Rühmajuhendaja

Rühmajuhendaja Õppenõustaja Sotsiaalpedagoog Psühholoog
Karjäärinõustaja Koolimeedik Tugiõpilased Toetav Teko

 

Rühmajuhendaja

Selleks, et suuri tegusid teha, pole tarvis olla suurim geenius;
pole tarvis olla inimestest kõrgemal, on tarvis olla nendega koos!

Montesquieu

Rühmajuhendaja juhib oma rühma õppe- ja kasvatustööd, koordineerib ja analüüsib õpilaste tegevust, korraldab koostööd õpetajate ja lastevanematega. Rühmajuhendaja aitab kaasa rühma, turvalise õpikeskkonna ja toetavate koostöösuhete kujunemisele. 2018/2019 rühmajuhendajad leiad siit.

Rühmajuhendaja meelespea

 • Rühmajuhendaja juhib oma rühma õppe- ja kasvatustööd, koordineerides, analüüsides ja hinnates õpilaste, õpetajate tegevust ja lastevanemate aktiivsust õpilaste õpetamisel ja arendamisel.
 • Rühmajuhendaja aitab kaasa rühma kui terviku ja kui koolikollektiivi osa kujunemisele. Ta abistab turvalise õpikeskkonna loomisel ja õpilaste ning õpetajate üksteist toetavate töösuhete kujundamisel.
 • Rühmajuhendaja tööd suunavad kooli õppedirektor ja/või valdkonna juhtivõpetaja.
 • Konkreetsed tööülesanded ja rühmajuhendaja koostöö täpsustatakse kooli põhimääruses ja töö sisekorraeeskirjas, õpetajate ametijuhendis ning töötaja töölepingus.

Rühmajuhendaja kohustused

 • Tutvustab õpilastele kooli kodukorda ja jälgib selle täitmist.
 • Koordineerib kooli aineõpetajate, kooli töötajate ja lapsevanemate koostööd oma rühma raames.
 • Jälgib ja suunab koos teiste õpetajate ning lapsevanematega oma õpilaste isiksuse arengu kulgu.
 • Teeb koostööd õpetajate ja kodudega, järgides kooli ja rühma üldisest arengust lähtuvaid vajadusi.
 • Aitab välja selgitada õpilaste huve ja kalduvusi ning annab nõu nende arendamiseks.
 • Jälgib oma rühma õpilaste töökoormust ja teeb ettepanekuid õpilaste koormuse reguleerimiseks.
 • Jälgib õpilaste tervislikku seisundit ja selgitab koos spetsialistiga välja nende erivajadused.
 • Selgitab õpilaste koolist puudumise, ebarahuldava käitumise või nõrga edasijõudmise põhjusi ja abistab ning annab nõu probleemide lahendamisel õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, vajadusel suunab õpilase vastava tugispetsialisti poole.
 • Võtab lapsevanematega või hooldajaga kontakti, kui kolme päeva  jooksul pole teatatud õpilase puudumise põhjust või teade äratab kahtlust.
 • Peab nõuetekohaselt klassi dokumentatsiooni, koostab vajadusel õpilaste iseloomustusi.
 • Korraldab oma rühma lastevanemate koosolekuid vastavalt vajadusele (esmakursuslastel soovitatavalt kaks korda õppeaastas, edaspidi üks kord õppeaastas).
 • Korraldab rühmaga töötavate õpetajatega nõupidamisi õpilaste õppeedukusest ja arengust, et vahendada informatsiooni ning leida tegusad abinõud õpilaste arengu tagamiseks, õppekava nõuete täitmiseks.
 • Tunneb võimaluste piires õpilaste ainelist seisukorda ning seisab õpilaste huvide eest toetuste saamisel ja suunab õpilased vajadusel vastava spetsialisti, nt sotsiaalpedagoogi juurde.
 • Rühmajuhendaja lahendab oma rühma õpilastega ettetulevad probleemid eeskätt ise koostöös tugispetsialistidegaerakorralistest ja olulisematest probleemidest informeerib kooli juhtkonda.
 • Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viib rühmajuhendaja erivajadusega ja kõikide rühma õpilastega läbi arenguvestluse.
 • Arenguvestluse eesmärk on õppija kaasamine oma õpingute kavandamisse, samuti õppija arengu toetamine vastavalt tema individuaalsetele vajadustele.
 • Juhtivõpetaja, rühmajuhendaja, karjäärikoordinaator ja õppendustaja pakub taotlejale VÕTA-alast (varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine) nõustamist

