kohta ning suunab edasi teiste spetsialistide juurde.

Psühholoog toetab Sind, kui

 • tahad analüüsida oma käitumist ja osata lahendada konflikte;
 • suhelda tulemuslikult ja olla enesekindel;
 • vajad toetust tähtsate otsuste vastuvõtmisel ja oma elu planeerimisel;
 • vajad toetust oma tunnetega toimetulekuks;
 • soovid jagada muresid.

Pöördu kindlasti siis, kui

 • oled kaotanud lähedase või sõbra;
 • tunned ärevust ja meeleolu on depressiivne;
 • oled läbi elanud õnnetuse;
 • oled langenud vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks.

Igaüks on paratamatult oma elu kangelane.
J. Barth

Karjäärinõustaja toetab õpilasi karjääriplaneerimisel ja arendamisel, elukutse, haridustee ja töövalikuga seotud otsuste tegemisel. Karjäärinõustaja saab olla abiks eneseanalüüsil (testid, küsimustikud), motivatsiooni leidmisel, töökoha otsimisel, kandideerimisdokumentide koostamisel ja tööintervjuuks ettevalmistamisel. Karjäärikonsultatsioon ja nõustamine aitab  teha läbimõeldud otsuseid, mis on seotud elukutse valiku, tööelu või muutustega elus tervikuna. Nõustamisele on oodatud Teko õpilased ja sisseastujad.

Suure osa elust veedab inimene õppides ja tööd tehes. Sobiva elukutse, töö – ja oma koha leidmine on elus väga olulised. Karjääriplaneerimine on enese elu juhtimine, mis kestab läbi elu.

Kasulikud lingid:

Kui inimene ise jälgib oma tervist, siis on raske leida arsti,
kes teaks paremini, mis on kasulik temale, kui ta ise.
Sokrates

Koolimeedik tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve, esma- ja kriisiabi osutamisega ning tervisekaitsega. Koolis teenindavad õpilasi medõed Markki Karja ja Irina Demtšuk. Koolitervishoiuteenus tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve, esma- ja kriisiabi osutamisega ning tervisekaitsega.

Telefon: 605 3112, 56204331
Majaka 2, ruum A111
e-post: koolioed@teeninduskool.ee

Kabineti A111 lahtioleku ajad:

E-N 08:00-16:30
R   08:00- 16:00

Koolivälised tugisüsteemid

 • Hädaabi number 112 TASUTA kõigile helistajatele.
 • Abi perearstilt telefonil 1220 – lauatelefonilt helistades esimesed viis minutit tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistaja nime ei küsita, nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.
 • Koolipsühholoogide tasuta nõuandeliin ukraina keeles Helistama on oodatud õpilased, lapsevanemad, haridustöötajad. Eesti keeles toimub nõustamine numbril 1226 tööpäeviti kl 16-20, vene keeles numbril 1227 teisipäeviti kl 16-20 ja ukraina keeles numbril 1227 kolmapäeviti kell 16-20.

Tugisüsteemi loomist ja nõustamisteenuste arendamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.