Vanemkokk ‍

 • Õppeliik: kutseõppe jätkuõpe
 • Õppevorm: statsionaarne õpe – koolipõhine õpe
 • Nõuded õpingute alustamiseks: vanemkoka erialal 5. taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimusteks on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning vähemalt kaks aastat erialast töökogemust viimase 10 aasta jooksul.
 • Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam.
 • Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: lõputunnistus koos hinnetelehega
 • Spetsialiseerumine: suurköögile või restoraniköögile
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Õppekava ja kompetentside eneseanalüüsi vorm

Vanemkokk teab ja oskab

Vanemkokk planeerib, korraldab ja juhendab tootmistööd toitlustusettevõtte köögis, lähtudes kliendikeskse teeninduse põhimõtetest ning toitlustusettevõtte äriideest ja õigusaktidest. Valmistab toitlustusettevõtte tüübile omaseid toite, kasutades nii tavapäraseid, uuenduslikke kui keerukaid tehnoloogiaid vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Juhindub oma tegevuses ettevõtte majanduslikkusest ja kasumlikkusest, vastutab teiste töö korraldamise ja kvaliteetse töö tulemuse eest kasutades majandusalaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. Analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd köögis ja toitlustusettevõttes ning korraldab enda ja meeskonna tööd ratsionaalselt, ohutult, ressursisäästlikult ning tulemuslikult. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest.

Õpitakse:

 • Köögitöö korraldust
 • Menüü ja toitlustusteenuse disaini
 • Köögimeeskonna juhtimist
 • Aasia toidukultuuri
 • Eritoitlustust
 • Kutsealast inglise keelt
 • Marineerimist ja hapendamist
 • Nullkadu toiduvalmistamisel
 • Põhjala kööki

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet.

Õpetajad on nii Tallinna Teeninduskoolist: Eero Kippa, Kristi Tiido, Pille Pajula-Pajula, Kaimar Palm, Krista Kalmus kui praktikud töömaailmast: Taigo Lepik (EPÜ president, Vabariigi Presidendi peakokk), Inga Valk (Kindluse Kooli peakokk), Rene Uusmees (Radisson Collection Hotel Tallinn executive chef), Toomas Lääts, Merje Kastemäe jt.

Praktika on töötamine juhendamisel praktikaettevõttes, järgides ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid. Praktikal tuleb iga tööpäeva lõpus teha sissekanne praktikapäevikusse ja praktika lõpus koostada eneseanalüüsi sisaldava aruanne. Praktika lõpeb korrektselt vormistatud praktika aruande esitlemisega koolis.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning esitada tervisetõend.

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.