Rühmajuhendaja õigused

 • Kutsuda kokku oma rühma õpetajate nõupidamisi, saada teavet oma klassi õpilaste kohta teistelt õpetajatelt, kooli juhtkonnalt ja isikutelt, kes on seotud õppetöö ja huvihariduse korraldamisega.
 • Külastada oma rühma teiste õpetajate tunde kokkulepitud ajal, osaleda klassivälistel üritustel, eksamitel, jälgida õppepraktikat jne, et koordineerida enda ja teiste õpetajate tegevust ning teha kooli juhtkonnale ettepanekuid oma rühmas õpetavate õpetajate tunnustamiseks/korralekutsumiseks.
 • Osaleda koosolekutel, kus arutatakse tema rühma  õpilaste heaolu ja õppekasvatustööd puudutavaid probleeme, et esitada informatsiooni ja kaitsta oma õpilaste huvisid.
 • Kutsuda kooli lapsevanemaid või neid asendavaid isikuid.
 • Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õpilaste ergutamiseks või tunnustamiseks, samuti karistamiseks.
 • Rühmajuhendaja määratleb koos õpetajate ja tugispetsialistidega ja vajadusel lapsevanematega oma töö sihid nii tervet rühma kui ka üksikuid õpilasi silmas pidades ja kavandab rühmakoosolekud ning muud üritused tööplaanis poolaastate kaupa.
 • Tasu (2010/2011) rühma lõpetamisel 1 lõpetanud õpilane 4 eurot. Rühmajuhendamise tasu: 32 € põhikoolijärgsetes rühmades, 26 € keskkoolijärgsetes rühmades +13.õpilasest alates 2 € iga õpilase  kohta.

Rühmajuhina alustamine

 • Võta vastuvõtuosakonnast oma rühma õpilaste dokumendid.
 • Kui oled esmakordselt rühmajuhendaja, võta kontakti Sinule määratud rühmajuhendaja mentoriga.
 • Koosta esimese rühmajuhendaja tunni kava: kuidas viid tunni läbi, mis on tähtsamad punktid, millest tahad rääkida, mida soovid õpilastelt lisaks kuulda jne. (Nt, õppetöö korraldus, esimese nädala üritused, kooli kodukord, dokumentatsioon, kontaktandmete kontroll, sh korrektsed e-maili aadressid, pangakonto vajalikkus, info õpilaspiletite kohta, sh ISIC-kaardi avaldused jne.)
 • Täida saadud dokumentide alusel ÕIS ja sekretärilt saadud kooli õpilaste arvestuse raamat ning õpinguraamatud. Õpinguraamatute täitmisse võid kaasata õpilased, kuid ära unusta sinna võtmast direktori kinnitust.
 • Kasuta alguses ka paberkandjal puudumiste lehte, määra rühmast üks või kaks märkijat.
 • Sisesta rühma õpilaste e-maili aadressid tabelisse ja saada infojuhile ühise rühmameili loomiseks.

Puudumised

 • Õpilane on kohustatud teatama rühma- või praktikajuhendajale puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist.
 • Õpilase vabastamist võib taotleda ka ettevõtte või organisatsiooni ametlik kiri õppedirektorile (sport, taidlus, huvitegevus, erakorraline praktika vms).
 • Arvestust õppetööst puudumise osas peavad esmajärjekorras ÕISis rühma õpetavad konkreetsete ainete õpetajad, mille alusel teeb regulaarseid kokkuvõtteid rühmajuhendaja. Iga perioodi lõppedes esitatakse kokkuvõte sotsiaalpedagoogile ja juhtivõpetajale.
 • Puudumised ja hilinemised fikseeritakse ÕISis.
 • Kui õpilane on esitanud puudumise kohta aktsepteeritava selgituse, kannab rühmajuhendaja selle ÕISi nädala jooksul, et ka aineõpetajatel oleks ülevaade õpilase puudumise põhjustest.
 • Korduvate põhjuseta puudumiste korral esitab rühmajuhendaja õpilase direktori käskkirjaga noomituse saamiseks.
 • Tundidesse hilinemine pole lubatud. Korduvate hilinemiste korral võib aineõpetaja õpilase õppetöölt kõrvaldada, teavitades sellest koheselt ka rühmajuhendajat.
 • Põhjuseta puudumine õppetööst pole lubatud (põhjendatuks loetakset tõendi olemasolu, arstitõendite alusel puudumine pole piiratud). Õpilase puudumisel pikemaks  perioodiks muul põhjusel, kui haigus, esitab lapsevanem/hooldaja kirjaliku avalduse vähemalt 1 nädal varem.
 • Puudumine (ka haiguse tõttu) ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest.
 • Õppetööst puudumiste ja hilinemistest kokkuvõtted teeb rühmajuhendaja iga perioodi lõpul ja esitab nädala jooksul pärast perioodi lõppu juhtivõpetajale.

