Soolise võrdõiguslikkuse

Soolise võrdõiguslikkuse

1.1. Projekti nimetus: Soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine Tallinna Teeninduskoolis
1.2. Projekti tunnusnumber: 1.3.0502.12-0053
1.3. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse (ning otsuse muutmise [1]) number ja kuupäev:

27.03.2012 nr 4-3/1495

1.4. Projekti abikõlblikkuse periood: 23.04.2012 – 28.06.2013

Projekti ellu viies kaardistatakse Teko hetkeolukord ja võimalikud probleemid lähtudes soolise võrdõiguslikkuse seisukohast

TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE poolt koostatud uuringu „Soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine Tallinna Teeninduskoolis“ raporti järeldused ja ettepanekud. Uuring on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

soolise_vordoiguslikkuse_olukorra_valjaselgitamine.pdf

Uuringu autorid:

Kerly Espenberg, TÜ, projektijuht

Aivi Themes, TÜ, analüütik

Maarika Muuga, TÜ, analüütik