Noomitused

Õpilane võib saada noomituse järgmistel põhjustel:

 • õppetöölt korduv põhjuseta puudumine;
 • suur õppevõlgnevuste arv;
 • ebaõpilaslik käitumine kooli ja/või koolile kuuluval territooriumil, sh ühiselamus.

Kolmanda noomituse korral võib direktori käskkirjaga õpilase nimekirjast kustutada.

Õppevõlgnevused

 • Arvestust õppevõlgnevuste likvideerimise kohta peavad oma rühma osas rühmajuhendaja ja kogu kooli osas õppenõustajad.
 • Korduvate ja suure õppevõlgnevuste arvu korral saab õpilane direktori käskkirjaga noomituse.

Nimekirjast kustutamine

 • Õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast, kui ta on läbinud õppekava täies mahus.
 • Ennetähtaegse nimekirjast kustutamise aluseks on kas õpilase avaldus,rühmajuhendaja esildis või õppedirektori korraldus.
 • Õpilane, kes õppeaasta alguses põhjuseta puudus õppetööst kaks nädalat, kustutakse nimekirjast.

Nõustamine

Andke mulle toutuspunkt ja ma liigutan maailma.

Archimedes

Õppenõustaja töö eesmärgiks on toetada õpilase toimetulekut õpingutega ning leida parimaid lahendusi õppekava läbimiseks.

Õppenõustaja

 • aitab leida lahendusi õppevõlgnevuste likvideerimisel;
 • aitab planeerida  individuaalset õppetööd (IÕG, IÕK);
 • nõustab õpilasi, kes soovivad kasutada  VÕTAt, tulla üle teisest koolist, jääda akadeemilisele puhkusele, seda pikendada või lõpetada.

Õppenõustaja ülesandeks on õpilaste jaoks parimate lahenduste leidmine õppekava läbimiseksLähtuvalt vajadusest suunab õppenõustaja õpilasi teiste  tugispetsialistide juurde ning peab sidet õpilase rühmajuhendaja ja eriala juhtivõpetajaga, tema aitab planeerida individuaalset õppeplaani või õppeaja pikendust. Koostöös rühmajuhendajaga korraldab õppenõustaja õpilase õppevõlgnevustega seotud tööd.

Õppenõustaja aitab märgata õpilaste hariduslikke  erivajadusi  ning  lähtuvalt õpilase  eripärast  oskab pakkuda erinevaid lahendusi õppetöö korraldamiseks. Vajadusel nõustab õpetajaid õpilase erivajaduse osas.

Õpilasi, kes soovivad tulla üle teisest koolist nõustab samuti õppenõustaja. Tema annab õpilasele vajaliku info ja vahendab seda ning tegeleb hinnete ülekandmise protsessiga. Läbi õppenõustaja käivad ka akadeemilisele puhkusele minemine ja õppetööle tagasi tulemine.

Kasulikud kontaktid ja lingid

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on toetada õpilase toimetulekut ning leida parimaid lahendusi õppekava läbimisel.

 • aitab välja selgitada õppetöös esinevate raskuste sisu ja põhjuseid;
 • aitab leida õpilasele sobivad viise õpiraskustega toimetulekuks, võimetekohaseks õppeks ja õppekava läbimiseks.

Sotsiaalpedagoog tegeleb õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega  noorte ja nende lähikeskkonnagaPöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • näed, et õpilasel on raske kohaneda kooliga, tulla toime koolikohustuse täitmisega;
 • märkad, et õpilasel puuduvad igapäevaeluga toimetulekuks vajalikud oskused või materiaalsed võimalused;
 • kahtlustad, et õpilane võib kannatada vägivalla all või tarvitab uimasteid;
 • õpilane on rikkunud seadust ja tal on kokkupuuteid korrakaitseorganitega;
 • õpilane vajab tuge konflikti lahendamisel;
 • soovid toetad õpilase isiklikku arengut läbi täiendavate kooliväliste võimaluste ja tegevuste.

Probleemide lahendamiseks suhtleb sotsiaalpedagoog õpilase, lapsevanemate, pedagoogidega, teeb koostööd  lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Kasulikud kontaktid ja lingid

Elu on mäng, mida ei saa kaotada, sest me kõik elame siin päikese all
selleks, et areneda, mis ka ei juhtuks.

Barbara Berger

Psühholoog toetab õpilasi emotsionaalselt rasketes olukordades, milleks võivad olla arengulised ja traumaatilised kriisid, suured elumuutused, kaotused, vägivald, jne. Pea psühholoogiga nõu kui märkad, et õpilase meeleolu, keskendusmisvõime, õppeedukus, õpivõime, käitumine ja suhted rühmakaaslastega on muutunud. Emotsioonid ja enesehinnang mõjutavad oluliselt meie toimetulekut õpingutes, töös ja suhetes. Rasketel hetkedel on väga tähtis otsida ja võtta vastu abi.

Psühholoogiline nõustamine on vajalik erinevate psühholoogiliste probleemide lahendamisel:

 • suhte- ja pereprobleemid
 • kohanemisraskused
 • arengukriisid
 • traumaatilised sündmused
 • õpiraskused, jne.

Vajadusel pakub psühholoog teavet  info ja abi saamise võimaluste kohta ning suunab edasi teiste spetsialistide juurde.

Psühholoog toetab Sind, kui

 • tahad analüüsida oma käitumist ja osata lahendada konflikte;
 • suhelda tulemuslikult ja olla enesekindel;
 • vajad toetust tähtsate otsuste vastuvõtmisel ja oma elu planeerimisel;
 • vajad toetust oma tunnetega toimetulekuks;
 • soovid jagada muresid.

Pöördu kindlasti siis, kui

 • oled kaotanud lähedase või sõbra;
 • tunned ärevust ja meeleolu on depressiivne;
 • oled läbi elanud õnnetuse;
 • oled langenud vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks.

Kasulikud kontaktid ja lingid:

 • Noorte vaimse tervise portaal
 • USALDUSTELEFON (tasuta)
  Telefon: 126 eesti keeles (E-P 17-3)
  Telefon: 127 vene keeles (E-P 19-23)
  www.usaldus.ee
 • ÜLERIIGILINE LASTEABITELEFON (tasuta)
  Telefon: 116 111 eesti ja vene keeles 24 h
  www.lasteabi.ee
 • TALLINNA PSÜHHOLOOGILINE KRIISIABI
  Telefon: 631 4300 (E-R 9-20, L 10-20)
 • ON-LINE NÕUSTAMISKESKUS
  TÜ ja TLÜ psühholoogiatudengid
  www.lahendus.net
 • CARITASe PEREKESKUS
  Noorte rasedate, emade ja noorte pere toetus, nõustamine ja koolitused
  Erika 7A, Tallinn. E-R 10.00-17.00. Telefon: 6 828 414
  www.caritas.ee ja www.noorema.ee

Igaüks on paratamatult oma elu kangelane.

J. Barth

Karjäärinõustaja toetab õpilasi karjääriplaneerimisel ja arendamisel, elukutse, haridustee ja töövalikuga seotud otsuste tegemisel. Karjäärinõustaja saab olla abiks eneseanalüüsil (testid, küsimustikud), motivatsiooni leidmisel, töökoha otsimisel, kandideerimisdokumentide koostamisel ja tööintervjuuks ettevalmistamisel. Karjäärikonsultatsioon ja nõustamine aitab  teha läbimõeldud otsuseid, mis on seotud elukutse valiku, tööelu või muutustega elus tervikuna. Nõustamisele on oodatud Teko õpilased ja sisseastujad.

Suure osa elust veedab inimene õppides ja tööd tehes. Sobiva elukutse, töö – ja oma koha leidmine on elus väga olulised. Karjääriplaneerimine on enese elu juhtimine, mis kestab läbi elu.

Kasulikud lingid:

Kui inimene ise jälgib oma tervist, siis on raske leida arsti,
kes teaks paremini, mis on kasulik temale, kui ta ise.

Sokrates

Koolimeedik tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve, esma- ja kriisiabi osutamisega ning tervisekaitsega. Koolis teenindavad õpilasi medõed Viktoria Sotnikova ja Irina Tšubar. Koolitervishoiuteenus tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve, esma- ja kriisiabi osutamisega ning tervisekaitsega.

Telefon: 605 3112, 56204331
Majaka 2, ruum A111
e-post: viktoria.sotnikova@teeninduskool.ee

Kabineti A111 lahtioleku ajad:

E-N 08:00-16:30
R   08:00- 16:00

Kasulikud kontaktid ja lingid:

Tugiõpilased on kaasõpilased, kelle poole esmakursuslased saavad pöörduda õppimise ja koolieluga seotud küsimustes (õppekorraldus, infosüsteem, tugisüsteemi spetsialistid, vaba aja sisustamine, jne).

Tugisüsteemi loomist ja nõustamisteenuste arendamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.